Център по тракология "Проф. Александър Фол"

 Състав

Ръководител: д.изк. Ваня Лозанова
Секретар
: гл.ас. д-р Весела Атанасова  

 • проф. дин Калин Порожанов
 • проф. дин Валерия Фол
 • проф. дфн Светлана Янакиева
 • доц. д-р Камен Димитров
 • доц. д-р Добриела Котова
 • гл. ас. д-р Стоянка Димитрова
 • гл. ас. д-р Ирина Шопова
 • гл. ас. д-р Мирослав Издимирски
 • гл. ас. д-р Пламен Петков
 • гл. ас. д-р Ружа Попова
 • гл. ас. д-р Милен Иванов
 • гл. ас. д-р Петя Илиева
 • ас. Момчил Банев
 • Недялка Гочева   
 • докторант Ели Филипова 
 • докторант Боряна Маркова 
 • докторант Стефан Янакиев

 

Дейност

            Центърът по тракология е изследователско звено в ИБЦТ, чиято специфична област са интердисциплинните изследвания на историята и културата на траките: на тракийската държавност с политическите, икономическите и социалните аспекти на развитието ѝ; създаването на тракийския етнос, политическите и културните взаимодействия на траките с другите антични етноси в Югоизточна Европа, Средиземноморието и Мала Азия; на обществото, бита, религията и обредите на траките; на тракийските и палеобалканските етнокултурни и езикови елементи в контекста на формирането на културата на Балканския полуостров и в Мала Азия в древността; проучването на съдбата на траките в края на Античността и вливането им в състава на българската народност. В Центъра по тракология тези направления се развиват успоредно, като образуват един комплекс от взаимно допълващи се аспекти, а звеното е водещо в изследванията по тракология.

Изследователската дейност на Центъра по тракология се осъществява чрез дългосрочни и краткосрочни проекти. Дългосрочните проекти, които се осъществяват с бюджетно финансиране, целят да обхванат и представят основополагащи проблеми или отделни периоди от развитието на тракийската история и култура, като в проектите вземат участие възможно най-голям брой специалисти по съответната проблематика от Центъра по тракология, както и изследователи от други звена на ИБЦТ и други научни институции, включително и от други страни. Центърът по тракоголия има три такива проекта: „Извори за Тракия и траките”, „Традиция и трансформации на културни явления в древна Югоизточна Европа” и „Енциклопедия Древна Тракия”. В рамките на един дългосрочен проект могат да се разработват поредица от по-малки, например в рамките на проекта „Традиция и трансформации” досега са разработени три проекта и в момента е обявена подготовката на четвърти – „Тракия и Рим”. По проекта „Извори за Тракия и траките” освен изследвания се правят и преводи на антични автори. „Енциклопедия Древна Тракия” е on line базирана и цели да популяризира историята на траките въз основа на най-новите изследвания в областта на тракологията. Краткосрочни проекти обикновено се разработват с външно финансиране – от международни фондове или от националния фонд „Научни изследвания”.

Резултатите от изследователската дейност на Центъра по тракология се публикуват в няколко собствени издания: монографичната поредица Studia Thracica, в която досега са издадени 14 монографии, поредиците Thracia (20 тома), Seminarium Thracicum (7 тома), Thracia antiqua (11 тома)и Антични автори (11 тома), както и списанието Orpheus (18 броя). Многобройни изследвания на членовете на научния състав на Центъра по тракология са публикувани и в други български и чуждестранни издания, както и монографични трудове – от други издателства.

Най-представителна форма на научни форуми са международните конгреси по тракология. От създаването на Института по тракология през 1972 г. до днес са проведени 11 конгреса, от които два в София (през 1972 и през 2000 г.), а другите – в Букурещ, Виена, Ротердам, Москва, Палма де Майорка, Констанца/ Мангалия/ Тулча, Кишинев, Комотини/ Александруполис и Истанбул. На някои от проведените в чужбина конгреси Институтът по тракология е бил съорганизатор. В тях са участвали няколкостотин учени – специалисти по тракийска история, археология, култура, етнология, лингвистика, нумизматика, епиграфика и религия от няколко десетки страни. Следващият 12-ти конгрес ще се проведе през 2013 година в Търговище, Румъния.

Във връзка с разработваните проекти се провеждат конференции – най-често под формата на Seminarium Thracicum. Следващата конференция на тема „Тракия и Рим” ще се състои през пролетта на 2013 г.

От основаването си до днес Институтът/ Центърът по тракология е подготвил над 30 докторанти по научните специалности Стара история, Археология, Етнография, Класически езици и Теория и история на културата. Повечето от тях продължават научната си дейност в Центъра по тракология, а други – в различни висши учебни заведения, научни институти и музеи в България (СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, НБУ, УНИБИТ, НАИМ, НИМ и др.) и в чужбина.

Центърът по тракология е седалище на Секретариата на Международния съвет за индоевропейски и траколожки изследвания (45 учени от 25 страни). Трима от учените са членове на съвета – проф. дин Валерия Фол (секретар), проф. дин Калин Порожанов, проф. дфн Светлана Янакиева (редактор на органа на Международния съвет Orpheus. JournalofIndoeuropeanandThracianStudies). Двама от научния състав са членове на Националната комисия на ICOM-UNESCO (проф. дин Валерия Фол, гл.ас. д-р Ружа Попова). Един е член на Международната комисия за подводна археология на UNESCO (проф. дин Калин Порожанов). Един е член на редколегия на списание NouvelleEcole (проф. дин Валерия Фол).