Балканските народи през Средновековието

 Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова
 Секретар: гл. ас. д-р Владислав Иванов

 Сътрудници:

      В секцията се изследват историята, религията и културата на балканските народи от ІV до ХV в. Разработките на учените са съобразени с най-новите тенденции в развитието на тези области в световната медиевистика. Научноизследователска дейност на членовете на секцията включва следните теми:

  • място и роля на Балканите в европейската и световната история през Средните векове;
  • Балканите като средище и транзитна зона в търговията и комуникациите на дълги разстояния;
  • имагология и стереотипи при изграждане на образа на Другия в мисловния свят на Балканите и на Западна Европа;
  • социална роля на Църквата в средновековните балкански общества;
  • етнически и религиозни проблеми на Балканите, маркери на формиращата се идентичност на балканските народи;
  • светска и църковна дипломация на Византия и средновековните балкански държави;
  • средновековна книжнина на балканските славяни; рецепция и движение на текстове от Византия в източноправославния свят;
  • преосмисляне на античното културно наследство и поставянето му в контекста на средновековната християнска цивилизация във Византия и на Балканите.

    Това са важни проблеми в условията на задълбочаващата се европейска интеграция, в която активно се включват и балканските страни. Изучаването на корените на тяхното политическо, религиозно и етнокултурно многообразие ще спомогне за изграждането и на съвременната визия за Балканите като за „многообразие в единството и единство в многообразието".

Още

Проекти, свързани с дейността на секцията

Етничност, език и идентичност в европейския югоизток
ръководител доц. д-р Елена Койчева

Балканите и светът: modus concursionis
ръководител проф. Лиляна Симеонова