ETUDES BALKANIQUES

 ScanImage001ISSN 0324-1645       Études balkaniques 2017, 1.

Web page / Към интернет страницата на списанието  

Etudes balkaniques is a quarterly peer-review journal, which has been publishing research since 1964. Research papers related to the Balkan countries in French, English, German, Russian and Italian have appeared in it, thus making them available to a wide scientific community across borders.
The journal publishes information about various academic events: publications of new works, announcements and reviews of international conferences, congresses and other forums, dedicated to research on the Balkans.
In the structure of the journal are included interdisciplinary studies, contributing to the clarification of specific issues of the socio-economic, political and cultural development of the Balkan countries, viewed from various aspects of their relations with other regions in Europe and the Mediterranean, from ancient times till present.
Etudes balkaniques journal is a place for meetings between researchers and university lecturers, interested in the Balkans issues.

Contents: papers, reviews of newly published books and research activities in the field of Balkan studies in Bulgaria and abroad.
Languages: English, French, German, Italian and Russian
Editor–in-chief: Prof. Raïa Zaïmova, DSc
Editorial Board: Prof. Liliana Simeonova, DSc , Prof. Alexandre Kostov, DSc, Prof. Galina Valtchinova, DSc , Associate Professor Dobrinka Parusheva, PhD, Associate Professor Rossitsa Gradeva, PhD, Associate Professor Roumiana Preshlenova, PhD.
Scientific Secretary: Chief Assistant Malamir Spassov, PhD
Manager: Margarita Serafimova, Sc.D.

All materials, sent to Etudes balkaniques, are subject to reviewing. Manuscripts (received by e-mail or electronically) have to contain a brief abstract in English. For more information see:
Instructions to Contributors

Postal address:
Etudes balkaniques
45 Moskovska Str.
Sofia - 1000 BULGARIA
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Subscription:
Europe - EUR 72 (single issue EUR 20)
the USA, Japan - EUR 90 (single issue EUR 25)
The materials published in the journal since 1990, could be purchased on the Internet as well:
www.ceeol.com (Central and East European Online Library)

Etudes balkaniques е тримесечно реферирано peer-review, което излиза от 1964 г. до днес. В него намират място изследвания, свързани с балканските страни на френски, английски, немски, руски и италиански, като по този начин ги правят достояние на една изключително широка научна общност без граници.
Списанието публикува информация за различни научни събития: издаване на нови трудове, анонси и обзори на международни конференции, конгреси и други форуми, посветени на балканските изследвания.
В структурата си включва също интердисциплинарни проучвания, способстващи за изясняване на специфични проблеми на социално-икономическото, политическото и културно развитие на балканските страни, видени от различни аспекти, и поставени в отношенията им с други региони на Европа и Средиземноморието, от най-древни времена до наши дни.
Списание Études balkaniques е място за срещи между изследователи и университетски преподаватели, които се интересуват от проблемите на Балканите.

Съдържание: статии, рецензии,отзиви за новоиздадени книги и научни дейности в областта на балканистиката у нас и в чужбина.
Езици: английски, френски, немски, италиански или руски
Главен редактор: проф. дин Рая Заимова
Редколегия: проф. дин Лиляна Симеонова, чл.-кор. проф. дин Александър Костов, проф. дин Галина Вълчинова, доц. д-р Добринка Парушева, доц. д-р Росица Градева, доц. д-р Румяна Прешленова 

Научен секретар: гл. ас. д-р Маламир Спасов
Уредник: д-р Маргарита Серафимова

Всички материали, изпратени до Etudes balkaniques, подлежат на рецензиране. Ръкописите (получени по e-mail или друг електронен носител) трябва да съдържат кратко резюме на английски. Авторското право на публикуваните материали принадлежи на самите автори. За повече информация вж.:

Инструкция за авторите

Пощенски адрес:
Etudes balkaniques
Ул. “Московска” 45, 1000 София
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Абонамент:
Европа - EUR 72 (единична бройка EUR 20)
САЩ, Япония - EUR 90 (единична бройка EUR 25)
Материалите, публикувани в списанието от 1990 г. насам, могат да се закупят и по Интернет:
www.ceeol.com (Central andEastEuropeanOnlineLibrary)