Българи и гърци в борба за османското наследство

Kniga Yura   

 Настоящата монография разглежда българо-гръцкия сблъсък за Македония и дилемите, които той поставя пред населението. Тя представя един по-широк поглед върху външнополитическите цели на Гърция и България от началото на ХХ век и методите, с които двете държави се опитват да ги осъществят. Акцентът е върху приоритетите и действията на гръцката държава, които са по-малко познати на българския читател. Книгата проследява надпреварата между България и Гърция по време на Балканската война, анализира причините, направили Междусъюзническата война неизбежна, и търси отговор на въпроса защо българската държава не успява да осъществи външнополитическите си стремежи.

Юра Константинова е доктор по история, главен асистент в Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Професионалните й интереси са в областта на българо-гръцките отношения, идеологическите и културните влияния между балканските народи през ХІХ и ХХ век. Автор е на монографията Балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век, Фабер, 2008 и на редица научни статии.

Aux sources de l’histoire balkanique et l’impact francophone

kniga aux sources 2012 Raïa Zaïmova, Aux sources de l’histoire balkanique et l’impact francophone,

Les Éditions Isis, Istanbul. 2012. 204 p. (Analecta Isisiana CXVIII)

ISBN 978-975-428-471-3  

 

В изданието са събрани студии и статии на френски и английски език. Повечето от тях са публикувани през последните години в сборници и периодичен научен печат у нас и в чужбина. Те са обединени в няколко тематични ядра: Византия – България в западноевропейски контекст; образът на Другия, национални идентичности; франкофонско влияние.

Увод

първа радост е за мене

Cover purva radost2

...първа радост е за мене
Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения
 
ISBN-978-954-533-113-8
страници 608
Кралица Маб
София, 2012

Сборникът е резултат от работата на интердисциплинарния проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения”. Началните две статии се опитват да представят проблема в теоретичен план. Рубриката Исторически корени въвежда в процесите през ХIХ в. Съвременни измерения обединява резултатите от социологическо изследване с наблюдения върху учебниците по история и върху българските филми с историческа тематика. Места на паметта събира дискусиите на международната конференция „Места на паметта. Емоции и страсти”. Дълбокото убеждение на участниците е, че проблемите на българската национална идентичност трябва да се разглеждат в техния балкански и европейски контекст, на този кръг от проблеми са посветени изследвания на български и чужди учени в последния раздел.

Увод

Съдържание


 

Voyager vers l’”autre” Europe (Images françaises des Balkans ottomans, XVIe – XVIIIe s.)

Voyager    Raïa Zaïmova

                                   Voyager vers l’”autre” Europe (Images françaises des Balkans ottomans, XVIe – XVIIIe s.).

                                   Istanbul, Isis, 2007. 228 p. (Cahiers du Bosphore XLVI)

                                    ISBN 978-975-428-337-2

Заключение


Отзиви в научния печат:
-Violeta Barbu, Voyager vers l’”autre” Europe… Les Editions ISIS, Istanbul, 2007. – Revue Roumaine d’histoire, t. XLVI, 2007, N 1-4 janvier-décembre, p. 394-395. ISSN 0080-2638
-Andrei Pippidi, Voyager vers l’”autre” Europe… Les Editions ISIS, Istanbul, 2007. – Revue des Etudes sud-est européennes, n 1-4, 2008, p. 555-556. ISSN 0035-2063
- Voyager vers l’”autre” Europe… Les Editions ISIS, Istanbul, 2007. - Новости, Информационен бюлетин на БАН, бр. 6, юни 2008, с. 2-3.
- Jean Mondot, Voyager vers l’”autre” Europe… Les Editions ISIS, Istanbul, 2007. – Lumières (Université de Bordeaux III), N 12, 2008, p. 270-271. ISBN-10 2-86781-538-X; ISBN-13 978-2-86781-538-6
- R. Zaïmova, Voyager vers l'»autre« Europe (Gérard Laudin) In: Francia-Recensio, 2010-1, Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815) URL: http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2010-1/FN/zaimova_laudin Dokument zuletzt verändert am: May 10, 2010 05:53 PM Zugriff vom: May 10, 2010     
 


  

Природа и общество, Нови изследвания за Жан-Жак Русо.

zhan-zhak-ruso

 

Природа и общество, Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Nature et Société, Nouvelles études rousseauistes. Съст. и ред. Р. Заимова и Н. Аретов. София, „Кралица Маб”, 2010. 285 с. ISBN 978-954-533-100-8

Съдържание: http://queenmab.eu/TOC/Rousseau_TOC.htm
Това издание включва разширени варианти на изнесените експозета на международна интердисциплинарна конференция „Природа и общество”, посветена на Жан-Жак Русо (1712-1778) – една от най-големите фигури в Европейското просвещение. Събраните в сборник текстове обхващат няколко тематични ядра: концепциите на Русо за естественото състояние на човека и универсалния проблем за робството; актуалността на политическия проблем за общата воля в рамките на европейския континент; еко-образованието и „майчиния език”; рецепцията на Русо в различни страни:  Албания, България, Германия, Гърция, Румъния, Русия, Сърбия. Френските текстове са придружени с резюмета на български, а българските - с резюмета на френски език. С този труд се отваря нова страница в културната история и русоистиката в България.
За премиерата на сборника вж.:
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&;nid=10269&sid=4
Отзив в научния печат: Christina Balinte, La Société bulgare d’Etudes du dix-huitième siècle, Nature et Société, Nouvelles études rousseauistes, textes réunis par R. Zaimova et N. Aretov, Kralitza Mab 2010, 286 p. – In: Synthesis (Académie roumaine), XXXVII / 2010, p. 103-104.

Увод