Лични страници

Ваня Лозанова-Станчева

VLozanova 2011проф. д.изк.Ваня Лозанова-Станчева

Научни интереси
- История и теория на античната култура; антична култура; тракийска култура и религия; антични рецепции в средновековната култура
- История и теория на театърa; театър, общество, религия
- Културно-историческо наследство и туризъм

 

Образование
1976: Първа Софийска Гимназия – средно образование

1975-1981: Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” –
специалност история със специализация по стара и средновековна обща история/магистър по история;
втора специалност – българска филология/магистър по българска филология;

1985-1986: Център за история и теория на културата, съвместно с Катедрата по класическа филология при СУ „Св. Климент Охридски” – следдипломна специализация по история и теория на културата и класическа филология;

Научни степени и звания:

1992: Защита на дисертация на тема „Тракийските Котитии (литературен образ и мито-ритуален първообраз” за придобиване на научна степен „доктор” (PhD) при СНС по стара и средновековна история, археология и етнография при ВАК / Институт по тракология при БАН –
научна степен „доктор” (PhD) по научната специалност 05.03.01 Стара история и тракология;

1996: Придобиване на научно звание „доцент” по научната специалност 05.03.01 Стара история и тракология с хабилитационен труд на тема „Аристофановата комедия Птиците: ΟΡΦΙΚΑ и ΠΟΛΙΤΙΚΑ” при СНС по стара и средновековна история, археология и етнография при ВАК –
научно звание „доцент” по научната специалност 05.03.01 Стара история и тракология

2004: Защита на дисертация на тема „Терей или драматургичният топос на метаморфозата” за придобиване на научна степен „доктор на науките” при СНС по Театрознание и театрално изкуство, кинознание и киноизкуство при ВАК / НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” –
научна степен „доктор на изкуствознанието” по научната специалност 05.08.01 Театрознание и театрално изкуство

2008: Придобиване на научно звание „професор” по научната специалност 05.03.01 Стара история (вкл. Праистория) с цялостна научна продукция при СНС по стара и средновековна история, археология и етнография при ВАК/ по конкурс, обявен от Институт по тракология „Проф. Алекасндър Фол” при БАН –
научно звание „професор” по научната специалност 05.03.01 Стара история (вкл. Праистория)

Преподавателска дейност:

Магистърски програми:
Древна Тракия в староатическият театър – магистърска програма: Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, Магистърска програма Антична история и тракология към Исторически факултет;

Староатическият театър – маската на социума – магистърска програма: Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, Магистърска програма Антична история и тракология към Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”;

Антично културно-историческо наследство: музеи и туристически маршрути – магистърска програма: Исторически факултет, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”; Магистърска програма Културно-историческо наследство и културен туризъм;
История на режисурата – магистърска програма: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Магистърска програма по Театрална режисура;

Бакалавърски програми:
История на древен Рим – бакалавърска програма, за специалност новогръцка филология при ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски”;
Антична история – бакалавърска програма, за специалност балканистика при Факултет по Славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”;
Стара история – бакалавърска програма, за специалност история при Исторически факултет, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;
Тракология – бакалавърска програма, за специалност история при Исторически факултет, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;
Древна Тракия и Атинската демокрация VI-V в.пр.Хр. – бакалавърска програма, за специалност история при Исторически факултет, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;
Антични европейски цивилизации – бакалавърска програма, за специалност европеистика при Исторически факултет, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;
Антични политически идеи – бакалавърска програма, за специалност европеистика при Исторически факултет, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;
История на гръцката цивилизация – бакалавърска програма, за специалност неоелинистика при Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград;
История на театъра – бакалавърска програма, за специалност актьорство за драматичен театър, Програма „Театрално и филмово изкуство”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;
История на театъра – бакалавърска програма, за специалност актьорство за драматичен театър, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”;
Истори на литературата – бакалавърска програма, за специалност актьорство за драматичен театър, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”;


Участие в проекти – заглавие на проекта, линк (ако има такъв):

Ръководител на проект «Извори за Тракия и траките;

Съръководител на проект MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА

Съръководител на проект MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО

КИН 1013 – Енциклопедия Древна Тракия и Траките
Ръководител на проекта: Валерия Фол – 2006-2009;

Проект, съфинансиран по 7 РП – Net Heritage:
Мониторинг на античните паметници на културата в българските земи в информационното интернет-пространство;
Ръководител на проекта: Валерия Фол – 2009;

Участие в проект: Траки и елини. Среща на култури. Традиция и трансформации на културни явления в Югоизточна Европа
Ръководител на проекта: Цвете Лазова – 2009;

Участие в проект Балканите и светът: Modus Concursionis – Институт за балканистика & Център по тракология
Ръководител на проекта: Лиляна Симеонова.


Стипендии

1984, 1997 – Семинар по класическа филология на Философско-историческия факултет при Солунския университет “Аристотел” (Гърция);
1995 – Семинар по класическа филология на Философско-историческия факултет при Атинския университет „Йоанис Каподистриас” (Гърция);
1996 – Семинар по класическа филология при Университета на Заарланд в Заарбрюкен (Германия)
1997 – Институт за балканистични изследвания, Солун (Гърция);
1999-2000 – Хайделбергски университет (Германия).
2007 – Център за епиграфскии палеографски изследвания, Университет на Охайо, САЩ.

Публикации

 
Монографии:

Лозанова, В. Мито-ритуалният комплекс на тракийските Котитии. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1993

Lozanova, V. The Mysteries of the Thracian Kotytia. S., 1995, St. Kliment Ohridski University Press (ISBN 954-07-0692-0)

Лозанова, В. Артистофановата комедия Птиците:  и . Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1997 (ISBN 954-07-1091-1)

Лозанова, В. ТЕРЕЙ или драматургичният топос на метаморфозата. С., Издат. „Рал-Колобър”, 2003 (ISBN 954-8570-90-4)

Лозанова, В. „На изток от рая”. Към орфическата география на Отвъдното в Interpretatio Christianica. Издат. „Фабер”, С., 2010 (ISBN 978-954-400-275-6)

Лозанова, В. ΕΛΛΗΝΙΚΑ: политика и култура на Древна Елада. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012 (IBSN 978-954-322-477-7)

Лозанова, В., Янева, П. Гърция между мита и реалността. Издателство „Отворено общество”, С., 1999 (ISBN 954-520-146-0)

Статии:

Lozanova, V. Eupolis’ Comedy Baptai and some Religious Aspects of the Policy of Alcibiades. – Colloquia Pontica 1: Archaeology around the Black Sea. Oxbow Books, Oxford, 1995, 31-40 (ISBN 1 900118 01 5)

Lozanova, V. Aristoph., Equit. 967-969: ”...Smikúqhn kaì kúrion...” - Thraco-Dacica, T. XVI, 1-2, 1995, 285-291 (in Fr.) (ISSN: 0259-1081)
Lozanova, V. Mythologische Aspekte der mygdalischen Ornamente in der thrakischen Toreutik. – In: 2e Symposium International des Etudes Thraciennes „Thrace Ancienne”, Komotini (Greece), 20-27 Septembre, 1992. Vol. II, Komotini, 1997, 465-472 (ISBN 960-86005-0-2)

Lozanova, V. The Phenomenon of the Religious Syncretism in the Balkan’s Cultural Heritage. – In: International Conference on Heritage, Multicultural Attractions & Tourism, (August, 25-27, 1998 at Bogaziçi University – Istanbul/Turkey, Volume I, Istanbul, 1999, 149-156 (ISBN 975-518-136-9)

Lozanova, V. Aristophanes Comedy Birds: Orphica and Politica. – In: The Thracian World at the Crossroad of Civilizations. Proceedings of the 7th International Congress of Thracology, (May 20-26, 1996, Romania), Vol. I, Bukarest, 1997, 384-390 (ISBN: 973-98334-0-3)

Lozanova, V. Der Tereus-Mythos in der „Megarischen Erzählung” des Pausanias (Paus., I, 41. 8-9; X, 4. 8-10; I. 5. 1-4). – Thraco-Dacica, 2000, tom 21/1-2, 245-252 (ISSN: 0259-1081)

Lozanova, V. Die orphische Sakraltexte Im theatralischen Context: Desacralisierung des Sacraments. – In: Acta Orientalia Belgica. Subsidia III, Bruxelles – Louvain-La-Neuve – Leuven, 2004, 93-101

Lozanova, V. Die Euripidische Tragödie Hekabe: Zwischen Thrakischen Chersonesos und der Insel der Seligen. – In: IX-th International Congress of Thracology: Thracians and Circumpontic World. Chişinău – Vadul lui Vodă, 6-11 September, 2004, Chişinău, 2004, Т. III, 9-22 (ISBN 9975-940-76-5)

Lozanova, V. Der paratragische Tereus. – Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the Xth International Congress of Thracology, Komotini-Alexanroupolis 18-23 October. Athen, 2005, 349-358 (ISBN 978-960-7905-38-3)

Lozanova, V. The Basilisk: Visualization of the Mystery. – Zèa kai perib£llon sto Buz£vtio (7oj – 12 oj ai.). Aqhna, 2011, 179-193; ISSN: 1106-1448 (ISBN: 978-960-371-063-9)

Lozanova, V. Byzas, Zeuxippos Helios and Refoundation of Byzantion. – Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies 18, 2011, 39-50 (ISSN 0861-9387)

Лозанова, В. Зевксип Хелиос и Септимий Север. – В: Studia classica Serdicensia, т. 1. Доклади от конференция, посветена на 60-годишнината на проф. Д. Бояджиев. София 2010, 516–525 (ISBN 978-954-07-3033-2)

Лозанова, В. Тракия и траките: другостта и другите в староатическата култура. – Seminarium Thracicum 7: Трако-гръцки културни взаимодействия. С., 2011, с. 79-94 (ISSN 0205-3233)

Лозанова, В. Двата пътя: към орфическата география на Отвъдното. – Thracia 19: Studia in Memoriam Ivani Venedikov. София/Serdicae, 2011, 213-238 (ISSN 0204-9872)

Лозанова-Станчева, В. Пророчествата на много(на)дарения. – Thracia 20. In Honorem Annorum XL Instituti Studiorum Thracicorum. Sofia, 2012, 103-134 (ISNN 0204-9872)

Lozanova-Stancheva, V. Constantinople: City of the Sun or the (Re-)Birth Of Byzantion. – Proceedings of the First International Symposium Ancient Cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean: Megalitic Monuments and Cult Practices. Blagoevgrad, 2012, 76-91 (ISBN 978-954-680-859-2)
Lozanova-Stancheva, V. Constantine Helios: Between Paganism and Christianity. – In: Serdica Еdict (311 AD): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration. Eds. V. Vachkova and D. Dimitrov. Sofia, 2013, 163-180 (ISBN 978-954-378-102-7)

Lozanova, V. The Prophecies of The „Many-Gift[ed]”. – Proceedings of the 12th International Congress of Thracology “The Thracians and their Neigbors in the Bronze and Iron Ages”. Târgovişte, 10th - 14th of September 2013. Vol. II. Necropolises, Cult places, Religion, Mythology. Braşov, 2013, 225-246 (ISBN 978-606-537-208-5)

Lozanova, V. Barbysios or the Birth of Byzantion. – Orpheus 20, 2013, 37-54 (ISSN 0861-9387)

Лозанова-Станчева, В. Сакралности и свещени места във Византион: античен текст в средновековен/християнски контекст. – Балканите и светът: Modus Concurrandi. София, 2014, 83-96 (ISBN 978-954-8536-14-1)

Лозанова-Станчева, В. Барбизиос или раждането на Византион. – Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VII, 2014, 38-52.

Lozanova-Stancheva, V. Ancient Thrace and Thracians: Modern Reading of Old Authors. – Études Balkaniques, L, 1, 2014, 110-125 (ISSN 0324-1645)

Лозанова-Станчева, В. Тракийското изворознание: тенденции и концептуални проблеми. – СпБАН 5, 2014, 12-20 (ISSN 0007-3989)

Лозанова, В. Tуристическа анимация: алтернативни модели за устойчиво развитие на туризма в община Кърджали. – Сб. Научно-практическа конференция „Област Кърджали – Привлекателна Туристическа Дестинация”. Кърджали, 2015, 36-44 (ISBN: 978-954-92-458-0-6)

Lozanova, V. MIRABILIA ET MONSTRA. – Etudes balkaniques LII/1, 2016, 7–27 (in Engl.) (ISSN 978-619-7179-05-7)

Lozanova, Vanya. MIRABILIA ET MONSTRA. – Сб. Mirabilia: чудеса и чудовища. София, 2016 (Studia balcanica 31), 16–33 (ISSN 978-619-7179-05-7)

Lozanova, V. MIRABILIA: Miracles And Monsters. Several Preliminary Words. – Сб. Mirabilia: чудеса и чудовища. София, 2016 (Studia balkanika 31), 12-14 (ISSN 978-619-7179-05-7)

Лозанова, В. Маската на Борей: Древна Тракия и траките като парадигма на Другостта и Другия в староатическия театър. – Thracica 21, 2016, 283–294 (ISSN 0204-9872)

Лозанова, В. PROXENIA. Неформални форми на античната дипломация през класическата епоха. – Балкани, 5, 2016 (ISSN: 1314-4103)

Лозанова, В. Императорът-Слънце в Града на Слънцето: Раждането на Константинопол. – Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VIII, 2016, Велико Търново, 135-152 (ISBN 978-619-208-060-0)

 

Превод, съставителство и коментар с предисловие на:

Джеймс Кларк, Американците откриват българите 1834-1878 г. София, 2013 г. Академично издателство „Проф. Марин Дринов” (IBSN 978-954-322-576-7)


Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес за кореспонденция:
Център по тракология „Проф. Александър Фол”
ул. Московска No13
София 1000

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене