Архив - конкурси и защити

Септември 2016

Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН и Научното жури за придобиване на научната степен „доктор на науките“ съобщават, че на 17 октомври (понеделник) 2016 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе процедура по защита на дисертационния труд на тема:

Пространството и наративният текст.
Ролята на местата в конструирането на смисъла

на д-р Маргарита Серафимова, за присъждане на научната степен „доктор на науките” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, научно направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност Теория и история на културата.

Председател на Научното жури: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева – автор на становище;
членове на Научното жури: проф. дфн С. Хаджикосев – рецензент, проф. д-р А. Личева – рецензент, доц. дфн Р. Коларов – рецензент, проф. д-р А. Вачева – автор на становище, проф. дфн Р. Станчева – автор на становище, проф. дфн Д. Добрев – автор на становище. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБЦТ-БАН, ул. „Московска“ №45 и са публикувани на интернет-страницата на института: http://balkanstudies.bg/

 

* * * 

Документи, свързани с публичната защита на д-р Маргарита Серафимова за придобиване на научна степен "доктор на науките" в научно направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност Теория и история на културата. Тема на докторската дисертация: "Пространството и наративният текст. Ролята на местата в конструирането на смисъла".  

Рецензия проф. дфн С. Хаджикосев

Рецензия проф.д-р А.Личева

Рецензия доц. дфн Р. Коларов

Становище проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева

Становище проф. д-р А. Вачева

Становище проф. дфн Р. Станчева

Становище проф. дфн Д. Добрев

Автореферат 

 

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене