Архив - конкурси и защити

Март 2015

На 27 април 2015 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45 ще се проведе открито заседание  на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)” на редовния докторант Божидар Методиев Кехайов по професионално направление. Повече

                                                                               *   *   *

Документи, свързани с публичната защита на редовния докторант Божидар Методиев Кехайов за придобиване на научната и образователна степен "доктор“ по професионално направление 2.2 "История и археология". Тема на дисертационния труд „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)“ 

Рецензия от доц. д-р Румяна Прешленова
Рецензия от доц. д-р Евгени Костов
Становище от проф. дин Александър Костов
Становище от доц. д-р Даниел Вачков
Становище от доц. д-р Румяна Първанова
Автореферат

 * * * 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА НЕУСВОЕНИ МЕСТА ЗА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА  2014/2015 Повече за конкурса 

* * *

Института за балканистика с Център по тракология при БАН и Научното жури за придобиване на научната степен „доктор на историческите науки“ съобщават, че на 14 април 2015 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема:„Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на ХІХ – 30-те години на ХХ век)“
на доц. д- Орлин Стаменов Събев, Професионално направление 2.2. История и археология, Научна специалност – Нова и най-нова обща история. 
Председател на Научното жури: доц. д-р Йорданка Бибина – автор на становище. 
Членове на Научното жури: чл.- кор. проф. дин Иван Илчев – рецензент, чл.- кор. проф. дин Румяна Радкова – рецензент, проф. д-р Красимира Даскалова – рецензент, проф. дин Вера Бонева – автор на становище, проф. дин Милко Палангурски – автор на становище, доц. д-р Снежана Димитрова – автор на становище. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБЦТ-БАН, ул. „Московска“ 45 и са публикувани на интернет-страницата на института: http://balkanstudies.bg/

Документи, свързани с публичната защита на доц. д-р Орлин Стаменов Събев за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" по професионално направление 2.2 "История и археология". Тема на докторската дисертация „Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на ХІХ век – 30-те години на ХХ век“).  

Рецензия от чл.-кор. Иван Илчев
Рецензия от чл.-кор Румяна Радкова
Рецензия от проф. д-р Красимира Даскалова
Становище от проф. дин Милко Палангурски
Становище от проф. дин Вера Бонева
Становище от доц. д-р Йорданка Бибина
Становище от доц. д-р Снежана Димитрова
Автореферат

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене