Staff Directory

Miroslav Izdimirski

IzdimirskiMiroslav Iliev Izdimirski

Scientific degree and current position:
Doctor of Philosophy, Assistant Professor

Areas of academic interest:
History and culture of Ancient Thrace, history and culture of Achaemenid Persia, archeology.

Education and fellowships:
2005-2010 PhD in History - Sofia University 'St. Kliment Ohridski'
1996-2002 Master's degree in History - Sofia University 'St. Kliment Ohridski'

Participation in scholarly projects:
Sources about Thrace and Thracians


Teaching:
2005-2006 - History of Ancient Greece - specialty Modern Greek Philology - Sofia University 'St. Kliment Ohridski '
2015 - History and culture of Ancient Persia - Master's course - Sofia University 'St. Kliment Ohridski'
2015-2019 - History and culture of Achaemenid Persia - New Bulgarian University

Selected publications:
Izdimirski, M. Herodotus and the Bisitun Inscription of Darius the Great – Archaeologia Bulgarica, 2002, 2, pp. 33-36.
Издимирски, М. Херодот за персийските надписи в древна Тракия (опит за проблематизация) – Минало, 2003, 3, с. 5-13.
Издимирски, М. Конникът в предримска Тракия и Ахеменидската империя – В: Ботева-Боянова, Д. (ред.) Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език, Фабер, Велико Търново, 2006, с. 225-233.
Издимирски, М. Персийската администрация в древна Тракия – Анали, 2008, 2-4, с. 129-136.
Издимирски, М. Траките в Персеполските фортификационни таблички – Orientalia, 2009, 2, с. 31-54.
Издимирски, М. Находки, съдържащи персийски монети от Североизточна Тракия. Състояние на проучванията – В: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea. Сборник в чест на Александър Минчев (Acta Musei Varnaensis VIII-II), Онгъл, Варна, 2011, с. 7-16.
Издимирски, М. Медицински представи и практики в съчиненията на Ксенофонт – В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Т. VII, УИ ”Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, с. 22-37.
Izdimirski, M. Persian Hyparchoi and Strategoi in Ancient Thrace according to Herodotus – Orpheus, 20, 2014, 15-25.
Издимирски, М. Текстил, цвят и символ в тракийски гробни находки от I хил. пр. Хр. - In: Х. Попов, Ю. Цветкова (ред.). ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ: Сборник в чест на професор Петър Делев, УИ, София, 2017, ISBN 978-954-07-4309-7, 423-440.
Izdimirski, M. Deportations of Kurtaš Workers in the Achaemenid Empire According to Classical Literary Tradition - Ziva Antika, 68, 2018, 5-17.
Izdimirski, M. Xerxe's Canal at Mount Athos and the Achaemenid Administrative and Economic System – Thracia XXIV, 2019, 222-236.

Contacts:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

All Rights Reserved © 2020 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search