Aux sources de l’histoire balkanique et l’impact francophone

kniga aux sources 2012 Raïa Zaïmova, Aux sources de l’histoire balkanique et l’impact francophone,

Les Éditions Isis, Istanbul. 2012. 204 p. (Analecta Isisiana CXVIII)

ISBN 978-975-428-471-3  

 

В изданието са събрани студии и статии на френски и английски език. Повечето от тях са публикувани през последните години в сборници и периодичен научен печат у нас и в чужбина. Те са обединени в няколко тематични ядра: Византия – България в западноевропейски контекст; образът на Другия, национални идентичности; франкофонско влияние.

Увод