Лични страници

Гергана Дончева

GerganaDonchevaГергана Георгиева Дончева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Киното на Балканите, балкански култури (с акцент върху гръцкото, югославското и постюгославското културно пространство), миграционни процеси и глобализация

Образование и специализации:
2021 Доцент – Българска академия на науките
2015 Спечелен грант от Фонда за стипендии на Европейския икономически механизъм за посещение на Университета в гр. Трондхайм, Норвегия в рамките на мярка „Мобилност за студенти и преподаватели”
2015 Спечелен грант за участие в уъркшопа Sarajevo Talents в рамките на Международния кинофестивал в Сараево, Босна и Херцеговина
2013 Стипендия на Министерството на образованието и науката на Република Сърбия
2012 Стипендия на Германската служба за академичен обмен/Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD
2010 Доктор – Българска академия на науките
2003 Магистър по политология – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
2002 Магистър по културология – Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Отличия:
2010 Номинация за най-добра книга в категорията за теория и критика на Българската филмова академия за монографията „Образът на Балканите в балкански и западни филми: Стратегии за представяне”(Велико Търново: Фабер, 2010, ISBN: 978-954-400-306-7).

Участие в научни проекти:

„Солун и българите: история, памет, съвремие” (2016-2020), финансиран от НФ „Научни изследвания” - МОН, научен ръководител: доц. д-р Юра Константинова

„Mirabilia: Mirus et Magicus”/Мирабилия: чудеса и магии”, бюджетна субсидия (2017-2019), научен ръководител: проф. дизк Ваня Лозанова-Станчева, проф. дин Валерия Фол

„Mirabilia: чудеса и чудовища” (2014-2016), бюджетна субсидия, ръководител: проф. дин Валерия Фол и проф. дизк Ваня Лозанова-Станчева

„Балканите в европейското културно пространство” (2014-2017), бюджетна субсидия, научен ръководител: доц. д-р Йорданка Бибина, доц. д-р Антоанета Балчева

Индивидуален проект на тема „Кинопериодиката в България през епохата на постсоциализма (1989-2015)” в рамките на проекта „Сто години българско кино: Значими теми в игралното кино и тяхното отразяване в кинопериодиката” на сп. „Кино”, финансиран от НФ „Култура” 2015-2016 г.

„Глобализация и култура в Югоизточна Европа: Образователни и културни политики” (2014-2017), бюджетна субсидия, ръководител: доц. д-р Йорданка Бибина

„Балканите между Изтока и Запада: културни и цивилизационни взаимодействия”(2014-2017), бюджетна субсидия, ръководител: доц. д-р Антоанета Балчева

„Югоизточна Европа между Запада и Изтока: икономика, политика и култура през ХIХ-ХХ в.” (2012-2014), Национален фонд „Научни изследвания” - МОН. Проектът е осъществен от ИБЦТ-БАН и от Института за съвременна история в Любляна, Словения, научни ръководители: доц. д-р Румяна Прешленова и доц. д-р Жарко Лазаревич

„Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: Исторически корени и съвременни измерения” (2009-2012), Национален фонд „Научни изследвания” - МОН. Проектът е осъществен от ИЛит, ИБалк и ИСоц-БАН, научен ръководител: проф. дфн Никорай Аретов (www.balkansbg.eu)

„Държава, общество и култура на българи и хървати VII-XXI в.” (2007-2009), проектът е реализиран от ИБалк-БАН и Института по история към Хърватската академия на науките и изкуствата, научни ръководители: доц. д-р Румяна Божилова и проф. Анте Гулин

Преподавателска дейност:

2014, 2015 Лекционен курс „Образи и общности” за студенти от магистърска програма „Етнология” – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Избрани публикации:

I.Монографии и други издания:

Солун и българите: История, памет, съвремие. Документи (2018) (Юра Константинова, ред., Надя, Данова, Рая Заимова, Румяна Прешленова, Тина Георгиева, Йордан Желев, Елмира Василева, Гергана Дончева, Ивайло Начев, Маламир Спасов – съставители), София: ИБЦТ, ДА „Архиви”, Фабер: 2018, ISBN: 978-619-00-0761-6.
Thessaloniki and the Bulgarians: History, Memory, Present. Documents (2018) (Yura Konstantinova – editor, Nadya Danova, Raya Zaimova, Roumiana Preshlenova, Tina Georgieva, Yordan Zhelev, Elmira Vassileva, Gergana Doncheva, Ivaylo Nachev, Malamir Spasov), Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology – BAS, Archives State Agency, Faber: 2018, ISBN: 978-619-00-0761-6.

