Архив - конкурси и защити

Октомври 2015

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по професионално направление 2.2. История и археология: научна специалност „Средновековна обща история“ ( история на балканските градове през Средновековието) за нуждите на секция „Балканските народи през Средновековието” – един; научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание“ за нуждите на секция „Балканите ХV-ХІХ в. „ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи и справки – в института, ул. Московска № 45, тел. 02 980 62 97.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 78 от 09.10.2015 г. 

                                                                                          *     *     * 

Процедура за подбор на финансов контрольор
Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН – София обявява процедура за подбор на финансов контрольор.
Изискванията към кандидатите са:
Висше икономическо образование и стаж по специалността не по-малко от пет години, за предпочитане в бюджетната сфера.
Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:
1. По документи
2. Събеседване.
Необходими документи за участие в процедурата са:
- за първи етап: автобиография;
- за втори етап: заявление (свободен текст), заверено от кандидата за вярност с оригинала копие от диплома за висше образование, документи за трудов стаж и други документи по преценка на кандидата.
Краен срок за подаване на документите за първия етап до 09.11. 2015 г., 17:00 часа
Документите се подават в канцеларията на Института, ул. Московска 45, тел. 02 980 62 97. Допуснатите до втори етап ще бъдат уведомени писмено на посочения от тях e-mail

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене