Archive - News & Events

защита на дисертационен труд „Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на ХІХ – 30-те години на ХХ век)“

There is no translation available.

На 14 април 2015 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на ХІХ – 30-те години на ХХ век)“ на доц. д-р Орлин Стаменов Събев. 

Председател на Научното жури: Доц. д-р Йорданка Бибина – автор на становище. 

Членове на Научното жури: чл.- кор. проф. дин Иван Илчев – рецензент, чл.- кор. проф. дин Румяна Радкова – рецензент, проф. д-р Красимира Даскалова – рецензент, проф. дин Вера Бонева – автор на становище, проф. дин Милко Палангурски – автор на становище, доц. д-р Снежана Димитрова – автор на становище. 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБЦТ-БАН, ул. „Московска“ 45 и са публикувани на интернет-страницата на института: http://balkanstudies.bg/

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search