Социализмът в музея на постсоциализма (2015) (съст.Наталия Христова, редколегия: Наталия Христова, Ирина Генова, Гергана Дончева), София: НБУ, ISBN: 978-954-535-867-8.

Дончева, Гергана (2010) Образът на Балканите в балкански и западни филми: Стратегии за представяне, Велико Търново: Фабер, ISBN: 978-954-400-306-7.

 

II.Студии и статии:

Дончева, Гергана (2020) Развитие и тенденции в съвременното хърватско и българско кино, В: Българо-хърватски научни, културни и духовни връзки (съст. Светлозар Елдъров, Антоанета Балчева, съст.), София: ИБЦТ, 2020.

Doncheva, Gergana (2020) Bulgaria: Reframing Contemporary Arthouse and Mainstream Cinema, In: Contemporary Balkan Cinema: Transnational Exchange and Global Circuits (Lydia Papadimitriou and Ana Grgić, eds.), Edinburgh: Edinburgh University Press.

Дончева, Гергана (2020) Сезонът на вещицата: Киномитология на магическото, В: Мирабилия ІІ: Чудесно и магическо (съст.Ваня Лозанова-Станчева), София: ИБЦТ, 2020.
Дончева, Гергана (2019) Имагинерният Никос Казандзакис в интерпретацията на Янис Смарагдис, Кино, №5-6.

Дончева, Гергана (2019) Златна роза 2019: Качествено кино за всеки вкус, Кино, №5-6.

Дончева, Гергана (2019) Международният кинофестивал в Солун: история, политика, българско участие, В: Солун и българите: история, памет, съвремие, София: ИБЦТ, Фабер, с.545-575.

Дончева, Гергана (2019) В търсене на Джейлан, Кино, №2-3, с.28-32.

Дончева, Гергана (2019) Международният кинофестивал в Солун: история и политики, В: Изкуствоведски четения 2018, София: ИИИ-БАН, 2019, с.482-494.

Дончева, Гергана (2019) СФФ 2019: Киното на Балканите в близък план, АРТизанин, №,22-23, с.83-88.

Дончева, Гергана (2019) Гръцката „странна” вълна – различното гръцко кино, АРТизанин, №24, с.49-54.

Дончева, Гергана (2018) Балканското кино на СФФ: разнообразно и предизвикателно, АРТизанин, №7, с.17-21.

Дончева, Гергана (2018) Българското участие в историята на Солунския кинофестивал, АРТизанин, №7, с.45-49.

Дончева, Гергана (2018) Прекрасни филми, които не достигат до зрителя [„Златен ритон” 2018], Кино, №1, с.45-49.

Дончева, Гергана (2017) Проклятието да бъдеш вездесъщ [„Златна роза” 2017], Кино, №5-6, 2017 г., с.53-55.

Дончева, Гергана (2017) Мигриращите Балкани. Еманципиране от териториалната поместеност, www.gerganadoncheva.com

Dončeva, Gergana (2016) Podove komunistične oblasti v bolgarski in (post-)jugoslovenski kinematografiji, In: Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzodnimi vplivi /Žarko Lazarević, Aleš Gabrič, eds./, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, Zbirka Vpogledi 15, s.181-193, ISSN: 2350-5656.

Дончева, Гергана (2016) Феноменът „Здрач”: За еволюцията на образа на вампира в световното кино, В: сб.: Mirabillia: Чудеса и чудовища, Studia Balcanica 31, София: ИБЦТ-БАН, с.422-436, ISBN: 978-954-8536-14-1.

Doncheva, Gergana (2016) The ambiguous presence of the foreigners in Bulgarian post-communist cinema, In: Roads and Crossroads in the Balkans: Collection of Papers, Çetate: Foundation Mirҫea Dinescu, pp.25-32 = Ghergana Donceva, Presenţa ambiguă a strănilor ȋn cinematografia bulgară post-comunistă, In: Drumari şi răspăntii, Collection of Papers, Çetate: Foundation Mirҫea Dinescu, s.25-32, ISBN: 973-85680-8-IV.

Дончева, Гергана (2016) 100 години българско игрално кино. Значими теми в игралното кино и тяхното отразяване в кинопериодиката. Кинопериодиката в България през епохата на постсоциализма (1989-2015), Кино, №1, 2016, с.8-12, ISSN: 0861-4393.

Дончева, Гергана (2015) „Малките” кинематографии в Европа: случаят със словенското кино, В сб.: Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете (Сборник в чест на 75-годишнината на Румяна Божилова), София: ИБЦТ, Парадигма: с.478-487, ISBN: 978-954-326-260-1.

Doncheva, Gergana (2015) The figures of the communist power in (post-)Yugoslav and in new Bulgarian cinema, In: Looking West, Feeling East. In Search of Identities in Southeastern Europe, Études balkaniques, Special issue No.3, 2015, pp.281-297, ISSN: 0324-1654 = Doncheva, Gergana. The figures of the communist power in (post-)Yugoslav and in new Bulgarian cinema, In: Looking West, Feeling East. In Search of Identities in Southeastern Europe, Sofia: Institute of Balkan Studies, Veliko Tarnovo: Faber, 2015, pp.281-297, ISBN: ISBN: 978-619-7179-03-3.

Doncheva, Gergana (2015) The cinematic Macedonia between exoticism and propaganda, Études Balkaniques, No.1, 2015, p. p.273-287, ISSN: 0324-1654 = Doncheva, Gergana. The cinematic Macedonia between exoticism and propaganda, Greece, Bulgaria and European Challenges in the Balkans, Sofia: Institute of Balkan Studies with Centre of Thracology, Veliko Turnovo: Faber, 2015, pp.273-287, ISBN: 978-619-7179-02-6.

Дончева, Гергана (2015) Фигурите на комунистическата власт в българското и (пост)югославското кино, В: сб. Социализмът в Музея на постсоциализма, (съст. Наталия Христова, редколегия: Наталия Христова, Ирина Генова, Гергана Дончева), София: НБУ, 2015, с.114-134, ISBN: 978-954-535-867-8.

Doncheva, Gergana (2014) The modest presence of the topic of the Holocaust and Jewish People in Bulgarian cinema, In: The Representation of the Holocaust in the Arts and Media in the Balkans, Belgrade: Diskurs, Faculty of Dramatic Arts – Institute for Theatre, Film, Radio and Television, pp.9-18, ISBN: 978-86-82101-54-3.

Дончева, Гергана (2014) Завладяването/Фетих 1453: Турският кинема-тографичен поглед към събитието, www.gerganadoncheva.com

Дончева, Гергана (2014) Доколко балкански са образите на самопредставяне в киното на Балканите?, Българска етнология, №1/2014, с.176-189 /реферирано издание/, ISSN:1310-5213.

Дончева, Гергана (2014) Христо Ганев – творецът с безкомпромисна мяра за нравственост, Кино, №4, с.37-39, ISSN: 0861-4393.

Дончева, Гергана (2014) Сръбското кино днес, Кино, №3, с.23, ISSN: 0861-4393.

Doncheva, Gergana (2013) Is It Possible a Gay Parade in the Balkans?, In: Balkan Comedy: Collection of Papers, Çetate: Foundation Mirҫea Dinescu, pp.55-59, ISBN: 973-85680-8-0-ІІ.

Дончева, Гергана (2013) Балкански акценти, Кино, №2, с.16-18, ISSN: 0861-4393.

Дончева, Гергана (2012) Румънската „нова вълна” – десет години по-късно, Кино, №3, с.42-43, ISSN: 0861-4393.

Дончева, Гергана (2012) Значението на емоциите в българския исторически филм, В сб.: ”Първа радост е за мене”: Емоционалното съдържание на българската национална идентичност (съст. Николай Аретов), София: Кралица Маб, с.225-239, ISBN: 978-954-533-113-8.

Заимова, Рая и Гергана Дончева (2012) Образование по история и емоции, В сб.: ”Първа радост е за мене”: Емоционалното съдържание на българската национална идентичност (съст. Николай Аретов), София: Кралица Маб, с.205-225, ISBN: 978-954-533-113-8.

Дончева, Гергана (2011) Мотивът за невъзможното завръщане във филма на Тео Ангелопулос „Погледът на Одисей”, В сб.: Гърция, България, Европа: Културно-исторически връзки в Ново време (Сборник в памет на проф. Марин Жечев), (ред. Надя Данова, Рая Заимова, Саня Велкова, Юра Константинова, Геновева Червенакова) София: ИБЦТ, УИ „Св. Климент Охридски”, с.118-124, ISBN: 978-654-07-3252-7.

Контакти:
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Aдрес за кореспонденция: София 1000, ул. „Московска" № 45

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене