Academic competitions

Март 2018 конкурс за доцент научна специалност „Теория и история на културата“

There is no translation available.

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) към БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Теория и история на културата“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Доку- менти се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска 45, тел. 02/980 62 97.
Държавен вестник брой: 25, 20.3.2018 г.,Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ, стр.87

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Търсене