Публична лекция на доц. Людмила Миндова на тема "Домът на литературата: югославски и постюгославски представи за литературната споделимост"

На 6 февруари 2018 г. (вторник) от 15.30 часа в сградата на ИБЦТ ул. Московска 45 доц. д-р Людмила Миндова ще изнесе публична лекция на тема "Домът на литературата: югославски и постюгославски представи за литературната споделимост". Лекцията е заключителен етап от процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент“ по ЗРАСРБ (чл. 28) и в изпълнение на чл. 11, ал. 13 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и чл. 32, ал. 20 от Приложението към Правилника на Научния съвет на ИБЦТ относно условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.