Academic competitions

януари 2014

There is no translation available.

Документи, свързани с публичната защита на доц. д-р Александър Григоров Костов за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" по професионално направление 2.2 "История и археология". Тема на докторската дисертация "От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на ХVІІІ век до Първата световна война".

Рецензии и становища

Рецензия на проф. дин Иван Тютюнджиев
Рецензия на проф. Надя Данова
Рецензия на проф. Л. Спасов
Становище на проф. дин Св. Елдъров
Становище на проф. дин Р. Заимова
Становище на доц. дин И. Първев
Становище на доц. Олга Тодорова

 Автореферат

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Търсене