Лични страници

Маргарита Добрева

00000001Маргарита Колева Добрева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Модернизация на Балканите, културно взаимодействие, миграционни процеси.

 

Образование и специализации:
2009 Доктор по история – Българска академия на науките
2007 Магистър по история - Софийски университет „Св. Климент Охридски”
1999 Магистър по тюркология - Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Участие в научни проекти:
2018 – „Ежедневието на империите. Средни векове – ХХ век”, Проект на Институт за исторически изследвания – БАН, ръководител: проф. д.ист.н. Тамара Стоилова (2018–2021)
2018 – Регионална динамика, трансформации в градското пространство на Балканите през османския период (2018-2020)
2018 „Между традицията и модерността: Интердисциплинарни диалози в изучаването на Балканите”, Бюджетен проект на ИБЦТ
2017 – „Солун и българите: история, памет, съвремие” (2017-2020), финансиран от ФНИ и провеждан от ИБЦТ
2017 „Балканите в европейското културно пространство”, Бюджетен проект на ИБЦТ
2016 - „Извори за балканските народи”, Бюджетен проект на ИБЦТ

Избрани публикации:
Vidin Sancağı’nın İktisadına ve Demografisine Işık Tutan Osmanlı Defterleri (1839-1876), In: 2.Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, Bildiriler, ed. Hatice Oruç, Mehmet Yıldırım, Songül Kadıoğlu, Ankara, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı & Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Arşiv Daire Başkanlığı, 2019, Cild 2, 649-666. ISBN 987-605-5294-96-0 (2.c.)
Към модернизацията на българския Северозапад в периода 1856-1876 г. (телеграфни съобщения и периодичен печат) В: „Българският Северозапад Европа – история и култура”, Съст. Ал. Костов, София, 2019, ИК „Тендрил”, 2019, 21-56, ISBN 978-954-92809-8-2.
The Origin, Network and Sources on the Islahhanes of the Danube Vilayet(1860s-1870s). Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 6-8 Ekim 2016, Çanakkale ed.: Aşkın Koyuncu, 2017, Cilt 2, 21-74, ISBN: 978-605-4222-58-2 (2.c)
The origin and the network of the Ottoman reform schools (the islahhanes of 1860s–1870s), Orphans and Abandoned Children in European History Sixteenth to Twentieth Centuries, Ed.: N. Roman, Routledge, 2017, 129-151, ISBN: 978-1-315-11482-8
,,Ежедневието в монтанския край от 40-те до 70-те години на XIX век”, От Montana до Монтана: един град между древността и настоящето. Доклади от научна конференция, посветена на развитието на град Монтана и региона през вековете, проведена на 17 юни 2016 г, София, ИБЦТ, 2016, 101-117.
“Bulgaristan Milli Kütüphanesi Oryantal Bölümündeki Tekirdağ, Malkara, Hayrabolu, Çorlu ve Şarköy Fonları”, Rodosto’dan Süleyman Paşa’ya Tekirdağ. Uluslararası Tekirdağ Tarih Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Mart 2015, Namık Kemal Ünivesitesi, Ed. M. Yıldız, Kitabevi, 2016, 659-676.
“Tuna Vilayeti Sibyan Mekteplerinde Din ve Ahlak Eğitimi”, Balkanlarda İslam: Gönül Fethinden Zihniyet Temsiline - From the Conquest of Hearts to the Representation of Mentality, Editör: Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı Ankara: T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 2016, Cilt 3. 403-436.
“İvraca ve Rahova Kazalarındaki Çerkeslerin Demografisi ve İktisadi Etkinlikleri”, Journal of Caucassian Studies, Istanbul, 2, Mart 2016, 43-74.
“Идеята за създаване на исляхханета и тяхната мрежа през 60-те – 70-те години на XIX век”, Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова, София, ИК ,,Гутенберг”, 2016, 679-699.
“Sofya’ya Vagonlardan: 1820’li - 1870’li Yıllarda İstanbul’da Açılan Osmanlı Okullarıyla İlgili Belgeler”, Osmanlı Istanbulu III. Uluslararası Osmanlı Istanbulu Sempozyumu, Bildiriler, ed.: F. M. Emecen, A. Akyıldız, E. S. Gürkan, Istanbul, 2015, 91-132.
