Конкурси и защити

Март 2012 Документи

Документи, свързани с конкурса за "доцент" по специалност 05.03.04 "Нова и най-нова обща история", професионално направление 2.2. "История и археология" за нуждите на Института за балканистика, секция "Балканите ХV-ХІХ в.", с единствен кандидат главен асистент д-р Росица Градева.

Документи на гл. ас. д-р Росица Градева
Рецензии и становища:

Списък на публикациите
Справка за научни приноси и забелязани цитирания
Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Росица Градева съгласно изискванията на чл. 27 (1) от ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност "доцент".

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене