Архив - конкурси и защити

Декември 2011

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурси за:
  1. Професор по направление 2.1 Филология за нуждите на секция "Балканските народи през Средновековието";
  2. Доцент по направление 2.2 История и археология за нуждите на секция "Балканите ХV - ХІХ век";
  3. Главен асистент по направление 2.2 История и археология за нуждите на Центъра по тракология.
Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (брой 96, 06.12.2011). Необходимите за кандидатстване документи са на разположение в канцеларията на Института за балканистика, ул. Московска 45, тел. 02/ 980 62 97.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене