Архив - конкурси и защити

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРАНТ ДИМИТЪР ДОБРЕВ - 14 ЮНИ 2021 Г.

На 14 юни 2021 г. (понеделник) в Института за балканистика с Център по тракология при БАН, София, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторант Димитър Георгиев Добрев на тема „НАТО и гръцко-югославските отношения (1952–1967)“ за придобиване на образователната и научната степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, докторска програма „Нова и най-нова обща история“.

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет страницата на института. Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на ИБЦТ.

Рецензия от проф. д-р Йордан Баев

Рецензия от проф. д.ю.н. Надя Бояджиева

Становище от чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Становище от доц. д-р Наум Кайчев

Становище от проф. д-р Илияна Марчева-Атанасова

Автореферат на Димитър Георгиев Добрев

 

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене