Staff Directory

Antoaneta Balcheva

snimka za sajtaAntoaneta Borislavova Balcheva

Scientific degree and current position:
Doctor of Philosophy, Associated Professor

Areas of academic interest:
Cultural history, identities, traditions and modernization in Southeast Europe, elites, imagology, culture of travel in the European Southeast, Bulgarian-Croatian cultural interactions, literary influences between Bulgarians and Italians in the 20th c.

Education and fellowships:

Education
2010 Habilitation and acquisition of the scientific degree "Associated Professor"
1997 PhD thesis defence in Literary Studies on"Character of Romanticism in the Slavic South" in front of the Higher Attestation Commission
1982–1984 Cultural History and Theory, thesis "Penetration of the Italian Renaissance in the eve of Czech Humanism" - Sofia University “St. Kliment Ohridski”
1979–1982 Higher education, “Slavic Philology”, educational qualification degree “Specialist in Czech language and teacher of Bulgarian language and literature in secondary schools” - Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Fellowships
2000 Fellowship in the Department of Sociology at the University of Milan/ Universita degli studi di Milano, Dipartimento di Sociologia; Centro Studi ETNICOS, Milano

Participation in scholarly projects:

International scholarly projects
2019–2021 Project Manager “Bulgarians and Croats in modern Europe. Cultural identities and parallels", joint project between the Institute of Croatian Literature, History and Theater at the Croatian Academy of Sciences and Arts (Zavod za povjest hrvatske knjizevnosti, kazalista i glazbe, HAZU) and the Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences.
2016–2018 Project Manager "Bulgarians and Croats. Texts and images of cultural memory", joint project between the Institute of Croatian Literature, History and Theater at the Croatian Academy of Sciences and Arts (Zavod za povjest hrvatske knjizevnosti, kazalista i glazbe, HAZU) and the Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences.
2013–2015 Project Manager "Europe in the cultural life of Bulgarians and Croats", joint project between the Institute of Croatian Literature, History and Theater at the Croatian Academy of Sciences and Arts (Zavod za povjest hrvatske knjizevnosti, kazalista i glazbe, HAZU) and the Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences, a three-year project.
2010–2012 Project Manager "The contribution of the intellectual and clerical elites in Bulgaria and Croatia to the linguistic and cultural diversity of Europe", joint project between the Institute of Croatian Literature, History and Theater at the Croatian Academy of Sciences and Arts (Zavod za povjest hrvatske knjizevnosti, kazalista i glazbe, HAZU) and the Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences, a three-year project.
2007–2010 Project Manager "Cooperation, influences, misunderstandings. Bulgarians and Czechs in the 20th century ”, joint project between the Institute of History at the Czech Academy of Sciences (Historicky ustav Ceske Akademie Ved) and the Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences, a three-year project.
Coordinator for Bulgaria, joint project between the Institute of Social Sciences 'Ivo Pilar', Croatia and the Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences.

Projects of the Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences
2017–2019 Project Manager "The Balkans in the European cultural space"
2010–2016 Project Manager "The Balkans between East and West - cultural and civilizational interactions".
2009–2011 Member of the team of project The Balkans in the system of international relations (19th-20th c.). Prjoect Manager Балканите в системата на международните отношения (XIX-XX в.). Project Manager: senior research associate first degree Ognyana P. Hrisimova, Dr. habil.

Projects under contracts with the Ministry of Education and Science, Bulgarian National Science Fund
2002–2005 Bulgaria and its neighbors in the context of European cultural communications, XIX-XX в. Project Manager: senior research associate first degree Raya Zaimova, PhD
2002–2005 Bulgaria, the Balkans and Europe: Regional Dimensions of European Culture. Project Manager: senior research associate first degree Yordanka Bibina, PhD. Contract with the Ministry of education and science № ОХН-1309/03.
1998–2001 Cultural interactions in the Balkans, ХV-ХХ в. Project Manager: senior research associate first degree L. Kirova, PhD
1994–1997 Ролята на балканския писател в културния живот на полуострова. Project Manager: senior research associate first degree L. Kirova, PhD. Contract with the Ministry of education and science № ОХН 428/1994 г.

