Конкурси и защити

Документи, свързани с конкурс за доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност нова и най-нова обща история (нова и най-нова история на Хърватия) за нуждите на секция „Балканите след Втората световна война " с единствен кандидат главен асистент д-р Марияна Стамова 

Документи, свързани с публичната защита на доц. д-р Орлин Стаменов Събев за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" по професионално направление 2.2 "История и археология". Тема на докторската дисертация „Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на ХІХ век – 30-те години на ХХ век“). Повече

Документи, свързани с конкурса за академичната длъжност "доцент" по направление 2.2. История и археология, научна специалност "Нова и най-нова обща история" (политическа и социална история на Гърция XIX-XX в.), за нуждите на секция "Балканите 1878-1945", с единствен кандидат главен асистент д-р Юра Константинова.

Документи на гл. ас. д-р Юра Константинова
Рецензии и становища:

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Юра Константинова

Отговор от гл. ас. д-р Юра Константинова на рецензията на проф. дин Св. Елдъров

Документи, свързани с конкурса за "доцент" по направление 2.2. История и археология, научна специалност средновековна обща история  (Ранна Византия)  за нуждите на секция „Балканските народи през Средновековието”", с единствен кандидат главен асистент д-р Златомира Герджикова.

Документи на гл. ас. д-р Златомира Герджикова
Рецензии и становища:

 

Списък на публикациите

Справка за научни приноси
Резюмета на трудовете
Резюмета на трудовете

Документи, свързани с конкурс за "професор" по професионално направление 2.2. История и археология, научна  специалност 05.03.04 Нова и най-нова обща история за нуждите на секция „Балканите 1878 – 1945 г.”, с единствен кандидат доц. дин Александър Костов.
Документи на доц. дин Александър Костов

Рецензии и становища

Рецензия на проф. дин Л. Спасов
Рецензия на проф. дин Св. Елдъров
Рецензия на проф. дин Т. Петров
Становище на проф. дин Н. Данова
Становище на проф. дин О. Хрисимова
Становище на доц. д-р Д. Парушева
Становище на доц. д-р И. Марчева

Резюмета на трудовете на доц. дин Александър Костов

Документи, свързани със защитата на дисертациония труд на Любава Георгиева Александрова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2 "История и археология".

Автореферат

Становища и рецензии

проф.д.изк. Ваня Лозанова-Станчева - становище
проф.дин Иван Карайотов - рецензия
доц. д-р Майя Василева - рецензия
доц. д-р Боряна Русева - становище
доц. д-р Мария Рехо - становище

Документи, свързани със защитата на дисертация на Елмира Младенова Василева с научен ръководител проф. дин Рая Заимова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2 "История и археология".

Автореферат

Становища и рецензии

проф. дин Христо Матанов
проф. дин Рая Заимова
проф. дин Лиляна Симеонова
доц. д-р Екатерина Вечева
доц. д-р Ивайла Попова

ПРЕВОДНА РЕЦЕПЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ В БЪЛГАРИЯ. Том 6. Балкански литератури. Първа част. Съставители: Боян Ничев, Ганчо Савов, Катя Йорданова. АИ "Проф.Марин Дринов", София, 2004,  на с.39 - 2 (две) цитирания.

Тодоров, Величко. Знам ги аз тях. Сърбия и сърбите в българската литература. Въведение в картината на засважданията и свижданията. София, 2000, на с.26. (В интернет на адрес http://liternet.bg/publish4/vtodorov/znam/vyvedenie.htm © Електронно издателство LiterNet, 07.04.2002).

Алексова, Василка. Танцът в балканските литератури. Балканистичен форум, Югозападен университет "Неофит Рилски", 1-3, 2006, с.433.

Йорданова, Юлия. Записки по балканските литератури. Литературен вестник. 25-31.05.2005, бр.19, с.5. (В интернет на адрес © Електронно списание LiterNet, 31.03.2009, № 3 (112).

Станчева, Румяна. За България, за Франция и за ножиците. Литературен форум. Брой 3 (426), 12.09. - 18.09.2000.

Данова, Надя. Иван Добровски в перспективата на българския ХІХв. изд. В.Траянов, София, 2008, с.25.

Гулин, Анте. Десетгодишно плодотворно сътрудничество между отделението за исторически науки към ХАЗУ в Загреб и Института по балканистика при БАН в София. В: Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІв., ИК Гутенберг, София, 2009, с.15, 17, 18, 19.

Vulic, Sanja. DANASNJI GOVOR JANJEVACKIH HRVATA U BUGARSKOJ. In: Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІв., ИК Гутенберг, София, 2009, с.467.
Спасов, М. Актуални понятия в Балканската културология. Списание на БАН. С., изд."Проф.Марин Дринов", кн.5, 2009, с.118.

Страница 1 от 5

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене