Academic competitions

29 aвгуст 2014

There is no translation available.

Документи, свързани с конкурса за академичната длъжност "доцент" по направление 2.2. История и археология, научна специалност "Нова и най-нова обща история" (политическа и социална история на Гърция XIX-XX в.), за нуждите на секция "Балканите 1878-1945", с единствен кандидат главен асистент д-р Юра Константинова.

Документи на гл. ас. д-р Юра Константинова
Рецензии и становища:

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Юра Константинова

Отговор от гл. ас. д-р Юра Константинова на рецензията на проф. дин Св. Елдъров

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search