Лични страници

Зорка Първанова

Доц. д-р Зорка Първанова

Научни интереси: политическа история, идеология, национализъм, османизъм, геополитика, международни отношения

Образование:

1989 – доктор по история – Българска академия на науките

1982 – магистър по история – СУ „Св. Климент Охридски“

Преподавателска дейност:

1997-1998  Идейно и организационно развитие на националните движения в Европейска Турция 1878-1912 – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

1998-1999 История на балканските страни 1878-1945 – Славянски университет, София

Участие в научни проекти:

2012- досега  „Балканите: противопоставяне и взаимност“ (на Института по балканистика с Център по тракология при БАН)

2013-2015 „Балканите в европейските политически проекти 19-21 в.“ (съвместен проект на Института по балканистика с Център по тракология при БАН и Институт славяноведения Российской академии наук)

2014-2016 „Православие и католицизъм на Балканите 19-20 в.“ (съвместен проект на Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата)

Публикации

Монографии

Между неосъществения Хюриет и неизбежната война. Националните движения в Европейска Турция и младотурският режим 1908-1912 г. Издателска къща „Хеликон-ПетърДобрев“, София 2002, ISBN 954-9786-04-8, 284 с.

Статии и студии

ChangesinthePoliticalStatusoftheIslandofCrete 1894-1899. – Étudesbalkaniques, Institutd’étudesbalkaniques, AcadémiedesSciencesdeBulgarie, XXV, 1989, № 4, 64-84.

Българската политика по македонския въпрос след Младотурския преврат (юли-октомври 1908 г.). – Исторически преглед, Институт по история при Българската академия на науките, год. XLIX, кн. 4-5, София 1993, 118-129.

L’île de Crète : autonomie ou enosis (1901-1906). - Études balkaniques, Institut d’études balkaniques, Académie des Sciences de Bulgarie, XXIX, 1993, 2, 34-48.

Political Programs of the National Liberation Movements in European Turkey Following the Coup of the YoungTurks (1908-1909). - Études balkaniques, Institut d’études balkaniques, Académie Bulgare des Sciences, XXX, 1994, 1, 51-78.

Автономизъм и политически сепаратизъм в идеологията на българското националноосвободително движение в Македония и Одринска Тракия (1878-1912 г.) – 100 години Вътрешна македоно-одринска революционна организация, Македонски научен институт, София, 1994, ISBN 954-8187-10-8, 60-70.

Документи, свързани с възстановяването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1910-1911). - Исторически преглед, Институт по история при Българската академия на науките, год. L-LI, кн. 1, 1994-1995, ISSN 0323-9748, 163-176.

Идейно и организационно развитие на българското националноосвободително движение в Македония и Одринско (1910-1912 г.). – Македонски преглед, Македонски научен институт, год. XVIII, кн. 1, София, 1995, ISSN 0861-2277, 95-124.

National Liberation Movement in European Turkey during the Late 19th and Early 20th c. – Bulgarian Historical Review, Institute of History at the Bulgarian Academy of Sciences, 1997, № 4, 12-27.

Идейни течения в националните движения в Европейска Турция (в края на 19 и началото на 20 век). – Годишник на Варненски свободен университет, год. III, кн. 1, Варна 1997, ISSN 1310-800X, 286-304.

Българските правителства и националноосвободителното движение в Македония и Одринско. – Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878-1944, Т. 3, Македонски научен институт, София, 1997, ISBN 954-8187-32-9, 106-114.

Албанското националноосвободително движение. - Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878-1944, Т. 3, Македонски научен институт, София, 1997, ISBN 954-8187-32-9, 212-217.

Легалните организации и партии на българското население в Османската империя. - Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878-1944, Т. 3, Македонски научен институт, София, 1997, ISBN 954-8187-32-9, 225-239.

Възобновяване на въоръжената борба и възстановяването на ВМОРО. - Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878-1944, Т. 3, Македонски научен институт, София, 1997, ISBN 954-8187-32-9, 249-258.

Birth of the Conflict: the Young Turk Regime and the National Movements in European Turkey 1908-1910. - Études balkaniques, Institut d’études balkaniques, Académie des Sciences de Bulgarie, Sofia, 2000, № 4, ISSN 0324-1654, 23-43.

Младотурската политика, националните движения в Европейска Турция и балканското сближение (1909-1912). – Изследвания в чест на чл.-кор. професор Страшимир Димитров, т. II , StudiaBalcanica, Институт по балканистика при БАН, № 23, София, 2001, ISBN 954-430-832-6, 657-679.

Комитетът Единство и прогрес и националните движения в Европейска Турция в навечерието на младотурския преврат. – Историческо бъдеще, бр. 1, 2001, Асоциация Клио, ISSN 1311-0144, 104-118.

Programme and Organisational Transformations of the National Movements in European Turkey (1910-1912). Part One: Legal Political Organisations. -  Études balkaniques, Institut d’études balkaniques, Académie des Sciences de Bulgarie, XXXVII, Sofia, 2001, № 4, 52-68.

Programme and Organisational Transformations of the National Movements in European Turkey (1910-1912). Part Two: The Albanian and the Bulgarian Revolutionary Movement. - Études balkaniques, Institut d’études balkaniques, Académie des Sciences de Bulgarie, XXXVIII, Sofia, 2002, 1, 47-59.

Между Берлинския мир и Балканските войни. Разрешаване на националния въпрос или подялба на османското наследство. – Балканите между мира и войната, ИВРАЙ, София, 2002, ISBN 954-90684-8-X, 166-186.

Берлин 1878: Конгресът на заблудите. – Военноисторически сборник, Военно издателство, София, 2003, №1, ISSN 0204-4080, 14-16.

Младотурецкий османизм: идея политической нации или ассимиляторская доктрина? – Балканы в европейских политических проектах XIX-XXI в.в. Институт славяноведения Российской академии наук, Москва, 2014, ISBN 978-5-7576-0316-2, 573-593.

Crete and Macedonia between National Ideals and Geopolitics (1878-1913) – Études balkaniques, Greece, Bulgaria and European Challenges in the Balkans,  LI, 1, Sofia, 2015, ISSN 0324-1645, 87-107.

The Policy of the Young Turks and the Bulgarian-GreekRapprochement, 1908-1912. – In: Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire. (ed. D. Stamatopoulos) Vol. III: The Young Turk Revolution and Ethnic Groups, The Isis Press, Istanbul, 2015, ISBN 978-975-428-545-1, 127-154.

Crete and Eastern Rumelia: The Model of Autonomy in European Turkey (late 19th – early 20th century) – Cretica Chronika, Society of Cretan Historical Studies, Heraklion, 2016, vol. XXXVI, ISSN: 0454-5206, 49-71.

Идеята за автономия на Македония в контекста на автономисткия модел в Европейска Турция 1878-1912. – Освободителните борби на Македония от Източната криза до Балканските войни, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, 2016, ISBN: 978-954-322-864-5, 127-141.

Православие, етнонационализъм и османизъм. Гръцката Патриаршия, Българската Екзархия и Младотурският режим (1908-1912). – История, религия и политика. Сборник студии и статии от сътрудничеството между Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата по проекта „Православие и католицизъм на Балканите 19-20 век, София, ИБЦТ при БАН, 2016, ISBN: 978-619-7179-06, 176-213.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес за кореспонденция: ул. Московска, София 1000

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене