Конкурси и защити

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ (МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ХIХ ВЕК)

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Международни отношения на Балканите през ХIХ век) за нуждите на секция „Модерни Балкани“, с единствен кандидат д-р Симеон Симеонов. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 85/ 25.10.2022 г.

Рецензия от проф. д-р Пламен Митев

Рецензия от доц. д-р Зорка Първанова

Становище от проф. дин Юра Константинова

Становище от проф. д-р Росица Стоянова

Становище от проф. д-р Румяна Прешленова

Становище от доц. д-р Тина Георгиева

Становище от доц. д-р Гергана Георгиева

Резюмета на трудовете на кандидата

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене