Лични страници

Ирина Огнянова

IrinaOgnyanovaИрина Любомирова Огнянова-Кривошиева

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, доцент

Научни интереси:
Съвременна история на Югоизточна Европа; национализъм и религия.


Образование и специализации:

Образование
1999 Доктор по история – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
1994 Магистър по история – Централно-европейски университет, Будапеща, Унгария
1992 Магистър по история – Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Специализации
2013 EHRI Fellowship, The Shoah Memorial – Museum, Center for Contemporary Jewish Documentation, Paris, France
2011 Mladena and Dianko Sotirov Visiting Fellowship, LSE IDEAS Balkan International Affairs Programme, London, United Kingdom
2002–2003 Jean Monnet Fellowship, the RSCAS-European University Institute, Florence, Italy
1999–2001 Research Support Scheme, Open Society Support Foundation, Prague, Czech Republic
1998 Junior Visiting Fellow, Institute for Human Sciences (Institut fur die Wissenschaften vom Menschen), Vienna, Austria
1995–1996 Visiting Scholar, Virtual University Ph.D. research program, Contemporary History Institute, Ohio University, Athens, Ohio, USA


Участие в научни проекти:

Участие в научни проекти на ИБЦТ–БАН:
2017–2019 „Балканите и проектите за балканска и европейска интеграция ХІХ-ХХ в.”
2016–2018 „Балканите и Студената война”
2013–2016 „Балканите и европейската идея от втората половина на XIX до началато на XXI век"
2010–2015 „Балканите и Европа – трансформационни, модернизационни и интеграционни процеси”
2010–2012 „Държави и граници: религии, етноси, нации”
2009–2010 “Етнорелигиозни и национални проблеми на Балканите (XV–XXI в.)”
2005–2008 „Международни отношения и европейска интеграция на Балканите”
2005–2008 „Модернизация на Балканите през XX в.”

Участие в международни научни проекти
2019–2021 научен проект между ИБЦТ–БАН и Отделението за исторически науки на Хърватската академия на науката и изкуството: “Религия, държава и общество при българи и хървати през вековете“.
2005–2019 научен проект между ИБЦТ–БАН и Отделението за исторически науки на Хърватската академия на науката и изкуството: „Българи и хървати в Югоизточна Европа от VІІ до ХХ век”.
2007–2019 научен проект между ИБЦТ–БАН и Балканоложкия институт към Сръбската академия на науките, Белград: „Великите сили и Балканите през XIX-XX век”
2011–2016 научен проект между ИБЦТ–БАН и Масариковия институт и архив на Академията на науките на Чешката република: "От Виена до Цариград. Национализмът в Средна и Югоизточна Европа след разпадането на Хабсбургската и Османската империи".
2007–2009 научен проект на Хърватския институт за история, Загреб и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия: “Католическата църква и идеологиите и политическите програми на XIX и XX век”


Преподавателска дейност:
2002 - хоноруван асистент по история на балканските народи, Правно-исторически факулте, Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград


Избрани публикации:

Книги
Католическата църква и усташкият режим в Хърватия (1941-1945). Парадигма, София, 2014, 412 с.
Национализъм и национална политика в Независимата хърватска държава 1941-1945, София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001, 501 с.

Статии
Република Хърватия: от националната до европейската идея. – В: Новите предизвикателства пред Балканите (сб. статии), съст. Александър Костов, Парадигма, София, 2019, 249-270.
Съдебният процес срещу архиепископ Степинац в Загреб през есента на 1946 година. -В: Bugari i Zagreb. Povijest, kultura i politika (ur. Karbic, D., Luetic, T., Mihanovic-Salopek, H.), HAZU, Zagreb, 2019, 269-288.
Tudjman and Croatia's Distancing from Europe - Etudes Balkanique, 4, 2018, 621-639.
Хърватия и бежанската криза на Балканите – В: „Бежанската криза и Балканите (2015–2016 г.)“ (съст. Костов, Ал., И. Огнянова, Б. Банчев), ИБЦТ-Парадигма, 2018, с.209-231.
Католическата църква и антисемитизмът в Хърватия по време на Втората световна война (1941-1945) - Исторически преглед, кн.5–6, 2017, 165-193.
Научноизследователската дейност на доцент д-р Румяна Божилова. - В: Елдъров, Светлозар, Антоанета Балчева, Ирина Огнянова, Людмила Миндова, (съст.). Българи и хървати през вековете. 20 години българо-хърватско научно сътрудничество: равносметката. Сборник в чест на 20-годишнината от сключването на Двустранната спогодба за научно сътрудничество и обмен между Българската академия на науките и Хърватската академия на науките и изкуствата 1997 – 2017. София, 2017, 35-41.
Хърватия и кризата в Украйна. – В: Украинската криза и Балканите (съст. Маринков, Бойко и Бисер Банчев). София, Парадигма, 2017, 119-148.
Националният въпрос в хърватско-германските отношения (1941–1945). – В: Великите сили, Балканите и България през Втората световна война. Международна научна конференция 21-23 април 2015, София, 2016, 190-209.
External and Local Influences on the Ustasha Ideological System in the 1930s and the First Half of the 1940s. - Arhivele Totalitarismului, br.3-4, 2015, 7-23.
Научноизследователската дейност на доц. д-р Румяна Божилова. – В: Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник в чест на 75-годишнината на Румяна Божилова. София, Парадигма, 2015, 47-51.
Усташкият национализъм и хърватско-италианските отношения по време на Втората световна война. – В: Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник в чест на 75-годишнината на Румяна Божилова. София, Парадигма, 2015, 231-250.
Архиепископ Алойзие Степинац и Независимата държава Хърватия (1941-1945). – В: Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник в чест на 75-годишнината на Румяна Божилова. София, Парадигма, 2015, 423-444.
Between the Racial State and the Christian Rampart. Ustasha Ideology, Catholic Values, and National Purification. – In: The Utopia of Terror. Life and Death in Wartime Croatia (ed. by Yeomans, Rory). University of Rochester Press, 2015, 165-187.
Croatia in the European Union: Hopes and Disappointment. – Дипломация, бр.14, 2015, Дипломатически институт, МВнР, 154.
Хърватия в ЕС: надежи и разочарования. – В: Балканите през второто десетилетие на 21-и век (съст. Костов, Александър). София, Парадигма, 2015, 336-362.
Хърватия след Туджман. - Хърватска реч, бр.1, 2014, 20-21.
Хърватия стана 28-ия член на Европейския съюз. – Хърватска реч, бр.1, 2014, 3-6.
Външни и местни влияния върху усташката идеологическа система през 30-те и първата половина на 40-те години на ХХ в. – В: Европа в културното и политическо битие на българи и хървати, София, ИБЦТ, 2014, 237-264.
Jewry Related Discourse in Bulgaria Between the First and the Second World Wars. - Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, vol.45, 2013, 95-127.
Хърватия на прага на Европейския съюз. - Дипломация, бр.10, 2013, Дипломатически институт, МВнР, 43-47.
Противодействието на Католическата църква на комунистическия натиск в Хърватия в първите следвоенни години (1945-1947). - В: Hrvati i bugare kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23.-24. rujna 2010. Zagreb, 2013, 377-414.
The Jewish Issue in Bulgaria between the Two World Wars, research report for the Balkan International Affairs Programme, LSE, London - http://www.lse.ac.uk/IDEAS/people/bios/OgnyanovaIrina.aspx
„Компенсаторното десетилетие” - Хърватия след Туджман (2000-2012 г.). - В: Балканите през първото десетилетие на 21. век (съст. Костов, Александър и Екатерина Никова). София, Парадигма, 2012, 403-430.
Евреите в националната и религиозната политика на военновременния режим в Хърватия 1941-1945. – Балканистичен форум, Свобода и надзор, 2011, кн.1, 233-255.
Bulgarian Society and the Jewry in the Interwar Period (Overview). - Etudes Balkaniques, 2010, br.4, 68-95.
Хърватският национализъм и разпадането на версайска Югославия през 1941 г. - В: Studia Balcanica 28. Европа: народи и граници. Версайският мир и неговото наследство. София, Институт по балканистика при БАН, 2010, 244-266.
Проблемът за връзката между Католическата църква и национализма в Хърватия (1941-1953 г.) в историческата литература. – Минало, 2010, бр.4, 48-60.
Национализъм и национална политика в Независимата хърватска държава (1941–1945). – In: Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století. Richard Vašek, Jan Rychlík (Eds.), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha – Sofie 2010, 119–137.
Religion and Church in the Ustasha Ideology (1941-1945). - Croatica Christiana, god. 33, 2009, br. 64, 157-190.
Католическата църква и усташкият национализъм в Независимата хърватска държава (1941-1945). – В: Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІ век. Материали от конференция, проведена в София, 5–9 юни 2008. София, 2009, 351-394.
The Catholic Church and the Ustasha Nationalism in Croatia during the Second World War. – Sprawy Narodowosciowe, v.33, 2008, 7-26.
The Religious Policy in the Independent State of Croatia (1941-1945). – Etudes Balkaniques, 2008, br.3, 81-119.
Католическата църква в Хърватия в политиката на югославския комунистически режим (1945-1953). – В: Studia Balcanica 26. Изследвания в памет на Апостолос Христакудис. София, Институт по балканистика при БАН, 2007, 165-190.
Връзките на усташката организация и ВМРО в края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ век. – В: Българи и хървати в Югоизточна Европа VІІ-ХХІ в. София, 2006, 219-256.
Ustasha Nationalism in Croatia During the Second World War (1941-1945). – Sprawy Narodowosciowe, v.28, 2006, 33-52.
Croation Nationalism and the Breakup of Yugoslavia. - In: Sandu Frunză, Nicu Gavriluţă, Michael S. Jones (eds.). Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe. Cluj, ProvoPress, 2005, 165-173.
Croatian Nationalism and the Breakup of Yugoslavia - Etudes Balkaniques, 2005, br.1, 3-24.
Croatian Nationalism in Communist Yugoslavia – Etudes Balkaniques, 2004, br.4, 3-18.
Националната идея в идеологията и дейността на Хърватската селска партия и Българския земеделски народен съюз в края на 19 и началото на 20 век. – В: Българи и хървати през вековете, т.2. София, 2003, 198-211.
History of the Present: Debates, Approaches, Sources – In: Jasna Dragović-Soso; Nevenka Martin; Wendy Bracewell. History of the Present. (Workshop on South-east European History. Belgrade, 19-23 November, 2001). Centre for South-East European Studies, School of Slavonic and East European Studies, University College, London, 2002, 29-31.
Nationalism and National Policy in Independent State of Croatia (1941-1945). – In: Topics in Feminism, History and Philosophy, CD-ROM, IWM Junior Fellows Conference, Vol.VI, Institute for Human Sciences (Institut fur die Wissenschaften vom Menschen), Vienna, 2000.
Религията и църквата в усташката националистическа доктрина. – Исторически преглед, LVI, 2000, №1-2, 151-180.
Босна и Херцеговина в националната концепция на усташите по време на Втората световна война (1941-1945). – Минало, 1998, №1, 61-72.
Мусульманский вопрос в идеологии и политике усташкого режима в годы Второй мировой войны. – Bulgarian Historical Review, XXV, 1997, №4, 28-56.
Усташкият национализъм - идеология и практика. – Епохи (Велико Търново), 1996, №2, 5-19.


Контакти:
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: ул. „Московска" № 45, 1000 София

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене