Лични страници

Гергана Дончева

Gergana Donchevaгл. ас. д-р Гергана Дончева

Научни интереси: балканско кино, идентичности и политики на представяне, културна история през епохата на комунизма и посткомунизма, миграционни процеси и глобализация

Образование

2010 – Доктор – Българска академия на науките
2003 – Магистър по политология - СУ “Св. Климент Охридски”
2002 – Магистър по културология - СУ „Св. Климент Охридски”

Преподавателска дейност

2014 - Лекционен курс Образи и общности за студенти от магистърска програма „Етнология”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Участие в проекти

2017-2019 – Солун и българите: История, памет, съвремие, Национален фонд „Научни изследвания”, ИБЦТ-БАН, научен ръководител: доц. д-р Юра Константинова.

2014-2016 – Mirabilia: Чудеса и чудовища, ИБЦТ-БАН, научен ръководител: проф. дизк Ваня Лозанова-Станчева.

2014-2016 – Балканите между Изтока и Запада: културни и цивилизационни взаимодействия, ИБЦТ-БАН, научен ръководител: доц. д-р Антоанета Балчева.

2014-2016 - Глобализацията и културата: Образователни и културни политики в Югоизточна Европа, ИБЦТ-БАН, научен ръководител: доц. д-р Йорданка Бибина.

2012-2014 - Югоизточна Европа между Запада и Изтока: икономика, политика и култура през ХІХ-ХХ в., Национален фонд „Научни изследвания”. Проектът е осъществен от ИБЦТ-БАН и от Института за съвременна история в Любляна, Словения, научни ръководители: доц. д-р Румяна Прешленова и доц. д-р Жарко Лазаревич.

2009-2012 - Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: Исторически корени и съвременни измерения, Национален фонд „Научни изследвания”. Проектът е осъществен от ИЛит, ИБалк и ИСоц – БАН, научен ръководител: проф. дфн Николай Аретов (www.balkansbg.eu)

2007-2009 - Държава, общество и култура на българи и хървати – VІІ-ХХІ в., проектът е реализиран от ИБалк-БАН и Института по история към Хърватската академия за науки и изкуства, научни ръководители: доц. д-р Румяна Божилова и проф. Анте Гулин.

Стипендии:

2015 – Спечелен грант от Фонда за стипендии на Европейския икономически механизъм за посещение на Университета в Трондхайм, Норвегия в рамките на мярка „Мобилност за студенти и преподаватели”.

2015 – Спечелен грант за участие в уъркшопа Sarajevo Talents в рамките на Международния филмов фестивал в Сараево, Босна и Херцеговина.

2013 – Стипендия на Министерството на образованието и науката на Република Сърбия.

2012 - Стипендия на Германската служба за академичен обмен /Deutscher Akademischer Austauschdienst -DAAD/.

Отличия:

2010 - Номинация за най-добра книга в категорията за теория и критика на Българската филмова академия за монографията Образът на Балканите в балкански и западни филми: Стратегии за представяне (Велико Търново: Фабер, 2010).

Публикации:

Книги:

Дончева, Гергана. (2010) Образът на Балканите в балкански и западни филми: Стратегии за представяне, Велико Търново: Фабер ISBN: 978-954-400-306-7.

Редактор:

Социализмът в музея на постсоциализма (2015), (съст. Наталия Христова, редколегия: Наталия Христова, Ирина Генова, Гергана Дончева), София: НБУ, ISBN: 978-954-535-867-8.

Статии и студии:

Дончева, Гергана (2017) Мигриращите Балкани: Еманципиране от териториалната поместеност, www.gerganadoncheva.com

Dončeva, Gergana (2016) Podove komunistične oblasti v bolgarski in (post-)jugoslovenski kinematografiji, In: Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzodnimi vplivi /Žarko Lazarević, Aleš Gabrič, eds./, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Zbirka Vpogledi 15, s.181-193, ISSN: 2350-5656.

