Academic competitions

Октомври 2011- Документи

There is no translation available.

Документи, свързани с конкурса за "професор" по специалност 05.03.21 “Документалистика, архивистика, палеография” (вкл. "Историография и източникознание"), професионално направление 2.2. “История и археология” за нуждите на Института за балканистика, секция “Балканите ХV-ХІХв.”, с единствен кандидат доцент дин Рая Заимова.

Документи на доц. дин Рая Заимова
Рецензии и становища:

Списък на публикациите.
Справка за научни приноси и забелязани цитирания

Резюмета на трудовете на доц. дин Рая Заимова.


All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search