Конкурси и защити

Обява конкурси юни 2017

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) при БАН – София обявява четири конкурса за заемане на следните академични длъжности: „професор“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и най-нова обща история за нуждите на секция "Балканите 1878-1945" - един; „професор“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историография и изворознание за нуждите на секция „Културна история на балканските народи“ - един; „доцент“ в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Балкански литератури и култури за нуждите на секция „Културна история на балканските народи“ - един; „главен асистент“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Стара история и тракология за нуждите на Центъра по тракология „Проф. Александър Фол“ - един.
Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. Документи се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 52 на 30 юни 2017 г. 

 

9 ноември 2016

Документи, свързани с конкурс за доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност нова и най-нова обща история за нуждите на секция „Балканите след Втората световна война " с единствен кандидат главен асистент д-р Марияна Стамова.  

Рецензия от проф. д-р Надя Бояджиева 

Рецензия от проф. д-р Йордан Баев 

Становище от проф д.ист.н. Александър Костов

Становище от проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров 

Становище от проф. д-р Илияна Марчева

Становище от доц. д-р Михаил Груев

Становище доц. д-р Тодор Кобуров 

Резюмета на публикациите на гл.ас. д-р Марияна Стамова 

Септември 2016

Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН и Научното жури за придобиване на научната степен „доктор на науките“ съобщават, че на 17 октомври (понеделник) 2016 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе процедура по защита на дисертационния труд на тема:

Пространството и наративният текст.
Ролята на местата в конструирането на смисъла

на д-р Маргарита Серафимова, за присъждане на научната степен „доктор на науките” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, научно направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност Теория и история на културата.

Председател на Научното жури: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева – автор на становище;
членове на Научното жури: проф. дфн С. Хаджикосев – рецензент, проф. д-р А. Личева – рецензент, доц. дфн Р. Коларов – рецензент, проф. д-р А. Вачева – автор на становище, проф. дфн Р. Станчева – автор на становище, проф. дфн Д. Добрев – автор на становище. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБЦТ-БАН, ул. „Московска“ №45 и са публикувани на интернет-страницата на института: http://balkanstudies.bg/

* * * 

Документи, свързани с публичната защита на д-р Маргарита Серафимова за придобиване на научна степен "доктор на науките" в научно направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност Теория и история на културата. Тема на докторската дисертация: "Пространството и наративният текст. Ролята на местата в конструирането на смисъла".  

Рецензия проф. дфн С. Хаджикосев

Рецензия проф.д-р А.Личева

Рецензия доц. дфн Р. Коларов

Становище проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева

Становище проф. д-р А. Вачева

Становище проф. дфн Р. Станчева

Становище проф. дфн Д. Добрев

Автореферат 

 

юли 2016

ИНСТИТУТЪТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ ПРИ БАН

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на редовни докторанти за учебната 2016-2017 г.,
в съответствие с Решение № 328 на МС от 03.05.2016 г., по следните специалности:

• 2.1. Филология (Балкански литератури и култури) – 1 брой редовна;
• 2.2. История и археология (Стара история и тракология) – 1 брой, редовна;
• 2.2. История и археология (Средновековна обща история) – 1 брой, редовна;
• 2.2. История и археология (Документалистика, архивистика , палеография) – 1 брой, редовна;
• 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история) – 1 брой, редовна;
• 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата) – 1 брой, редовна.

В срок от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г. кандидатите подават следните документи:
1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до директора на ИБЦТ при БАН. В заявлението се посочват специалноста (специалностите), за която се кандидатствува и чуждият език, по който ще се държи вторият конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея; ВАЖНО: До участие в конкурса се допускат кандидати за докторанти, които имат общ успех от дипломата за образователно-квалификационната степен „магистър“ най-малко „много добър“ (4.50).
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/. Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността от 05 до 09.12.2016 година,
по чужди езици от 12 до 16.12.2016 година.
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
СПРАВКИ: София, 1000, ул. Московска № 45, тел. 02 980 62 97, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

юли 2016

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурс за доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и най-нова обща история за нуждите на секция „Балканите след Втората световна война“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, София, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.51 от 05.07.2016 г.

МАРТ 2016

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ
ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на един редовен докторант по специалността 3.1. Социология, антропология и науки за културата (теория и история на културата) за учебната 2015-2016 г. в съответствие с Решение № 343 на Министерски съвет от 18.05.2015 г.
В срок от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на ИБЦТ при БАН
За справки – ИБЦТ при БАН ул. Московска № 45, тел.02 980 6297
или в БАН-Администрация,
ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260
Дата на обявяване на конкурса – 15 март 2016

 

Н Е О Б Х О Д И М И    Д О К У М Е Н Т И 

 

Октомври 2015

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление 2.2. История и археология: научна специалност „Средновековна обща история“ ( история на балканските градове през Средновековието) за нуждите на секция „Балканските народи през Средновековието” – един; научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание“ за нуждите на секция „Балканите ХV-ХІХ в. „ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи и справки – в института, ул. Московска № 45, тел. 02 980 62 97.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 78 от 09.10.2015 г. 

                                                                                          *     *     * 

Процедура за подбор на финансов контрольор
Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН – София обявява процедура за подбор на финансов контрольор.
Изискванията към кандидатите са:
Висше икономическо образование и стаж по специалността не по-малко от пет години, за предпочитане в бюджетната сфера.
Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:
1. По документи
2. Събеседване.
Необходими документи за участие в процедурата са:
- за първи етап: автобиография;
- за втори етап: заявление (свободен текст), заверено от кандидата за вярност с оригинала копие от диплома за висше образование, документи за трудов стаж и други документи по преценка на кандидата.
Краен срок за подаване на документите за първия етап до 09.11. 2015 г., 17:00 часа
Документите се подават в канцеларията на Института, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97. Допуснатите до втори етап ще бъдат уведомени писмено на посочения от тях e-mail

Септември 2015

Документи, свързани с публичната защита на доц. д-р Николай Кочанков за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" в научната област 2.Хуманитарни науки; професионално направление 2.2 "История и археология". Тема на докторската дисертация "България и Словакия (1938-1944 г.): Политика и дипломация в Европейския Югоизток (Документално изследване)".

Рецензии и становища

Рецензия на проф. д.ист.н. Людмил Спасов 

Рецензия на проф. д.ист.н. Витка Тошкова 

Рецензия на доц. д-р Бисер Петров 

Становище на проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров 

Становище на проф. д-р Искра Баева

Становище на проф. д-р Йордан Баев

Становище на доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце 

АТОРЕФЕРАТ