Лични страници

Мирослав Издимирски

Miro picгл. ас. д-р Мирослав Издимирски

Научни интереси: история и култура на древна Тракия, история и култура на Ахеменидска Персия, Древна Гърция, джендър стъдийс.

Образование:

Доктор по история – 2010 г.

Магистър по история, специализация: Стара история – 2002 г.


Преподавателска дейност:

История на древна Гърция (упражнения), специалност “Новогръцка филология” – 2005 г.

История на древна Гърция (упражнения), специалност “Археология” – 2005/2006 г.


Стипендии:

Отворено общество – млад изследовател – 2000 г.


Статии:

Izdimirski, M. Herodotus and the Bisitun Inscription of Darius the Great – Archaeologia Bulgarica, 2002, 2, pp. 33-36

Издимирски, М. Херодот за персийските надписи в древна Тракия (опит за проблематизация) – Минало, 2003, 3, с. 5-13

Издимирски, М. Конникът в предримска Тракия и Ахеменидската империя – В: Ботева-Боянова, Д. (ред.) Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език, Фабер, Велико Търново, 2006, с. 225-233.(=Izdimirski, M., The Horseman in Pre-Roman Thrace and the Achaemenid Empire – In: Boteva-Boyanova, D. (ed.), Image and Cult in Ancient Thrace. Some Aspects of the Formation of the Thracian Imagery Language, Faber, Veliko Tarnovo, 2006, pp. 234-242)

Издимирски, М. Мегабаз. Един персийски военачалник в Тракия – В: XIV- ти Кюстендилски четения. Заедно или разделени. Европа на съюзите, личностите и регионите, Кюстендил, 1-3 юни 2007, София, 2012, с. 7-10 (на адрес: http://lib.sudigital.org/record/18923/files/SUDGTL-BOOK-2012-028.pdf)

Издимирски, М. Персийската администрация в древна Тракия – Анали, 2008, 2-4, с. 129-136

Издимирски, М. Траките в Персеполските фортификационни таблички – Orientalia, 2009, 2, с. 31-54

Издимирски, М. Сексуалната трансгресия в публицистиката и в белетристиката на Любен Каравелов – Минало, 2011, 3, с. 24-32

Издимирски, М. Находки, съдържащи персийски монети от Североизточна Тракия. Състояние на проучванията – В: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea. Сборник в чест на Александър Минчев (Acta Musei Varnaensis VIII-II), Онгъл, Варна, 2011, с. 7-16.

Издимирски, М., Аристофан за Смикита - “царя на траките” (Aristoph. Equit. 967-969 et scholia) – In: Thracia XX, Serdicae, 2012, с. 73-82

Издимирски, М. Бориза – един персийски “полис” в Тракия – В: Международна научна конференция “Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, Велико Търново, 25-26 април 2014 г., Societas Classica, под печат.

Издимирски, М. Медицински представи и практики в съчиненията на Ксенофонт – В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Т. VII, УИ ”Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с. 22-37.

Izdimirski, M. Persian Hyparchoi and Strategoi in Ancient Thrace according to Herodotus – Orpheus, 20, 2014, 15-25.

Издимирски, М. Бориза – един персийски “полис” в Тракия – В: Международна научна конференция. Иран и България в огледалото на историята: минало, настояще и перспективи, София, Авангард прима, 2015, 131-138.


Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес за кореспонденция: Център по тракология, “Проф. Александър Фол”, ул. Московска, № 13, София 1000, България.

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене