Academic competitions

Май 2014

There is no translation available.

Документи, свързани с конкурс за "професор" по професионално направление 2.2. История и археология, научна  специалност 05.03.04 Нова и най-нова обща история за нуждите на секция „Балканите 1878 – 1945 г.”, с единствен кандидат доц. дин Александър Костов.
Документи на доц. дин Александър Костов

Рецензии и становища

Рецензия на проф. дин Л. Спасов
Рецензия на проф. дин Св. Елдъров
Рецензия на проф. дин Т. Петров
Становище на проф. дин Н. Данова
Становище на проф. дин О. Хрисимова
Становище на доц. д-р Д. Парушева
Становище на доц. д-р И. Марчева

Резюмета на трудовете на доц. дин Александър Костов

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search