Academic competitions

август 2014

There is no translation available.

Документи, свързани с конкурса за "доцент" по направление 2.2. История и археология, научна специалност средновековна обща история  (Ранна Византия)  за нуждите на секция „Балканските народи през Средновековието”", с единствен кандидат главен асистент д-р Златомира Герджикова.

Документи на гл. ас. д-р Златомира Герджикова
Рецензии и становища:

 

Списък на публикациите

Справка за научни приноси
Резюмета на трудовете
Резюмета на трудовете

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search