Лични страници

Лиляна Симеонова

Проф. дин Лиляна Симеонова

Научни области:
• Византия и връзките ѝ с околния свят, т.е. средновековните Балкани, Русия, арабите, италианските морски републики, Папството, Свещената Римска империя;
• зараждане на предразсъдъците в отношението към чужденците във Византия;
• преосмисляне на класическото скулптурно наследство във Византийската и Османската империи;
• символиката във византийския публичен и дворцов церемониал;
• градове, инфраструктура, търговия на далечни разстояния и комуникации в т.нар. Голямо Средиземноморие;
• източници и стил на конкретни средновековни автори (напр. Лъв Мъдри, Лиудпранд кремонски, Йоан Дякон и др.);
• краеведски изследвания (отделни градове, области);
• историографски изследвания, посветени на отделни учени

Образователни степени:
Магистратура по история, 1980 СУ „Св. Климент Охридски“
Доктор по история, 1988 СУ „Св. Климент Охридски“
Доктор на историческите науки, 2006 Висша атестационна комисия при Министерския
съвет
Настояща месторабота:
• на основен щат в ИБЦТ–БАН от 1989 досега; академична длъжност: професор; административна длъжност: ръководител на секция „Балканските народи през Средновековието“
• хоноруван професор: Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Гост-професор/лектор:
• State University of New York at Albany, Albany, N.Y. (History Dept., Slavic Languages & Literatures Dept., Women’s Studies Dept.): 1992/95; 1996/98; 1998/99;
• State University of Puerto Rico и Sagrado Corazón de Jesús University (San Juan, Puerto Rico), 1993;
• State University of Kansas, Manhattan, KA, 1994.

Грантове и награди:
1/ DAAD senior research grant, 1992: University of Mainz & University of Munich;
2/ Fulbright/Hays Lecturer’s grant, Aug. 1992 - May 1994: State University of New York at Albany, Albany, N.Y.;
3/ Open Society grant: Pontificio Istituto Orientale, Rome, 1999;
4/ EU-grant (Interreg-II): University of Ioannina, 2001;
5/ NATO-CNR grant: La Sapienza University, Rome, 2002/2003;
6/ Andrew Mellon Fellowship: American Academy in Rome, 2004/05;
7/ Oxford University grant: Corpus Christi College (Oxford), 2006;
8/ EEA grant: University of Oslo, 2011;
Награда: 2016 – Награда на Съюза на преводачите в България за ярки постижения в областта на превода на хуманитаристика за превода от латински език на Лиудпранд Кремонски. Разплата, История на Отон, Пратеничество в Константинопол (София: „Изток-Запад“, 2015)
Ръководство на по-важни научни проекти
2017/19 Voices and Images of the Medieval Balkans, 4th – 16th Century: двустранен научен проект на ИБЦТ–БАН и Византолошки институт (Сръбска академия на науките и изкуствата)
2017/19 The Medieval Balkans Talking about Itself: the Voice of the Natives: двустранен научен проект на ИБЦТ–БАН и Отделението за хуманитаристика при Черногорската академия на науките и изкуствата)
2014/19 Голямото Средиземноморие: поглед отвътре и отвън (част 1 част 2): бюджетно спонсориран проект на ИБЦТ–БАН
2014/16 The Medieval Balkans as а Golbal Crossroads: Encounter and Exchange: двустранен научен проект на ИБЦТ–БАН и Византолошки институт (Сръбска академия на науките и изкуствата)

Монографии:
1. Л. Симеонова, Скандинавската експанзия и Западът (края на VIII – 60-те години на ХІ в.). Пиратство, търговия, градски живот, литературни стереотипи. София: Парадигма, 2008, 306 с. + 11 ил. ISBN 10: 978-954-326-081-2.
2. Л. Симеонова, Пътуване към Константинопол. Търговия и комуникации в Средиземноморския свят (края на IX – 70-те години на XI в.), (София: Парадигма, 2006), 338 с. + 14 ил. ISBN 10: 954-326-039-7 ISBN 13: 978-954-326-039-3.
3. L. Simeonova, Diplomacy of the Letter and the Cross. Photios, Bulgaria and the Papacy, 860s – 880s. [Classical and Byzantine Monographs XLI], (Amsterdam: A. M. Hakkert, 1998), vii + 434 p. ISBN 90-256-0638-5; ISBN 90-256-1121-4.

Превод на извори: Лиудпранд Кремонски. Разплата, История на Отон, Пратеничество в Константинопол. Предговор, превод от латински и коментар Л. Симеонова (София: „Изток-Запад“, 2015) ISBN 619152691-1

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене