Архив - конкурси и защити

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРАНТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ – 29 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

На 29 септември 2021 г. (сряда) от 13:30 ч. в Института за балканистика с Център по тракология при БАН, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторант Стефан Димитров Янакиев на тема „Траките и римското провинциално общество между Истрос и Хемус през IIII век за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, докторска програма „Стара история и тракология“. Тя ще се състои в Центъра по тракология, ул. „Московска“ № 13.

Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет страницата на института. Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на Института за балканистика с Център по тракология, ул. „Московска“ № 45.

Рецензия от проф. дин Румен Иванов

Рецензия от доц. д-р Калин Стоев

Становище от доц. д-р Георги Митрев

Становище от доц. д-р Олег Александров

Становище от проф. дин Калин Порожанов

Автореферат на Стефан Димитров Янакиев

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене