Лични страници

КАЛИН ПОРОЖАНОВ

Kalin PorozhanovКалин Стойнев Порожанов

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
Стара история, Тракология, Морска история и култура, Подводна археология

Образование и специализации:
През 1977 г. завършва специалност История в Софийски университет „Св. Климент Охридски", профил Стара и Средновековна обща история.
През 1977 г. специализира Морска история и Подводна археология във Франция – в Дирекцията за подводни археологически проучвания, Марсилия и в Института за средиземноморска археология при Университета в Екс ан Прованс.
От 1982 до 1985 г. е редовен докторант по Стара история в ИТ, с научен ръководител проф. Александър Фол.
През 1985 г. защитава дисертация и става кандидат на историческите науки/доктор, след което е научен сътрудник/главен асистент в ИТ.
През 1987 г. специализира антична балканистика в Москва – в Института по славяноведение и балканистика при АН на СССР.

Участие в научни проекти:
-Участие в Проект Антични автори към Изворите за Тракия и траките на Института/Центъра по тракология при БАН, от 2001 до 2010 г., вкл.
-Ръководител на екипа от катедрите по История при ПИФ на ЮЗУ във всички Летни университети от 2003 г. до 2015 г., вкл.
-Участие в Проект TRAMARISK: Подводното археологическо наследство на България – в опасност. Тракийските морски културни пейзажи – проучване, опазване, промотиране. ФНИ № КИН 1013/07.12.2006 г. до 2009 г., вкл. на Центъра по тракология при БАН и Центъра за подводна археология – Созопол.
-Ръководител на вътрешноуниверситетския проект в ЮЗУ История и образ, 2008 г.
-Участие в целевия проект на ЮЗУ за 2009 г. Културно, историческо и фолклорно наследство от земите на тракийските сатри.
-Участие в Проект ERA-NET: cultural heritage. Мониторинг на античните паметници на културата в българските земи в информационното интернет пространство, ФНИ № Д002-42/12.03.2009 г. на Центъра по тракология при БАН.
-Участие в Проект онлайн Енциклопедия на тракийската древност http://www.thracians.net на Центъра по тракология при БАН, 2009 – 2010 г., включително. Ръководител на същия проект от 2011 г.
-Участие в Проект Екологичните кризи в България през холоцена VІІ-ІІІ хил. пр.Хр., ФНИ ИТ 09 173/12-2009 г. - 2014 г
-Ръководител на проектите по наредба 9 в ЮЗУ: Югоизточна Европа и Северозападна Анатолия в древността – Приморска Странджа ’12; Пропонтида – вътрешнотракийско море (2012 г.); Югоизточна Европа и Северозападна Анатолия в древността – Приморска Странджа ’13; Акшейна – тракийското море (2013 г.).
-Ръководител на инфраструктурните проекти по наредба 3 в ЮЗУ: Търговски и култови средища в Източните Балкани и Западна Мала Азия (2014 г.) и Тридесет века центрове на власт и сакралност в Югоизточна Европа и Западна Мала Азия (2015г.). Исторически аспекти на миграционните процеси и културните взаимодействия между Югоизточна Европа и Северозападна Мала Азия през вековете (2016 г.).
-Ръководител на Изследователския център Югоизточна Европа и Мала Азия – средище и кръстопът на цивилизации (от 2013 г.) към ПИФ на ЮЗУ и на учредените от центъра научни семинари: Търговски и култови средища в Източните Балкани и Западна Мала Азия (2014/15 г.); Власт и сакралност в Югоизточна Европа и Западна Мала Азия (2015/16 г.); Исторически аспекти на миграционните процеси и културните взаимодействия между Югоизточна Европа и Северозападна Мала Азия през вековете (2016/17 г.).
-Участие в общоакадемичния проект на БАН за 2016 и 2017 г. Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността като научен редактор на том 21 от поредицата Thracia с тема: Древна Тракия през I хил.пр. Христа: икономика, политика, общество, култура и автор на статия в тома Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство, посветен на 75 годишнина на Петър Манджуков.
-Участие в НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ – КИННПОР № Д01-229/06.12.2018 г; Дейност 3, Работен пакет 4.1. Научна задача Създаване на концепция и съдържание за онлайн
Eнциклопедия на античното културноисторическо наследство в Югоизточна Европа;
Ръководител на Работния екип на Центъра по тракология в ИБЦТ.

Преподавателска дейност:

Бакалавърски програми - лекции

В Правно-историческия факултет (ПИФ) на ЮЗУ:
-Стара история на специалностите История, История и Археология, Архивистика и информационна сигурност.
-История на Тракия и траките (Тракология) на специалностите История, История и Археология, Архивистика и информационна сигурност.
-Обща подводна археология на специалностите История, История и Археология, Архивистика и информационна сигурност.
-Корабна подводна археология на специалностите История, История и Археология, Архивистика и информационна сигурност
-Подводна археология на специалност История.
-Култура на Древна Гърция на специалност История

В Природо-математическия факултет на ЮЗУ:
-История на Древния Изток на специалността Педагогика на обучението по география и история.
-История на Стария свят (Древна Гърция и Древен Рим) на специалността Педагогика на обучението по география и история.

Във Филологическия факултет на ЮЗУ:
-Антична балканска история на специалност Балканистика.

В Историческия факултет на СУ:
-Подводна археология – Археология

Магистърски програми - лекции

В Правно-историческия факултет на ЮЗУ:

-Владетелските резиденции в Югоизточна Европа – Археология
-Интерпретация и реинтерпретация на археологически и писмени извори – Археология
-Морската култура на Източното Средиземноморие – Археология
-Морска култура на Източното Средиземноморие в Древността – История на българските земи в контекста на европейското развитие
-Подводна археология – История на българските земи в контекста на европейското развитие
-Тракийско изворознание. Тракия Понтика – История на българските земи в контекста на европейското развитие

В Историческия факултет на СУ:
-Подводна археология – Археология
-Морска история и култура – Антична история и култура

Във Философско-историческия факултет на ПУ:
-Подводна археология – Археология

Докторски програми – лекции
В Правно-историческия факултет на ЮЗУ:
-История и археология на Древна Югоизточна Европа в контекста на Източното Средиземноморие – Стара история и тракология; Археология

В Центъра за обучение на БАН:
-Тракия Понтика в контекста на Източното Средиземноморие

Избрани публикации:

Монографии и книги:
-Общество и държавност у траките средата на ІІ – началото на І хил. пр. Хр. (в контекста на палеобалкано-западномалоазийската общност). София, 1998, 207 с. (=Studia Thracica, 6), ISBN 954-8570-42-4
-Одриското царство, полисите по неговите крайбрежия и Атина от края на VI век до 341 г.пр.Хр., Университетско издателство „Неофит Рилски”. Благоевград, 2011 (2012), 290 с. ISBN 978-954-680-752-6 (=Studia Thracica 14).
-Тракийската цивилизация в началата на два континента и по крайбрежията на три морета (в десет етюда). Издателство Рал-Колобър. София 2012, 360 с. ISSN 0205-0234 (=Thracia Antiqua 11).
Тракийската цивилизация в началата на два континента и по крайбрежията на три морета (в десет етюда). Второ преработено и допълнено издание. Народно читалище „Литературна София – 2013”. София, 2017, 378 с. ISSN 0205-0234 (=Thracia Antiqua 12)
-Fol, Al., K. Jordanov, K. Porozhanov, V. Fol. Ancient Thrace. Sofia, 2000, 263 с. ISBN 954-90714-2-1
-Прокопов И., К. Порожанов, Щ. Щерионов. Традиционна морска култура по Българското Черноморие. Теренни изследвания, проведени в периода 1979-2004 г. В чест на 30-годишнината на Центъра за подводна археология-Созопол. – Studia Pontica, 2. Национална комисия по морска история при БАН. София, Издателство Рал-Колобър, 2009, 244 с. ISSN 1312-7519.

Учебници, Учебни пособия, Учебни помагала:
-Порожанов, К., А. Порталски, К. Бенчева, М. Менкова. История и цивилизации за пети клас. Институт за образователни политики „Архимед и Диоген“. София, 2016, 144 с. ISBN 978-619-7271-08-9. www.arhimedbg.com
-Порожанов, К., В. Китанов, А. Порталски. Студии по история на изследователските центрове Югоизточна Европа и Мала Азия – средище и кръстопът на цивилизации и История, архив и музей на тютюна към ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Университетско издателство „Неофит Рилски” – Благоевград. 2017, 112 с. (Учебно пособие). ISBN 978-954-00-0152
Порожанов, К. и колектив. Студии по история 2. Учебно пособие. Университетско издателство „Неофит Рилски” – Благоевград. 2019, 174 с. ISBN 978-954-00-0192-0.
-Подводната археология – разговор със “Света на мълчанието”. – In: Човекът зад находката. Археологията днес и утре. Гацов, И. (Ed.). Интела. София, 1997, 155-168 (учебник за студенти).
-Начало и развитие на подводната археология в света и в България. – В: Началото. НБУ, София, 2002, 202-221 (учебник за студенти).
Студии:
-Потъналото селище от Ранната Бронзова епоха при Урдовиза (разкопки 1986-1988 г.). – В: Добруджа, 21, 2003, Изследвания в чест на ст.н.с. І ст. д.и.н. Хенриета Тодорова, съст. Вл. Славчев. Варна, 2004, 309-322
-Thracia Pontica of Empires, Residences, Marketplaces and Poleis in South-East Europe. – Thracia, 20, In Honour of the 40th Anniversary of the Institute of Thracology (In Honorem Annorum XL Instituti Studiorum Thracicorum). Institute for Balkan Studies and Centre of Thracology “Prof. Al. Fol” at BAS. Publishing Hous “Ral Kolobar”. Serdicae/Sofia, MMXI/2012, 269-286. ISSN 0204-9872.
-Империя и полис в Тракия, Елада и Рим (в контекста на държавните формации от Източното Средиземноморие VІ/V в. пр.Хр. – І/ІІ в. сл.Хр.). –Thraciа, 22, 2017, 11-25 ISSN 0204-9872

Статии:
-Le site submergé d’Ourdoviza. – In: Thracia Pontica, 4, Quatrième symposium international, Sozopol, 6-12 octobre 1988, Les themes: Les agglomerations cotières de la Thrace avant la colonization Grecque; Les sites submerges – methodes des recherches. Sofia, 1991, 109-112.
-Конен народ ли са траките? – Thracia, 10, София, 1993, 81-87.
-Ships in Thrace during the Bronze Age. – In: Tropis, 3. Proceedings of the 3rd International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Athens, 1989. Athens, 1995, 347-351.
-Потъналият кораб при Урдовиза (предварителни бележки). – Известия на Народния музей-Бургас (=ИНМБ), 3. Studia in memoriam Ivani Galabov, Бургас, 2000, 149-154.
-Откровение за професор Александър Фол – in memoriam. – Урил, бр. 5, декември 2013. По идея на заинтересовани студенти от специалност История на Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”. Благоевград, 2-4.
-Царете на траките одриси в Европейския Югоизток. – В: Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков. Под редакцията на чл.-кор. Васил Николов. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. София. 2017, 137-142 ISBN 978-954-322-913
-Порожанов, К., В. Китанов, А. Порталски/ Porozhanov, K., V. Kitanov, A. Portalski. Лозарство и вино на траките от Югоизточна Европа и Северозападна Анатолия/ Viticulture and winemaking traditions of the Thracians from Southeast Europe and Northwest Anatolia. – В/ In: Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (4), 178-185 ISSN 1311-0489 (Print). Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan ISSN 2367-8364 (Online).
-Порожанов, К., В. Китанов, А. Порталски/ Porozhanov, K., V. Kitanov, A. Portalski. Древните вина – произход и употреба/ The ancient wines – origin and usage. – В/ In: Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (4), 186-200 ISSN 1311-0489 (Print). Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan ISSN 2367-8364 (Online)

Информация за наукометричните показатели в съответствие с Регистъра на академичния състав в Република България

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене