Academic competitions

Mарт 2011 - Документи

There is no translation available.

Документи, свързани с конкурса за "доцент" по шифър 05.04.06 литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия за нуждите на секция "Културна история на балканските народи", обявен в брой 37 на Държавен вестник от 18.05.2010 г.
Документи на гл. ас. д-р Антоанета Балчева

Становища и рецензии за научната дейност:

Справка за приносите, списък на публикациите и цитиранията:

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Търсене