Балканите XV – XIX в.

Ръководител: проф. дин Рая Заимова
Секретар: гл. ас. д-р Маргарита Добрева

Сътрудници:

  • доц. д-р Росица Градева
  • гл. ас. д-р Елмира Василева
  • гл. ас. Мария Шушарова
  • Владимир Пауновски

Секция ,,Балканите през ХV - ХІХ век" има за задача да проучва идейните и политическите процеси от ХVІІІ - ХІХ век, възникването и налагането на разбирането за национална идентичност, проблемът за "историчността на нацията" и манталитетите на отделните групи в района. Изследователите разработват и проблеми като: процеса на реална и неосъществена модернизация, зададена чрез идеите на Просвещението; представата за другия; интеркултурните диалози на Балканите; съдбата на евреите; културно развитие на балканските народи и техният религиозен живот; османските административни и правни институции, социалния и икономическия живот на региона през периода XV-XIX век; генеалогия и родова памет; връзки на балканското население с институции и личности от Западна Европа. Изследователската дейност се базира главно на изворов материал на различни езици, съхраняван в български и чужди архивохранилища.

Още

Проекти, свързани с дейността на секцията:

"Извори за балканските народи”.
Ръководител: доц. д-р Росица Градева

"Балканите и светът: modus concursionis".
Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

"Глобализация и култура: Образователни и културни политики в Югоизточна Европа".
Ръководител: доц. д-р Йорданка Бибина

"Граници в разширена Европа: паралелни памети и идентичности".
Ръководител от българска страна: проф. дин Рая Заимова

"Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности".
Ръководител от българска страна: проф. дин Рая Заимова