“Rüştiye Okullarını Geliştirmek Yolundaki Tuna Vilayeti Bürokrasisi”, 1864 Vilayet Nizamnamesi, eds: Erkan Tural, Selim Çapar, 2015, 163-176.
“Remarks on the Circassian Settlement in the Kaza of Lom and Belogradçık”, Проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България, съст.: Петър Първанов, Боряна Димитрова, Благоевград, 2015, УИ ,,Неофит Рилски”, 106-130.
“Сведения за мюсюлмaнското начално образование в каза Добрич през 50-те – 70-те години на XIX век”, Библиотека, НБКМ, т. XXII (LXI), 2015, 6, 155-172.
“Çerkes Tehcirinin Medyaya Yankısı: Takvim-i Vekayi Gazetesi”, Yeni Türkiye, Temmuz – Aralık 2015, vol. 71 (Kafkaslar Özel Sayısı - IV), 779-788.
“1848-1877 Yıllarında Bulgarca Gazete ve Dergilerin Gözüyle Osmanlı İstanbulu’nun Bilim ve Eğitim Günlüğü”, Osmanlı Istanbulu. II. Uluslararası Osmanlı Istanbulu Sempozyumu Bildirileri 27-29 Mayıs 2014, Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi ed.: F. M. Emecen, A. Akyıldız, E. S. Gürkan, Istanbul, 2014, 361-387.
“Обсадата на Одрин като лично преживяване в дневника на капитан Хасан Джемал”, Свиленград и Балканските войни. Съст.: К. Пеева, Е. Митева, Свиленград, 2014, 234-247.
,,Емил” на Русо през погледа на Зия паша (1825-1880)”, Пътища и пътеки на европеизма на Балканите. Научни изследвания в чест на 50-годишнината от основаването на Института за балканистика с Център по тракология”, Съст.: А. Балчева, Й. Бибина, София, 2014, 212-255.
“Muslim Primary Education in the Central and North Dobruca (in the 1860s-1870s)”, Contemporary Research in Turkology and Eurasian Studies. A Festschrift in Honor of Professor Tasin Gemil on the Occasion of His 70th Birthday, eds.: Stoica Lascu, Melek Fetisleam, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2013, 739-763.
“Settlement and Integration of Circassians in the Danube Vilayet (Prelimary Notes)”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 33, 2013, 1-30.
„Свиленград и неговия хинтерланд според османските документи, съхранявани в Ориенталския отдел на НБ ,,Св. св. Кирил и Методий”, Сборник с доклади от първата общинска научна конференция ,,Свиленград и регионът от древността до новото време”, 3. 10. 2011 г. съст: К. Пеева, Е. Митева, В. Търново, 2013, 51-85.
“Aya Kiril ve Metodiy” Milli Kütüphanesine Bağlı Oryantal Bölümü’ndeki “Vidin” Önfonu Defterleri”, International Congress “The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role of the Land Registry Archives”, 21-23 November 2012, Istanbul. Bildiriler, Cild 1, ed. Davut Güney, Ankara, 2013, 183-219.
“Pupils’ Instruction at the Rüshdiyyes in the Region of the Danube Vilayet during the 60s and 70s of Nineteenth Century”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2012, 31, 61-85.
„Из ,,Пътеводител на Одрин” на д-р Рифат Осман Тосявизаде (1874–1933)”, Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. Сборник с изследвания и доклади от едноименната научна конференция, проведена в София, 2–3 декември 2011 г. Съст. В. Ганева-Райчева, М. Елчинова, М. Златкова, Н. Вуков, 2012, електронна книга, 91-119.
„Одрин – житие и битие на двойствеността”, Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Кирова. Съст. А. Балчева. Ред. колегия Й. Бибина, П. Данова, София, „Фабер”, 2012, 204–216.
“Material Provision of Ottoman Teachers in Mektebs and Rüshdiyes in the Danube Vilayet during the Tanzimat”, Etudes balkaniques, 2010, 3, 108–145.

Контакти:
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: ул. „Московска" № 45, 1000 София

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене