Конкурси и защити

Октомври 2011- Документи

Документи, свързани с конкурса за "професор" по специалност 05.03.21 “Документалистика, архивистика, палеография” (вкл. "Историография и източникознание"), професионално направление 2.2. “История и археология” за нуждите на Института за балканистика, секция “Балканите ХV-ХІХв.”, с единствен кандидат доцент дин Рая Заимова.

Документи на доц. дин Рая Заимова
Рецензии и становища:

Списък на публикациите.
Справка за научни приноси и забелязани цитирания

Резюмета на трудовете на доц. дин Рая Заимова.


Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене