Лични страници

Екатерина Дикова

EkaterinaDikovaЕкатерина Панчева Дикова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Средновековни преводи от гръцки в южнославянска среда, реторика, диахронна лингвистика, етимология.

Образование и специализации:
Април–юли 2008 Стипендия на Външното министерство на Италия, Пизански университет, Италия.
2002–2006 Редовна докторантура по български език, Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
2004–2005 Стипендия Ernst Mach, Виенски университет, Австрия.
Януари–април 2002 Следдипломна квалификация по преводни науки. Уорикски университет, Великобритания.
2000–2001 Магистратура по медиевистика, Централноевропейски университет, Унгария.
1994–1999 Магистратура по българска филология и руска филология, Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Участие в научни проекти:
2020–2023 Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси (ФНИ по договор КП-06-Н50)
2020–2022 Българо-румънски проект по ЕБР: „Етнически и културни взаимоотношения в Югоизточна Европа, отразени в езиците и литературите от региона“ (БАН и РА)
2019 Българо-румънски проект по ЕБР: Традиционна култура, социална история, история на езиците в Югоизточна Европа (БАН и РА).
2016–2019 Зографски дигитален архив в Софийски университет „Св. Климент Охридски” с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката по Споразумение No. ДО 1-29/23.02.2018.
2008–2019. Координиране на международни проекти за дигитализиране на културно наследство с участието на ЦБ-БАН и НАБИС: Linked Heritage, ATHENA, Michael Culture, Europeana, World Digital Library, Metadata and Electronic Catalogues, Athonite Digital Arch; ATHENA Plus, DTP1-467-2.2 - ART NOUVEAU

Преподавателска дейност:
2013–2014 Хоноруван преподавател по лексикология във филиала на Пловдивския университет в гр. Кърджали – Лекционен курс за студенти задочници.
2003–2004; 2004/2005; 2010/2011 Хоноруван асистент по история на българския език в катедра „Кирилометодиевистика” на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
2007–2008 Преподавател по български език за чужденци в езикова школа „Дружба” (европейски нива А1 и А2).
2005–2007 Хоноруван асистент по английски език в Университета по архитектура, строителство и геодезия (английски език за архитекти – европейски инива A2, B1, B2 и С1).

Избрани публикации:

Монографии
Дикова, Е. Фразата в житията и похвалните слова на св. патриарх Евтимий. Т.1-2. София, 2011, 236 с. + 257 с.

Съставителство и редакция
Зографски съборник: Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи. Съст. Д. Пеев, М. Димитрова, Е. Дикова, Г. Банев, Л. Ненова, Света гора: Зографски Манастир, 2019. ISBN: 978-954-770-452-7
Computer Applications in Slavic Studies: Proceedings of Azbuky.Net, International Conference and Workshop, 24-27 October 2005, Sofia, Bulgaria. Ed. By A. Miltenova, D. Radoslavova, E. Pancheva. Sofia, 2006.
Uncommon Culture: https://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/about/editorialTeam

Статии, отзиви, рецензии
The Sermon on the Transfiguration of Christ (CPG 3939) Ascribed to St. Ephrem the Syrian in South Slavonic Translation: The Construction of Rhetorical Rhythm. In: L. Taseva, R. Marti (eds.) Translations of Patristic Literature in South-Eastern Europe. Proceedings of the session held at the 12th International Congress of South-East European Studies (Bucharest, 2-6 September 2019) (= Bibliothèque de l’Institut d’Études Sud-Est Européennes 14). Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2020, pp. 125-142.

Лудо vs. ludo: към етимологията на корена луд-. – Език и литература, Брой 3-4/2020, с. 152–161. https://www.ezik-i-literatura.eu/last.htmlhttps://www.ezik-i-literatura.eu/2020/3-4/12-EiL_3_4_2020_Ekaterina_Dikova_web.pdf

EDITING MEDIAEVAL TEXTS FROM A DIFFERENT ANGLE: SLAVONIC AND MULTILINGUAL TRADITIONS. TOGETHER WITH FRANCIS J. THOMSON’S BIBLIOGRAPHY AND CHECKLIST OF SLAVONIC TRANSLATIONS To Honour Francis J. Thomson on the Occasion of his 80th Birthday. Ed. by Lara Sels, Jürgen Fuchsbauer, Vittorio Tomelleri and Ilse de Vos. (= Orientalia Lovaniensia Analecta 276/ Biblioteque de Byzantion 19.) Leuven – Paris – Bristol, CT: Peeters Publishers, 2018, XII + 440 + [12] pp. ISBN: 9789042935310. – Scripta & e-Scripta, No. 20 (2020): 391-397.

New Books. – Scripta & e-Scripta, No. 20 (2020): 397-421.

Bugari i Zagreb. Povijest, kultura i politika / Българи и Загреб. История, култура и политика – Българистика/ Bulgarica, No. 40, 2020: 135-136.

Най-добри практики в градоустройството и в реставрацията на архитектурна украса – две нови книги за сецесионовите сгради в Дунавския регион. – История, No. 6, 2020, 628-633. https://history.azbuki.bg/history/sadarzhanie-na-sp-istoriya-2020-g/sp-istoriya-knizhka-6-2020-godina-xxviii/

Адноминация в българския и в сръбския превод на синаксарните стихове за лятното полугодие. – Кирило-Методиевски студии [Под печат]

Ритъмът в двата южнославянски превода на проложните стихове за април. В: Зографски съборник: Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи. Съст. Д. Пеев и др. Света гора: Зографски Манастир, 2019, 610-627.

Towards the History of the Word Мим (‘Mime’) in the Bulgarian Language. Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти. Сборник от Българо-румънската конференция в София, 19-20 юни 2019 г. [In Print]

New Books – Scripta & e-Scripta, No. 19 (2019): 409-427.

Дигитализирано културно наследство в НАБИС репозиториума – многообразие и специфики. – В: Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство: Сборник с доклади от XXVІІI Национална конференция на ББИА, Пловдив, 7 – 8 юни 2018 г., София: ББИА, 2018, 10-14.

New Books – Scripta & e-Scripta, No. 18 (2018): 397-420.

Notes relating to the Rhetorical Device πλοκή (‘Weaving’) in the Hagiographical Works of Saint Evtimii the Patriarch of Tŭrnovo. In: Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context. София: Гутенберг, 2017, 528-537.

A Broad Socio-Cultural Perspective towards Reprepsentative 11th-Century Byzantine Secular Poetry. – Byzantion: Revue internationale des Études byzantines, vol. 87, 2017, 473-479.

Ilieva, Tatyana & E. Dikova, E. A contribution to the investigation of Zlatostruj. Црквене студиjе. No. 15 (2018): 925-933. http://paxbyzantinoslava.com/Crkvene_studije_15.pdf

Терминът „Покров Богородичен“. В: Vis et Sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova (Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката). София: Издателски център „Боян Пенев“, 2016, 688-698.

Ilieva, Tatyana & E. Dikova. Emilie Bláhová turns 85. – Byzantinoslavica: Revue internationale des Études byzantines LXXIV, 2016/1–2, 243-247.

A Virtual Challenge to a Library: Multilingual Template to Display Digitised 19th-Century Books Online. – Uncommon Culture, Vol. 6 no. 1 (11) (2015): Virtual Exhibitions https://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/issue/view/459

Пунктуационната система в сборник със слова на Григорий Цамблак. В: Търновска книжовна школа. Т. 10. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2015, 561-570.

New Books. – Scripta &e-Scripta 14-15, 2015, 403-418. Български средновековни ръкописи онлайн. – Портал Култура, 03.06.2014 http://kultura.bg/web/средновековни-ръкописи-онлайн

Exhibition of Valuable Photographs and Documents Kept in the Bulgarian News Agency. – Uncommon Culture, 5, 9/10 (2014), 188.
https://journals.uic.edu/ojs/index.php/UC/issue/view/456

Dikova, Е. & Margaret Dimitrova. New Books. – Scripta &e-Scripta 12, 2013, 315-340.

Как дигитализираме библиотечни документи? – В: Библиотеките днес – иновативни политики и практики. Доклади от ХХІІ Национална конфереция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 г. София, 2012, 95-102.

Chalga Is Not Part of Our National Identity! – Uncommon Culture, vol. 1, no. 1/2 (2010): 90-93. https://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/issue/view/459,https://journals.uic.edu/ojs/index.php/UC/issue/view/318

Pantcheva, Е. Metamorphosis of Sacral Places in Sofia. – In: Metamorphosis and Place, Edited by Joshua Parker, Lucie Tunkrova and Mohamed Bakari. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing: 2009, 30-36.

Панчева, Е. Трапезата – общуване и общение. – В: Християнска агиография и народни вярвания: Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. София, 2009, 310-316.

Панчева, Е. Изиграване на езика: фразеологизми, визуализирани на екрана и сцената. – В: Проблеми на социолингвистиката. T. 9. София, 2008, 249-255.

Анева, С., Е. Панчева. Бизнес-модель дигитальной библиотеки (на примере Центральной библиотеки Болгарской академии наук). – В: Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности. К 280-летию академического книгоиздательства в России. Материалы Междунар. науч. конф., Москва, 18-19 декабря 2008 г. – Москва, 2008, 269-273.

Панчева, Е. Статистика на предикативността у св. Патриарх Евтимий Търновски. – Информационен бюлетин на ЦБ на БАН, 2008, No. 2, 29-35. http://cl.bas.bg/za-centralna-biblioteka-1/byuletin-na-cb-na-ban/broi-2-12-godina-ii-fevruari-2008

Панчева, Е. Бележки относно реторичното средство πλοκή (‘плетение’) в агиографското творчество на св. патриарх Евтимий Търновски. – В: Търновска книжовна школа. T. 8. Велико Търново, 2007, 407-417.

Pantcheva, Е. Some Principles of Isocolic Structuring in a Medieval Bulgarian Writing. – Scripta & e-Scripta 3-4, 2006, 161-171. Панчева, Е. Отново за стила „плетение словес“. – В: Научни приноси: език, литература, история. София, 2006, 184-198.

Панчева, Е. Към разчитането на икона на св. Иван Рилски от четиринадесети век. – В: Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член кореспондент на БАН и учител. София. 2005, 537-550.

Панчева, Е. Преображение и преобразуване: цел и средство на исихастката култура. – Eslavistica Complutense 5, 2005, 185-197.

Панчева, Е. Сравнението като исихастка фигура в Светиевтимиевото житие на св. Петка. – В: Acta Palaeoslavica. Vol. 2. In honorem professoris Angelinae Minceva, София, 2005, 128-137.

Pantcheva, Е. The Pause as a Storyteller: Notes on the Punctuation in a Fourteenth-Century Masterpiece. – Scripta & e-Scripta 1, 2003, 161-175.

Панчева, Е. Изграждане на пространството в Светиевтимиевото житие на св. Иван Рилски. – В: Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София, 2003, 202-217.

Контакти:
Еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: ул. „Московска" № 45, София 1000

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене