Проф. дин Александър Костов изнесе лекция в Харвардския университет на тема: „Китай, Съветският съюз и Балканите през периода на Студената война“

Davis Center Harvard University
На 3-ти април 2018 г. проф. дин Александър Костов изнесе лекция в Харвардския университет на тема:

„Китай, Съветският съюз и Балканите през периода на Студената война“ в рамките на семинара, ръководен от проф. Марк Креймър.

Проф. Костов проведе и работни срещи в рамките на двустранния проект между ИБЦТ и Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет.

Лекция на проф. д-р Румяна Прешленова

На 13 февруари 2018 г. (вторник) от 16.00 часа в сградата на ИБЦТ ул. Московска 45 проф. д-р Румяна Прешленова ще изнесе публична лекция на тема „Между Австро-Унгария и Балканите. Социално-историческа перспектива“. Лекцията е заключителен етап от процедурата за заемане на академичната длъжност „професор“ по ЗРАСРБ и в изпълнение на чл. 12, ал. 15 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и чл. 33, ал 22 от Приложението към Правилника на Научния съвет на ИБЦТ относно условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.

Публична лекция на доц. Людмила Миндова на тема "Домът на литературата: югославски и постюгославски представи за литературната споделимост"

На 6 февруари 2018 г. (вторник) от 15.30 часа в сградата на ИБЦТ ул. Московска 45 доц. д-р Людмила Миндова ще изнесе публична лекция на тема "Домът на литературата: югославски и постюгославски представи за литературната споделимост". Лекцията е заключителен етап от процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент“ по ЗРАСРБ (чл. 28) и в изпълнение на чл. 11, ал. 13 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и чл. 32, ал. 20 от Приложението към Правилника на Научния съвет на ИБЦТ относно условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.