Архив - конкурси и защити

Септември 2015

Документи, свързани с публичната защита на доц. д-р Николай Кочанков за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" в научната област 2.Хуманитарни науки; професионално направление 2.2 "История и археология". Тема на докторската дисертация "България и Словакия (1938-1944 г.): Политика и дипломация в Европейския Югоизток (Документално изследване)".

Рецензии и становища

Рецензия на проф. д.ист.н. Людмил Спасов 

Рецензия на проф. д.ист.н. Витка Тошкова 

Рецензия на доц. д-р Бисер Петров 

Становище на проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров 

Становище на проф. д-р Искра Баева

Становище на проф. д-р Йордан Баев

Становище на доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце 

АТОРЕФЕРАТ 

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене