Конкурси и защити

Май 2011 - документи

Документи, свързани с конкурс за "доцент" по шифър 05.03.03 средновековна обща история за нуждите на Института за балканистика, секция "Културна история на балканските народи", с единствен кандидат д-р Пенка Данова.

Документи на д-р Пенка Данова

Становища и рецензии за научната дейност:

Списък на публикациите.
Справка за приносите.
Справка за забелязани цитирания.
Резюмета на трудовете на д-р Пенка Данова съгласно изискванията на чл. 27 (1) от ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност "доцент".

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене