Лични страници

Стоянка Димитрова

Stoyanka Dimitrovaгл.ас. д-р Стоянка Димитрова

Научни интереси: военно-политическа, дипломатическа и икономическа история на Древна Тракия и траките; социална структура и социални категории, северно-тракийски етнически общности, гети, даки, Буребиста, Декеней, Децебал, елинистическа епоха, предримска Тракия, римското проникване в Долно-дунавските земи, археология

Образование
2004 г. – Доктор по история (Институт по тракология при Българска академия на науките).
2000-2003 г. – редовна докторантура към Институт по тракология при Българска академия на науките.
1997 г. – Магистър по история (СУ " Св. Климент Охридски").

Преподавателска дейност
2004 – досега: Хоноруван преподавател
От 2009 г. – Спецкурс „Политическо развитие на Северна Тракия” за ОКС: Магистър, Специалност: История в Историческия факултет на СУ „ Св. Климент Охридски”.
2005 г. – Семинарни упражнения по Стара история и тракология на студенти І курс, специалност “История”, Катедра “Обща история” в ЮЗУ “Неофит Рилски”.
2004-2009 г. – Семинарни упражнения по тракология за ОКС: Бакалавър, Специалност: История, І курс в Историческия факултет на СУ „ Св. Климент Охридски".

Участие в проекти
Проекти
Общоакадемичен проект на БАН „Траките. Генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността“.
”Извори за Тракия и траките” с р-ли проф. Св. Янакиева и проф. В. Лозанова (ИБЦТ).
„Енциклопедия Древна Тракия и траките (Енциклопедия на тракийската древност)” (ИБЦТ) с р-л проф. К. Порожанов.
”Древен текстил: сведения, артефакти, анализи” с р-ли доц. Р. Георгиева и гл. ас. М. Издимирски (ИБЦТ).
”Древна Тракия през І хил.пр.Хр.: икономика, политика, общество, култура ” с р-л доц. Р. Георгиева (ИБЦТ)(2014-2015 г.).
2010-2012 г. – Международен проект „Традициите в крак с времето (историко-етноложки проект за лятно училище за изучаване на регионалното културно-историческо наследство и националните традиции” (съвместно със СУ „Св. Климент Охридски” и ИЕФЕМ-БАН) с р-л доц. В. Тепавичаров (СУ)(ФНИ).

Теренни проучвания и археологически разкопки
2013 г. – Археологически разкопки на светилище в м.„Хауза”, с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, с ръководител проф.дин. Васил Николов и гл.ас. В. Петрова (по проект между АПИ и НАИМ).
2012 г. – Археологически разкопки на некропол при с. Делян, общ. Дупница (Обект 2 по трасето на АМ „Струма”) с р-л Ф. Михайлов (по проект между АПИ и РИМ – Перник).
2011 г. – Археологически разкопки на два обекта (обект„Гаража” и надгробна могила) в с. Прилеп с р-л доц. Р. Георгиева (по проект ФНИ).
2010 г. – Теренни обходи в района на гр. Етрополе и в землищата на селата Подвис и Прилеп (по проект ФНИ).
2003-2004 г. – Археологически разкопки на ямно светилище в землището на с. Малко Тръново (Чирпанско)(Обект 10 по ОВОС по трасето на АМ “Тракия”) с р-л доц. А. Божкова (по проект между АПИ и НАИМ).
1998-2001 г. – Археологически разкопки на многопластово тракийско селище от I хил.пр.Хр., ямно светилище от същия период и късноантичен и ранносредновековен некропол в землището на с. Копривлен, общ. Гоце Делчев, с р-л доц. А. Божкова (по проект между АПИ и НАИМ).

Публикации

Статии
Археологически обекти в района на Ришкия проход. Надгробна могила от римската епоха в с. Прилеп (съавт. Р.Георгиева). – В: История и култура на старопланинското население (по примера на общините Етрополе и Сунгурларе). София, 2013, 61-90. ISBN 978-954-07-3543-6.
Разкопки на обект в с. Прилеп, община Сунгурларе (съавт. Р.Георгиева). – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 176-177. ISSN 1313-0889.
Разкопки на надгробна могила в парка на с. Прилеп (съавт. Р.Георгиева). – В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 195-197. ISSN 1313-0889.
Издирване на археологически обекти в землищата на селата Подпис и Прилеп, община Сунгурларе (съавт. Р.Георгиева). – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 580-581. ISSN 1313-0889.
The Military-Political and Diplomatic Activities of Burebista in the Lower Danube Region. – In: THRACIA XVII, [In Honorem Annorum LX Cirily Yordanov]. Sofia. 2007, 159-172. ISSN 0204-9872.
Буребиста и Помпей – съюзници или врагове? – Списание на БАН, СХХ, София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2007, 4, 57-62. ISSN 0007-3989.
Развитие на севернотракийските етнически общности през ІІІ-І в. пр. Хр. според писмените и археологически извори. – В: Тракия и околният свят 2. Научна конференция, Шумен 2006 (= МИФ 14), София, Издателство на НБУ, 2008, 337-361. ISSN 1311-3550.
Още едно мнение по въпроса за резиденцията Аргедава. – В: Тракия и околният свят. Научна конференция, Шумен 2004 (= МИФ 9). София, Издателство на НБУ, 2005, 359-367. ISSN 1311-3550.
The pit sanctuary at the village of Koprivlen (with D. Vulcheva). – In: The Culture of Thracians and their Neighbours. Proceedings of the Internacional Simposium in Memori of Prof. Mieczyslaw Domaradzki, with a Round Tabl “Archaeological Map of Bulgaria” (=BAR International Series 1350), 2005, 193-200. ISBN: 9781841716961.
Личността на Декеней в писмените извори. – История, 2003, ХI, № 1-2, 1-12. ISSN 0861-3710.
Хронологични и териториални аспекти на управлението на Буребиста в съвременната историография. – В: JUBILAEUS V. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. София, 2002, 147-155. ISBN 954-07-1674-8.
Тежести за стан и прешлени за вретено. – В: Копривлен, том I, София, 2002, 174-185. ISBN 954-90387-6-9.
Loom-Weights and Spindle-Whorls – In: Koprivlen, Vol. I, Sofia, 2002, 173-184. ISBN 954-90387-7-7.
Varia (съавт. Вл. Станев). – В: Копривлен, том I, София, 2002, 209-214. ISBN 954-90387-6-9.
Varia (with Vl.Stanev).– In: Koprivlen, Vol. I, Sofia, 2002, 207-212. ISBN 954-90387-7-7.
История на проучванията на Мадарския релеф и надписите около него. - Минало, 1994, 2, 21-33.

Email – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: Институт за балканистика с Център по тракология - БАН, ул. Московска 13, София 1000

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене