Конкурси и защити

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА (ГРАДСКА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ХIX И НАЧАЛ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Градска музикална култура на Балканите през ХIX и началото на ХХ в.) за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“, с единствен кандидат гл. ас. д-р Александра Миланова. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 85/ 25.10.2022 г.

Рецензия от проф. днк Маргарита Карамихова

Рецензия от проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

Становище от проф. д.изк. Лозанка Пейчева

Становище от проф. д.с.ф. Румяна Стоилова

Становище от проф. д-р Росица Драганова

Становище от проф. д.н. Веселин Янчев

Становище от проф. д.н. Румен Даскалов

Резюмета на трудовете на кандидата

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене