всеки втори вторник програма

Плакат пролет 2018 извадка123

 

 

 

 

 

 

 

 През месец март поставяме началото на нов лекционен цикъл, който ще се провежда всеки втори вторник на месеца в сградата на Института за балканистика от 16.30 часа. Пролетният календар включва четири лекции с които ще представим широкия хронологичен обхват и тематичното разнообразие на изследователската дейност на ИБЦТ.

 

ПРОГРАМА пролет 2018

 

13 март 2018 г., проф. д-р РАЯ ЗАИМОВА

История на лазаристката мисия в Македония (18391939) и нейният автор

Целта на лекцията е да бъде представен неизвестният до сега френскоезичен текст на отец Артур Друлез от католическия орден на лазаристите. Богат извор на факти и събития, текстът осветлява редица непознати страни от католическата пропаганда, образование и национална идентичноситет на българ. Предвижда се в презентацията да бъде включен снимков материал илюстриращ чужди и български общности в Солун, датиращи от края на ХІХ – началото на ХХ век.   

17 април 2018 г., проф. дизн Ваня Лозанова-Станчева

Мистерия на сътворението: към интерпретацията на една орфическа чаша

Докладът предлага интерпретация на една мистична орфическа чаша, която е декорирана със сложни за разчитане доктринерни сцени и стихове. Макар и функциониращи в огромно количество писмени текстове, орфическите идеи, бидейки мистериални и затова неексплицитни, остават система от алегории, символи и значения, недостъпни или по-скоро чужди за непосветените. Орфическият ἱερὸς λόγοςе по-скоро визуално представима смислова система, която позволява придвижването/прекодиране на мито-ритуалната към драматургично-перформативна структура, каквато може би е изразена посредством комплекса образ-слово на тази мистериозна орфическа чаша.

 

8 май 2018 г., проф. дин Лиляна Симеонова

Константинийе, "Прокълнатия град" на Завоевателя Мехмед

През май 2016 г., по случай 563-та годишнина от османското превземане на Константинопол (1453 г.) в Истанбул беше организирана историческа въстановка на събитията: тя беше подготвена от 520 консултанти, в нея участваха над 1200 човека.Малко по-рано, през есента на 2013 г. една турска ТВ започна да излъчва историческия сериал Fatih (Завоевател), посветен на султан Мехмед II; още след петия епизод обаче филмът беше спрян. За разлика от днешната героизация на Мехмед II, восманската историография от XV-XVI в. преобладават силно негативните оценки за него, а новата му столица Константинопол е смятана за прокълнато място. Откъде идват тези разминавания в оценките за Мехмед Завоевателятогава и сега?

12 юни 2018 г., доц. д-р Юра Константинова

Българското образование в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ век

С лекцията ще бъдат представени българските образователни институции (гимназии и начални училища), учебната програма, по която обучават, както и успеха на учениците. Ще разкажем за трудностите, с които са се сблъскват и решенията, които са намирали. Специално внимание ще бъде обърнато на българското образование в османския Солун и как то е повлияно от местни и чужди фактори.

Програмата в pdf