Teaching:
Training Centre to the Bulgarian Academy of Sciences, lectures 'Discourse of Europe in Western Balkans Literature in the 19th c.'

Selected publications:

Monographs
Балчева, А. Между мита и балканските реалности. Романтизмът на славянския Юг. РИК Темто,София, 2000 г., 160 с.  ISBN 954-9566-08-0.
Балчева, А. Мостове през вековете. Югоизточноевропейски диалогични полета. изд. Темто, София, 2010, 247 с.  ISBN 978-954-9566-53-6.

Editing & compiling
„Култура на пътуването в Европейския Югоизток“. Съставителство и редакция: Антоанета Балчева. Редакционна колегия: Eлена Сюпюр, Хървойка Миханович-Салопек, Христина Марку. София: изд. на ИБЦТ, 2020, 536 стр., ISBN: 978-619-7179-13-2.
Българи и хървати през вековете. 20 години българо-хърватско научно сътрудничество: Равносметката / Bugari i Hrvati kroz stoljeća. 20 godina bugarsko-hrvatske znanstvene suradnje: Rezultati. София, Институт за балканистика с Център по тракология, 2017, с. 9-12. ISBN 978-619-7179-07-1.
Българо-хърватски сборник "Българо-хърватски политически и културни отношения. Сборник, посветен на 75-годишнината на доц. Р. Божилова". Съст. Елдъров, Св., Балчева, А., Огнянова, И., Миндова, Л. София: Парадигма, 2015.
Европа в културното и политическо битие на българи и хървати. Съст. А. Балчева. София, изд. на ИБЦТ, 2014. 978-954-92231-9-4. 190-202.
Пътища и пътеки на европеизма на Балканите. Съст. А. Балчева, Й. Бибина. София, изд. на ИБЦТ, 2014. ISBN 978-19-00-0013-6. 288-299.
Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. дфн Лилия Кирова. Съставител: А. Балчева. Редакционна колегия: Й. Бибина и П. Данова. С., изд. Фабер, 2012, ISBN: 978-954-400-650-1.
Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІ в. Съст. Р. Божилова, Л. Кирова, И. Огнянова, А. Балчева. С., ИК “Гутенберг”, 2009, ISBN 978-954-617-061-3.

Articles, research papers & reviews
„Реторики на пътя в литературата. Наблюдения върху творчеството на български и хърватски писатели от ХІX и началото на ХХ век“. В: „Култура на пътуването в Европейския Югоизток“. Съставителство и редакция: Антоанета Балчева. Редакционна колегия: Eлена Сюпюр, Хървойка Миханович-Салопек, Христина Марку. София: изд. на ИБЦТ, 2020, 349-366 с., ISBN: 978-619-7179-13-2.
“Les salons littéraires”. In: Café Europe. Institut d’Études balkaniques & Centre de Thracologie (Académie bulgare des Sciences), 2019, 113-121. ISBN 9786197179095.
„Култура на пътуването в Европейския Югоизток “. // сп. История,  vol. 27, N1, 2019, 86-92.  ISSN 1314–8524 (Online) ISSN 0861–3710 (Print). (и в електронен вид).|
„Стилиян Чилингиров и Хърватия – една непрочетена страница от българо-хърватските културни взаимоотношения“. In : Hrvatski i bugarski kulturni djelatnici u Zagrebu / Хърватски и български културни деятели в Загреб. Изд. на Института за история на хърватската литература, театър и музика – ХАНИ и Отделението за исторически науки при Институт за исторически и обществени науки – ХАНИ,  Zagreb, 2019, 157-178.
„Аспекти на модерността в литературноестетическите търсения на българи  и хървати от началото на ХХ в.“ // сп. Eзик и литература, ISSN 0324-1270, 2018, 55-63 с.
„Изследванията на българо-хърватските връзки през вековете в Института за балканистика с Център по тракология – Българска академия на науките“. // сп. Eзик и литература, ISSN 0324-1270, 2018, 10-26 с. (и в електронен вид).
“European and National in Antun Gustav Matoš’s Travel Notes”. In: Colloquia Comparativa Litterarum, Vol 3, No 1 (2017), 83-90. ISSN: 2367-7716. (и в електронен вид).
„Из историята на преводната рецепция  в словенската, сръбска и хърватски литератури през ХІХ в.“ В сб.: (Не)сравнимото в европейските литератури. Международна балканистична конференция, по случай творческия юбилей на проф. дфн Румяна Л. Станчева, СУ „Св. Климент Охридски”, 2018, с. 45-55.
„Другата Итака. За дома на литературата“. In: Colloquia Comparativa Litterarum, Vol 3, No 1 (2017), 250-253. ISSN: 2367-7716. (и в електронен вид)
“Mirabilia:  Чудеса и чудовища”. В: Списание на БАН,  кн. 5, 2017 г., с. 79-80. ISSN 0007-3989.
“Rezultati jedne plodne znanstvene suradnje”. В: Българи и хървати през вековете. 20 години българо-хърватско научно сътрудничество: Равносметката / Bugari i Hrvati kroz stoljeća. 20 godina bugarsko-hrvatske znanstvene suradnje: Rezultati. София, Институт за балканистика с Център по тракология, 2017, с. 13-15. ISBN 978-619-7179-07-1. (Съавторство със Св. Елдъров).
„Европейският и национален интертекст в пътеписите на Антун Густав Матош“. В: Мултикултурализъм и многоезичие. Том ІІ. Антропология и литературознание, изд. „Фабер“, В. Търново, 2017 г., 297-307. ISBN 978-619-00-0651-0.
„Въображаеми дискурси на идеята за славянска взаимност в Средна Европа и на Балканите“. В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури, изд. „СУ Св. Кл. Охридски“, София Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010. (Съст. Иванова, Н.,  Е. Дараданова). София: Лектура, 2011. с. 183-201.
„Ценностни критерии на зараждащия се български и хърватски музикален театър“. В:  Автори, течения, взаимодействия, изд. на Института за изследване на изкуствата, София, 2017, 135-143. ISBN 978-954-8594-67-7.
„П.П.Славейков и Италия – нови аспекти на един незавършен диалог“. Трети международен конгрес по българистика. 23-26 май 2013г., секция „Българска литература“, подсекция „Българската литература в европейски и дветовен контекст“, 2016. УИ „Св. Климент Охридски”, Международна Асоциация по българистика, с. 171-182.
„Ilirska ideologija i bugarska romantichna historiografija. In: Zbornik: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi. Zadar, 2016, 38-40; ISBN 965-876-423-850-9.
„Между утопиите и истините в търсенето на национална идентичност. (По материали от българската и хърватската литература) “. В: Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. Д.ф.н. Н. Аретов, съст. и научна ред. А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев, София, Акад. Изд. „проф. М. Дринов“, 2016, с. 482-494. ISBN 978-954-322-870-6.
„Безпокойствата на българската и хърватската модерност в контекста на Първата световна война“. В: Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник, посветен на 75-годишнината на доц. Р. Божилова". София: Парадигма, 2015.
„Венеция в хърватската литература от ХІХ век“. В: Балканските литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. София:УИ „С. Кл. Охридски”, София, 2015 г., 393-402.
„Епископ Й. Ю. Щросмайер – предтеча на културния икуменизъм в Европа“. // сп. Балкани, кн.4, 2015, с. 35-42.
„Илирийската идеологема като „културен текст” в дискурса за Европа“. В: Европа в културното и политическо битие на българи и хървати. (Съст. Балчева, А.). София, изд. на ИБЦТ, 2014. 978-954-92231-9-4. 190-202.
„Духовното пилигримство в творчеството на П.П.Славейков“. В: Пътища и пътеки на европеизма на Балканите. (Съст. Балчева, А., Й. Бибина). София, изд. на ИБЦТ, 2014. ISBN 978-19-00-0013-6. 288-299.
«Чужденецът» като alter ego на «всекидневния» човек в творчеството на П.П.Славейков“. В: Мигриращи култури и социални практики, изд. Академичен кръг по сравнително литературознание. (Съст.: Станчева, Р.), София, АКСЛИТ, 2013, 91-101.
„Щрихи към феномена на байронизма в българската и хърватската литератури“.  In: Zbornik radova s VІІІ međunarodne znanstvene konferencije „Hrvati i Bugari kroz stoljeća – povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zagreb – Đakovo. 23-24 rujna 2010, Zagreb, 2013, 125-135, ISBN: 978-953-154-991-2.
„Езикът на смеха в литературно-сценичните превъплъщения на бидермайера (по материали от сръбската и хърватската литератури)“. Езиците на културата, Т. 2. Сборник с материали от конференция Езиците на културата, проведена на 29-30. 10. 2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. дфн Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ “Неофит Рилски, 2013, ЮЗУ, 256-265, ISBN: 978-954-243-25-6.
„Женски литературни кръгове на прага на ХХ в. Българският и хърватският принос“. В: С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор.проф. Милена Цанева. АИ „Проф. Марин Дринов”, София, 2013, 437-447, ISBN: 9789543225590.
“Il viaggio di Pencio Slavejkov verso l’Italia e l’inseguimento di una nuova identita dell’intellettuale bulgaro”. //  Еtudes Balkaniques, кн. 1, 2013г.
„Дискурсът за Европа и конструкциите на илирийската идеологема“. В: Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Панайот Карагьозов. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”. София, 2012, ISBN 978-954-07-3424-8, с.421 – 442.
„Литературно-естетически търсения на българи и хървати в началото на ХХв.“ В: Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. дфн Лилия Кирова. (Съст. Балчева, А.). С., изд. Фабер, 2012, ISBN: 978-954-400-650-1. с. 434-443.
“Knjizevni  saloni na pragu 20. stoljeca. Bugarski i hrvatski prinos”. In: Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetnosti. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 28. i 29. rujna 2009. Uredila dr.sc. Hrvojka Mihanović-Salopek. Zagreb, 2011. s. 89-103. ISBN 978-953-154-985-1.
„Диалогът между културите на Балканите“. В: Култура, история, поезия. Надежда Драгова и Първан Стефанов в българската култура и наука. Сборник с изследвания. (Съст. Дамянова, Р.). Изд. Център „Боян Пенев”. ISBN 978-954-8712-89-7. София, 2014г., 56-72.
“Utopias in Search of National Identity”. In: Formovani modernich narodů ve středni a vychodni Evropě v 19. a 20. stoleti. Richard Vasek, Jan Rychlik (Eds.), Masarykov ústav a Archiv AV ČR, Praha – Sofie, 2010. ISBN 978-80-86495-63-7. p.167-173.
“THE HIDDEN DIALOGUES BETWEEN EAST AND WEST”. In: Formovani modernich narodů ve středni a vychodni Evropě v 19. a 20. stoleti. Richard Vasek, Jan Rychlik (Eds.), Masarykov ústav a Archiv AV ČR, Praha – Sofie, 2010. ISBN 978-80-86495-63-7. p.167-173.
„Пътят към Европа. (Метаморфозите на една идея)“. В: Балканите. Многоликите измерения на европейската култура. Ред. колегия Л.Кирова – отг.ред., А.Балчева, Й.Бибина, П.Данова, Институт по балканистика – БАН, 2010. ISBN 978-954-400-334-0, с. 44-64.
“The Passing of Tradition Between Canon and Modernity in South Slav Literatures”. // Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 2007, 4, p.3-9. ISSN 0324-1654.
„Литературните салони“. В: Кафене Европа. София, изд.Дамян Яков, С., 2007, с.133-141. ISBN 978-954-527-373-5.
“The Bulgarian and the Croatian Musical Theatres – One Journey to Modernity”. // Etudes Balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 2008, 2, p.103-113, ISSN 0324-1654.
„Националната държава в дигиталната епоха и парадоксите на балканистичния дискурс“. www.bulgc18.com Международна научна конференция “Наука, техника, модернизация”. Българско общество за проучване на ХVІІІ в. СУ ”Св.Климент Охридски”, 12-13.10.2007.
“Duh novog vremena u kulturno-estetskim traganjima Hrvata i Bugara”. In: Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljecu, Zagreb, 2005, p.11-20. ISBN 953-99241-1-1.
„Метаморфози на паметта в южнославянските литератури. Стереотипи и предизвикателства“. В: Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф.Иван Павлов. УИ “Св.Климент Охридски”, София, 2005, 46-55с. ISBN 954-07-2101-6.
„Изкуството на танца в хърватската и българската художествена словесност“. В: Българи и хървати в Югоизточна Европа VІІ-ХХІ в. С., ИК „Гутенберг“, 2006, с.189 – 203. ISBN-10: 954-617-014-3.
„Шишко Менчетич“. В: Танцът в балканските литератури. С., изд.Балкани, 2004, с. 211-213. ISBN 954-8353-96-2.
„Джоре Държич“. В: Танцът в балканските литератури. С., изд. Балкани, 2004, с. 213-215. ISBN 954-8353-96-2.
„Иван Гундулич“. В: Танцът в балканските литератури. С., изд. Балкани, 2004,с. 215-220. ISBN 954-8353-96-2.
“Le deisme de Voltaire et l’oeuvre des romantiques sud-slaves”. L’Europe, la France, les Balkans. Literatures balkaniques et literatures comparees. Arras, Artois Press Universite, 2004, p.20-25. ISBN 2-910 663-93-0.
“The Spirit of New Age in the Literary Aesthetic Quests of Bulgarians and Croats”. // Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 2004, 4, p. 44-50. ISSN 0324-1654.
„Балканските славяни между Изтока и Запада. Исторически реминисценции и самоидентификация“. В: Проблемът Изток-Запад историческа перспектива. С., Институт по история, изд. Парадигма, 2003, с.117-130. ISBN 954-9536-87-4.
„Старите дрехи на новото време“. В: Модерността вчера и днес. С., изд. Кралица Маб, 2003, с. 287-297. ISBN 954-533-053-8.
„Byron and Byronism in the Slavic South“. // Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 2001, 4, p.88-99. ISSN 0234-1654.
„Патосът на многоименния герой в поезията на славянския Юг“. В: Изследвания в чест на чл-кор. проф. Страшимир Димитров. Studia Balcanica, 23, С., изд. “Проф.Марин Дринов“, 2001, с.539-550. ISBN 954-430-832-6.
„Идентичност и другост при оформянето на авторския дискурс в романтичната поезия на славянския Юг“. В: Творецът в югоизточноевропейските култури. С., изд. “Проф.Марин Дринов“, 2001, с.26-37. ISBN 954-430-811-3.
„Южнославянският романтичен модел като част от европейското културно пространство“. В: Общества в преход. Сборник доклади от V-та международна научна конференция. Информационно-документален център на Съвета на Европа,  Велико Търново, 2000, с.23-31.
“Le romantisme et le sentiment de la nature dans la poesie sud slave”. // Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 1999, 3-4, p.255-261. ISSN 0324-1654.
“Recepcija Kacica u juznoslavenskom romantizmu”. // Kolo, Casopis Matice Hrvatske, Zagreb, 3,jesen 2000, p. 321-326.
“Metaphysical Nature of the Ego in Mediterranean Slavic Poetry”. // Etudes balkaniques, Sofia, Ed.acad. “Prof.Marin Drinov”, 2000, 4, p.99-107. ISSN 0324-1654.
“Love: A way to Self-knowledge and Divine Harmony in the Work of the South Slavic Romantics”. Etudes balkaniques, Sofia, Ed. acad. “Prof.Marin Drinov”, 1998, 1-2, p. 57-65. ISSN 954-430-269-7.
„Българистиката в Италия“. // Сп. Българистика и българисти, София, изд. на Съвета по българистика при МОН, 1997, кн.2, с. 13-22. ISBN 954-91011-5-0.
“Specific Character of the “Folklore-Literature” and “Familiar-Alien” Oppositions in Developing the Poetics of Southern Slavic Romanticism”. // Etudes balkaniques, Sofia, Ed. acad. “Prof.Marin Drinov”, 1995, 3-4, p. 73-81. ISSN 0324-1654.
„Някои черти и тенденции на южнославянската литературна критика през ХІХв.“  В: сб. „Литературно-естетически процеси на Балканите ХІХ – ХХв.“ София, изд. Моранг, 1994, с.376-394. ISBN 954-8531-02-X. 

Contacts:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mailing address: Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Moskovska Street No. 45, 1000 Sofia

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search