Лиляна Симеонова

Професор Лиляна Симеонова, доктор на историческите науки

Научни области:
• Византия и връзките ѝ с околния свят, т.е. средновековните Балкани, Русия, арабите, италианските морски републики, Папството, Свещената Римска империя;
• зараждане на предразсъдъците в отношението към чужденците във Византия;
• преосмисляне на класическото скулптурно наследство във Византийската и Османската империи;
• символиката във византийския публичен и дворцов церемониал;
• градове, инфраструктура, търговия на далечни разстояния и комуникации в т.нар. Голямо Средиземноморие;
• източници и стил на конкретни средновековни автори (напр. Лъв Мъдри, Лиудпранд кремонски, Йоан Дякон и др.);
• краеведски изследвания (отделни градове, области);
• историографски изследвания, посветени на отделни учени

Маламир Спасов

MSpasovгл. ас. д-р Маламир Спасов

Научни интереси: ХХ век, модерност, сравнително литературознание, модернизъм, модернистична проза, идентичност

Марияна Стамова

MarijanaStamovaДоц. д-р Марияна Стамова

Научни интереси: Съвременна балканска история; „Студената война” на Балканите; етнотериториални и етнорелигиозни проблеми; албанският въпрос в Югославия и албанско-югославските отношения след ВСВ; албанският фактор в НР/СР Македония (1945–1991) и в независима Република Македония от 1991 г. до днес; разпадането на Югославия и евроатлантическата интеграция на региона.

Елена Статевa


60711Елена Статевa

Секция "Културна история на балканските народи"

Интереси:
Християнска България: църковна политика и идеология (9 - 10 век); военните конфликти в Югоизточна Европа (8 - 10 век): политически и религиозни аспекти; културна история на балканските народи (8-14 век).

Орлин Събев

Orlin Sabevдоц. дн Орлин Събев

Научни интереси:
Османска империя, образование, библиотеки, книги, печатница, тяло, сексуалност.

Лора Тасева

проф. д-р Лора Тасева

Научни интереси:
рецепция на византийската литература сред балканските славяни, издания на средновековни ръкописи, гръцко-славянска лексикография, историческа ономастика

Мария Шушарова

SusharovaМария Шушарова - гл. асистент, д-р

Научни интереси: Османска империя, провинциални елити и общности, формално и неформално лидерство, социални мрежи, съжителство, всекидневие

Светлана Янакиева

svetlana-yanakievaПрофесор дфн Светлана Янакиева

Научни интереси: древни езици в Югоизточна Европа и Мала Азия, палеобалкански езици, тракийски език, ономастика, епиграфика, митология

Йорданка Бибина

доц. д-р Йорданка Бибина

Научни интереси: балкански културни взаимодейстивя, балкански идентичности, имагология, образът на Другия на Балканите, културни и образователни политики, турска култура, турска литература, турско изкуство, европеизация, модернизация, глобализация на Балканите, българо-турски културни, политически и икономически връзки

Румяна Георгиева

доц. д-р Румяна Георгиева

Научни интереси: древна Тракия, желязна епоха, погребални обичаи, етнология на траките, керамика, трако-елински контакти.

Eкатерина Никова

доц. д-р Eкатерина Никова

Научни интереси: история и стопанска история на Балканите и Европа 20 в., международни отношения на Балканите, балканският комунизъм, теория и практика на прехода, Европа и Балканите

Светлозар Елдъров

    проф. дин Светлозар Елдъров
    Научни интереси: България и Балканите ХІХ – ХХ век: православие и католицизъм, Македонски въпрос, националноосвободителни борби на македонските и тракийските българи, българо-хърватски отношения, военна история, политическа история.