Конкурси и защити

август 2014

Документи, свързани с конкурса за "доцент" по направление 2.2. История и археология, научна специалност средновековна обща история  (Ранна Византия)  за нуждите на секция „Балканските народи през Средновековието”", с единствен кандидат главен асистент д-р Златомира Герджикова.

Документи на гл. ас. д-р Златомира Герджикова
Рецензии и становища:

 

Списък на публикациите

Справка за научни приноси
Резюмета на трудовете
Резюмета на трудовете

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене