Academic competitions

10 ноември 2014

There is no translation available.

Документи, свързани с конкурс за доцент по направление 2.2. История и археология, научна специалност нова и най-нова обща история (нова и най-нова история на Хърватия) за нуждите на секция „Балканите след Втората световна война " с единствен кандидат главен асистент д-р Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиева"

Документи на главен асистент д-р Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиева
Рецензии и становища:

Рецензия на проф. дин Св. Елдъров
Рецензия на проф. дин В. Тошкова
Становище на проф. дин Хр. Мирчев
Становище на проф. дин Й. Баев
Становище на доц. д-р Б. Петров
Становище на доц. д-р Н. Кочанков
Становище на доц. д-р К. Грозев

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиева

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Търсене