Конкурси и защити

8 март 2019 г. Публична защита на докторант Боряна Маркова

На 9 април 2019 г. (вторник) от  11:00 ч.  в Заседателната зала на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, София, ул. „Московска“ 45, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторант Боряна Маркова на тема „Бесите в Римската империя” за придобиване на образователната и научната степен „доктор”,  професионално направление 2.2. История и археология, докторска програма „Стара история и тракология“. Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет-страницата на института.  Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на ИБЦТ.

Рецензия от проф. дин Лиляна Симеонова 

Рецензия от проф. д-р Иван Тодоров 

Становище от проф. д.изк. Ваня Лозанова

Становище от доц. д-р Георги Митрев 

Становище от доц. д-р Иво Топалилов 

Автореферат