Дончева, Гергана (2016) Феноменът „Здрач”: За еволюцията на образа на вампира в световното кино, В: сб.: Mirabilia: Чудеса и чудовища, Studia Balcanica 31, София: ИБЦТ, Парадигма, с.422-436, ISBN: 978-954-8536-14-1.

Doncheva, Gergana (2016) The ambiguous presence of the foreigners in Bulgarian post-communist cinema, In: Roads and Crossroads in the Balkans: Collection of Papers, Çetate: Foundation Mirҫea Dinescu, pp.25-32 = Ghergana Donceva, Presenţa ambiguă a strănilor ȋn cinematografia bulgară post-comunistă, In: Drumari şi răspăntii, Collection of Papers, Çetate: Foundation Mirҫea Dinescu, s.25-32, ISBN: 973-85680-8-IV.

Дончева, Гергана (2016) 100 години българско игрално кино. Значими теми в игралното кино и тяхното отразяване в кинопериодиката. Кинопериодиката в България през епохата на постсоциализма (1989-2015), Кино, №1, 2016, с.8-12, ISSN: 0861-4393.

Дончева, Гергана (2015) „Малките” кинематографии в Европа: случаят със словенското кино, В сб.: Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете (Сборник в чест на 75-годишнината на Румяна Божилова), София: ИБЦТ, Парадигма, с.478-487, ISBN: 978-954-326-260-1.

Doncheva, Gergana (2015) The figures of the communist power in (post-)Yugoslav and in new Bulgarian cinema, In: Looking West, Feeling East. In Search of Identities in Southeastern Europe, Études balkaniques, Special issue No.3, 2015, pp.281-297, ISSN: 0324-1654 = Doncheva, Gergana (2015) The figures of the communist power in (post-)Yugoslav and in new Bulgarian cinema, In: Looking West, Feeling East. In Search of Identities in Southeastern Europe, Sofia: Institute of Balkan Studies, Veliko Tarnovo: Faber, pp.281-297, ISBN: ISBN: 978-619-7179-03-3.

Doncheva, Gergana (2015) The cinematic Macedonia between exoticism and propaganda, Études Balkaniques, No.1, 2015, p. p.273-287, ISSN: 0324-1654 = Doncheva, Gergana (2015) The cinematic Macedonia between exoticism and propaganda, Greece, Bulgaria and European Challenges in the Balkans, Sofia: Institute of Balkan Studies with Centre of Thracology, Veliko Turnovo: Faber, pp.273-287, ISBN: 978-619-7179-02-6.

Дончева, Гергана (2015) Фигурите на комунистическата власт в българското и (пост)югославското кино, В: сб. Социализмът в музея на постсоциализма, (съст. Наталия Христова, редколегия: Наталия Христова, Ирина Генова, Гергана Дончева), София: НБУ, с.114-134, ISBN: 978-954-535-867-8.

Doncheva, Gergana (2014) The modest presence of the topic of the Holocaust and Jewish People in Bulgarian cinema, In: The Representation of the Holocaust in the Arts and Media in the Balkans, Belgrade: Diskurs, Faculty of Dramatic Arts – Institute for Theatre, Film, Radio and Television, pp.9-18, ISBN: 978-86-82101-54-3.

Дончева, Гергана (2014) Завладяването/Фетих 1453: Турският кинематографичен поглед към събитието, www.gerganadoncheva.com

Дончева, Гергана (2014) Доколко балкански са образите на самопредставяне в киното на Балканите?, Българска етнология, №1/2014, с.176-189 /реферирано издание/, ISSN:1310-5213.

Doncheva, Gergana (2013) Is It Possible a Gay Parade in the Balkans?, In: Balkan Comedy: Collection of Papers, Çetate: Foundation Mirҫea Dinescu, pp.55-59, ISBN: 973-85680-8-0-ІІ.

Дончева, Гергана (2014) Христо Ганев – творецът с безкомпромисна мяра за нравственост, Кино, №4-5, с.37-39, ISSN: 0861-4393.

Дончева, Гергана (2014) Сръбското кино днес, Кино, №2, с.23, ISSN: 0861-4393.

Дончева, Гергана (2013) Балкански акценти, Кино, №2, с.16-18, ISSN: 0861-4393.

Дончева, Гергана (2012) Румънската „нова вълна” – десет години по-късно, Кино, №3, с.42-43, ISSN: 0861-4393.

Дончева, Гергана (2012) Значението на емоциите в българския исторически филм, В сб.: ”Първа радост е за мене”: Емоционалното съдържание на българската национална идентичност (съст. Николай Аретов), София: Кралица Маб, с.225-239, ISBN: 978-954-533-113-8.

Заимова, Рая и Гергана Дончева (2012) Образование по история и емоции, В сб.: ”Първа радост е за мене”: Емоционалното съдържание на българската национална идентичност (съст. Николай Аретов), София: Кралица Маб, с.205-225, ISBN: 978-954-533-113-8.

Дончева, Гергана (2011) Мотивът за невъзможното завръщане във филма на Тео Ангелопулос „Погледът на Одисей”, В сб.: Гърция, България, Европа: Културно-исторически връзки в Ново време (Сборник в памет на проф. Марин Жечев), София: ИБЦТ, УИ „Св. Климент Охридски”, с.118-124, ISBN: 978-954-07-3252-7.

Дончева, Гергана (2009) Разпадането на Югославия – сръбската киноперспектива, В сб.: Балканистичен форум: Памет и забрава, кн. №1-2-3, Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски”, с.385-395, ISSN: 1310-3970.

Дончева, Гергана (2009) Балканското кино през погледа на трима български документалисти, Литературен вестник, № 25, 8-14 юли 2009, с.11, ISSN: 1310-9561.

Дончева, Гергана (2009) Homo Balcanicus: Кой е той?, Исторически архив (Издание на Секция “История” при СУБ), №18-19, март-юли с. 128-150, ISSN: 1311-848-X.

Дончева, Гергана (2009). Войната в бивша Югославия през периода 1991-1995 в хърватското кино, В сб.: Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІ, София: Гутенберг, с.493-507, ISBN: 978-954-617-061-3.

Дончева, Гергана (2008) Балканското кино като пробен камък за рефлексивност, Обектив, №2 (февруари), с. 24-25, ISSN: 1310-3911.

Дончева, Гергана (2006) „Разомагьосването” на Балканите или за новото балканско кино”, В сб.: Четвърти изкуствоведчески четения, София: Институт за изкуствознание, с.87-94, ISBN-10: 954-91697-9-0; ISBN-13: 978-954-91697-9-9.

Дончева, Гергана (2005) “Киното като оракул”, В сб.:„Старо” кино - нови медии -„нови” зрители, София:, НАТФИЗ, ИК „Валентин Стоянов”, с.106-111, ISBN: 954-9928-14-4.

Doncheva, Gergana (2004) The Younger Generation of the Balkans between Yesterday and Tomorrow, In: Toward Non-violence & Dialogue Culture in South East Europe (Petar-Emil Mitev & James Riordan, eds.), Sofia: Ivan Hadjiysky Institute for Social Values and Structure, pp.47-55, ISBN: 954-91428-1-7.

Doncheva, Gergana (2003) Antiheroes in Films about Vietnam, Chechnya, Afghanistan, and Former Yugoslavia, Media Development, No.2, pp.64-68, ISSN: 0143-5558.

Дончева, Гергана (2003) Белези на различието: стереотипи, култура, език, Наука, №4, с. 75-80, ISSN: 0861-3362.

Дончева, Гергана (2002) Младото поколение на Балканите: исторически тенденции и възможни перспективи, Наука, №6, с. 42-46, ISSN: 0861-3362.

Рецензии и отзиви:

Дончева, Гергана (2016) За стария хляб и младите надежди в родното кино (Рецензия за късометражния филм на Николай Стоичков За какво служи хлябът), www.gerganadoncheva.com

Doncheva, Gergana (2015) Controversies versus fresh provocations [Review on Aferim!], http://festivalist.com (Talents Sarajevo 2015), www.talentpress.org

Doncheva, Gergana (2015) A very promising début [Review on The Chicken], http://festivalist.com (Talents Sarajevo 2015), www.talentperess.org

Дончева, Гергана (2015) Отново за социализма като изследователско предизвикателство [Отзив за сборника Кодовете на социализма в постсоциализма, София: НБУ, 2014], Историческо бъдеще, №1-2, 2015, с.275-277, ISSN: 1311-0144.

Дончева, Гергана (2015) Кодовете на социализма в постсоциализма [Рецензия за сборника Кодовете на социализма в постсоциализма, София: НБУ, 2014], Следва, №31, 2015, с. 131-134, ISSN 1311-9060.

Дончева, Гергана (2014) „Времето на жените”: за телевизонната сериална мелодрама без предразсъдъци [Рецензия за монографията на Евдокия Борисова Мелодрамата в телевизионния сериал, Пловдив: Жанет65, 2014], Кино, №3, с.17-21; http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=59

Дончева, Гергана (2014) Европолис като място на паметта: Трябва ли да се страхуваме от пророчеството на Жан Барт? [Рецензия за филма на Костадин Бонев Европолис – градът на делтата] В сб.: Пътища и пътеки на европеизма на Балканите, София: ИБЦТ-БАН, Велико Търново: Фабер, с.390-395, ISBN 978-619-00-0013-6.

Дончева, Гергана (2013) Необходимата реабилитация на българското кино [Рецензия за монографията на Ингеборг Братоева-Даракчиева Българско кино: От Калин Орелът до Мисия „Лондон”, София: Институт за изследване на изкуствата, 2013], Кино, № 6, с.16-20, ISSN: 0861-4393.

Doncheva, Gergana (2013) The Voice of the Baroque: Ivan Gundulić and the Croatian Baroque Norm by Lyudmila Mindova, Sofia: Altera, 2011, Études balkaniques, No.4, p. 236-240, ISSN: 0324-1654.

Doncheva, Gergana (2012) Equilibristics of the Self or Who Narrates the Interwar Psychological Novel on the Balkans by Malamir Spasov, Veliko Turnovo: Faber, 2011, Études Balkaniques, No.1, p.192-195, ISSN: 0324-1654.

Дончева, Гергана (2012) Балканският разказвач протагонист – апокалиптичен еквилибрист на края на света (Отзив за монографията на Маламир Спасов Еквилибристики на Аз-а или кой разказва междувоенния психологически роман на Балканите, Велико Търново: Фабер, 2011), Литературен вестник, №28 (18-24.07), с.6, ISSN: 1310-9561.

Дончева, Гергана (2011) Почит към Надя Данова, Култура, №44, 23 декември 2011, www.kultura.bg, ISSN: 1310-9561.

Дончева, Гергана (2007) Кафене „Европа” (Кафене „Европа”, София: ИК „Дамян Яков”, 2007), Liternet, www.liternet.bg

Doncheva, Gergana (2006) ‘Pieces of Dreams’, Kinokultura, Special Issue 5: Bulgarian Cinema (Dina Iordanova, ed.), December, www.kinokultura.com

Doncheva, Gergana (2006) ‘Searching for an Enthralling Song’, Kinokultura, Special Issue 5: Bulgarian Cinema (Dina Iordanova, ed.), December, www.kinokultura.com

Интервюта:

Дончева, Гергана (2014) Горан Паскалевич: Започнем ли да делим жертвите на наши и ваши, неизбежно се ражда национализъм (интервю), Кино, №2, с.24-25, ISSN: 0861-4393.
Дончева, Гергана (2014) Горан Маркович: Югославия продължава да съществува на територията на културата и изкуството (интервю), Кино, №2, с.26-28, ISSN: 0861-4393.

Дончева, Гергана (2014) Мина Джукич: Исках да направя нещо вълнуващо и красиво (интервю), Кино, №2, с.28-29, ISSN: 0861-4393.

www.gerganadoncheva.com
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция: София 1000, ул.”Московска” № 45

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене