Архив - конкурси и защити

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление 2.2. История и археология

за нуждите на секция„Балканските народи през Средновековието” – един;
за нуждите на секция „Балканите 1878 – 1945 г." – един.

И двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”. Документи се подават в Института за балканистика на ул. Московска № 45, тел. 02 980 62 97. Обявата е публикувана в ДВ бр. 28 от 19.03.2013 г.

* * *

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява два конкурса за докторанти, редовна форма на обучение, в професионално направление 2.2. История и археология, специалности: Средновековна обща история и Нова и най-нова истария.

В срок от 15.03.2013 г. до 15.05.2013 г. кандидатите трябва да подадат молба за участие в конкурса в Института за балканистика на ул. Московска № 45. Необходими документи.

На 19 септември 2012 г. 16.00 часа в сградата на Института за балканистика ще бъде проведена публична защита на Илиана Дончова Илиева за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по направление 2.2 история и археология. Тема на докторската дисертация "Албанският въпрос през погледа на българските дипломати (1908-1912)".

Институтът за балканистика с Център по тракология “Проф. Александър Фол” при БАН - София, обявява конкурс за доцент по специалността 05.03.03 Cредновековна обща история за нуждите на секция “Културна история на балканските народи” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Необходимите за кандидатстване документи са на разположение в канцеларията на Института, ул. Московска 45, тел. 980 62 97.

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2010-2011 г. по шифри 05.03.03 Средновековна обща история и 05.03.04 Нова и най-нова обща история. В срок от 15.03 до 13.05.2011 г. кандидатите могат да подадат необходимите документи за участие в конкурса в канцеларията на Института за балканистика. Повече информация можете да получите на тел. 02/ 980 62 97.

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурс за главен асистент (един) по специалността 05.03.01 Стара история за нуждите на Центъра по тракология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". Необходимите за кандидатстване документи са на разположение в  канцеларията на Института за балканистика, ул. Московска 45, тел. 02/ 980 62 97.

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Ал.Фол" при БАН, обявява конкурс за професор по специалност 05.03.21 “Документалистика, архивистика, палеография” (вкл. "Историография и източникознание"), професионално направление 2.2. “История и археология” за нуждите на секция “Балканите ХV-ХІХв.” Обявата е излязла на 1 юли 2011г. в “Държавен вестник”, бр. 50.

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология (трако-малоазийски отношения) за нуждите на Центъра по тракология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник" (брой 27, от дата 3.4.2012). Необходимите за кандидатстване документи са на разположение в канцеларията на Института, София, ул. Московска 45, тел. 02/980 62 97.

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурси за:
  1. Професор по направление 2.1 Филология за нуждите на секция "Балканските народи през Средновековието";
  2. Доцент по направление 2.2 История и археология за нуждите на секция "Балканите ХV - ХІХ век";
  3. Главен асистент по направление 2.2 История и археология за нуждите на Центъра по тракология.
Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (брой 96, 06.12.2011). Необходимите за кандидатстване документи са на разположение в канцеларията на Института за балканистика, ул. Московска 45, тел. 02/ 980 62 97.

Страница 12 от 12

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене