Staff Directory

Lyudmila Mindova

lmindova Yana Lozeva photo2Ludmila Lubomirova Mindova

Scientific degree and current position:
Doctor of Philosophy, Associated Professor

Areas of academic interest:
Balkan and Slavic literatures, literary comparative studies, literature and memory

Education and fellowships:

Education
2003 PhD in Old Croatian Literature, Baroque, Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Slavic Philology
1998 MA in Slavic Philology - Serbian & Croatian language and Serbian, Croatian & Slovenian literature

Participation in scholarly projects:

"Bulgarians and Croats in Modern Europe. Cultural Influences and Parallels ”- joint project betweeen the IBSCT-BAS and the Croatian Academy of Sciences and Arts

"The Balkans in the European Cultural Space" - academic project of Department Cultural history of the Balkan nations at the IBSCT-BAS

"Let's prepare for the road to the afterlife. The Family, Wills and the Sense of Death in the Balkans (15th-19th Centuries)”- joint project between the IBSCT-BAS and the Romanian Academy

Teaching:

Historical and cultural realities of Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Slovenia. Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Slavic Philology, Department of Slavic Literatures (lectures, since 2006)

Slavic literatures. Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Slavic Philology, Department of Slavic Literatures (seminars, 1999–2006)

Slavic literatures. Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Slavic Philology, Department of Slavic Literatures (lectures, 2006–2010)

Historical and cultural realities of Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Slovenia. Southwestern University Neofit Rilski, Faculty of Philology (seminars and lectures, 2004–2007)

Selected publications:

Books:
Миндова, Л. Другата Итака. За дома на литературата. София: Изток-Запад, 2016 г., 304 с. ISBN: 978-619-152-911-7.

Миндова, Л. Гласът на барока. Иван Гундулич и хърватската барокова норма. Алтера. София, 2011. 200 с. ISBN: 978-954-9757-72-9.

Contribution to collective volumes:
Миндова, Л. Танцът в сръбската литература. – В: Танцът в балканските литератури. София. ИК Балкани. 2004. с. 149-155.

Миндова, Л. Танцът в поемата „Горски венец”. – В: Танцът в балканските литератури. София. ИК Балкани. 2004. с. 155-162.

Миндова, Л. Танцът в романа „Нечиста кръв”. – В: Танцът в балканските литератури. София. ИК Балкани. 2004. с. 162-168.

Миндова, Л. Танцът и хипербелетристиката (Милорад Павич). – В: Танцът в балканските литератури. София. ИК Балкани. 2004. с. 168-174.

Миндова, Л. Август Шеноа (очерк). – В: Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том VІ. Раздел Балкански литератури. Академично издателство Марин Дринов. София, 2004. с. 169.

Миндова, Л. Бранимир Шчепанович (очерк). – В: Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том VІ. Раздел Балкански литератури. Академично издателство Марин Дринов. София, 2004. с. 155.

Миндова, Л. Петър Кочич (очерк). – В: Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том VІ. Раздел Балкански литератури. Академично издателство Марин Дринов. София, 2004. с. 80.

Миндова, Л. Поетическа антология „Нощен полет” (очерк). – В: Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том VІ. Раздел Балкански литератури. Академично издателство Марин Дринов. София, 2004. с. 316.

Articles and papers:
Миндова, Л. Пътят към ада или „добрите намерения“ на концлагера. Върху романите на Херта Мюлер, Бранко Хофман и Иржи Кратохвил. В: Култура на пътуването в Европейския Югоизток. София: ИБЦТ, 2020. 366-376.

Миндова, Л. De profundis: зоната на плача (върху белетристиката на Ф. М. Достоевски, Георги Господинов и Ненад Величкович). В: Славянски диалози, Пловдив, 2018. 168-175.

Миндова, Л. Свободата в поезията или сравнението на несравнимото. Размисли за три балкански поетеси. В: „(Не)сравнимото в европейските литератури. Юбилеен сборник в чест на проф. Румяна Л. Станчева. Факултет по славянски филологии. СУ „Св. Климент Охридски“, 2018.  ISBN 978-619-7433-23-4, ISBN 978-619-7433-24-1 (pdf). с. 165-175.

Миндова, Л. Домът на литературата. Югославски и постюгославски представи за литературната споделимост. В: Colloquia Comparativa Litterarum, Vol 4, No 1 (2018), 27-39.

Миндова, Л. Поетесата и Държавна сигурност. За Весна Парун. В: Сборник от българо-хърватска Bugari i Zagreb. Povijest, kultura i politika. Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Hrvatski i bugarski kulturni djelatnici u Zagrebu, 2-4. listopada 2017, HAZU, 2019, ISBN:978-953-347-208-9, 289-309.

Миндова, Л. Емигрантският дом. За есеистиката и романите на Дубравка Угрешич. – Проглас, Том 26, бр. 1, 2017, 17-26.

Mindova, L. The Dangerous Book. Observations on the prose by Danilo Kiš, Aleksandar Hemon and Igor Štiks. – In: Colloquia Comparativa Litterarum. Yearbook for Comparative Literature and Balkan Studies. Sofia, 2017, Vol.3, No 1, 160-180.

Миндова, Л. Тотем и табу на семейния албум. За няколко постюгославски и български романа. Конференция на ФСФ, 24-25 април 2017 г. – В: Надмощие и приспособяване. Т. І. Литературоведски четения в чест на 80-годишнината на професор Никола Георгиев. София, 2017. 103-111.

Миндова, Л. Епископ Йосип Юрай Щросмайер през погледа на Румяна Божилова. – В Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете. Сборник в чест на 75-годишнината на Румяна Божилова. София. Парадигма, 2015. 390-396.

Миндова, Л. „Млечният път” на барока. Хърватски лирически експресии. В: Пътища и пътеки на европеизма на Балканите. ИБЦТ. София, 2014. с. 271-281.

Миндова, Л. Снежна пролет. За невинността. – В: Европа в културното и политическо битие на българи и хървати. Изд. на ИБЦТ, София, 2014. ISBN 978-954-92231-9-4. с. 67-81.

Миндова, Л. Кристализация на скръбта. Форми на плача в хърватската барокова литература. В: Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23. – 24. rujna 2010. Uredili: Damir Kabrić i Tihana Luetić- HAZU. Zagreb, 2013. s. 55-72.

Миндова, Л. Градините ни. Опит върху антологийното съзнание в хърватската барокова литература. В: Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Килова. Институт за балканистика с Център по тракология. (БАН). София, 2012. с. 426-434,

Миндова, Л. Езоп цар. Литературата и страхът. – В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010. Н. Иванова, Е. Дараданова... etc (съст.), София: Лектура, 2011. с. 554-561.

Mindova, L. The Croatian Baroque Lament. – In: Études Balkaniques, 2–3, 2011. Sofia, 2012. pp. 160–175.

Миндова, Л. Диалогичната femina. Цвийета Зузорич в диалозите на Никола Витов Гучетич. – In: Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetnosti. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 28. i 29. rujna 2009. Uredila dr.sc. Hrvojka Mihanović-Salopek. Zagreb, 2011. s. 103-109.

Миндова, Л. Средна Европа. Анатомия на носталгията. В: Проблемът за формирането и развитието на националните идентичности в Средна Европа и на Балканите през ХІХ-ХХ век. БАН. Май, 2006. In: Formování moderních národů ve středni a východní Evropě v 19. a 20. století. Richard Vašek, Jan Rychlík (Eds.), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha – Sofie, 2010. ISBN 978-80-86495-63-7. p. 109-119.

Миндова, Л. „Балканският барок”, или за предизвикателствата на стила и мястото. В: Балканите – многоликите измерения на европейската култура. Институт по балканистика – БАН. Издателство „Фабер”. София, 2010. с. 201-217.

Миндова, Л. Omnia mea mecum porto. Бележки за поезията на Йосип Ости. В: Славяните и техните контакти. Доклади от ІХ национални славистични четения, посветени на 120-годишнината на славистиката в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Издателство „ЕТО”. София, 2010. с. 270-277.

Миндова, Л. За тайните вечери на езика. В: Държава, общество и култура на българи и хървати ХVІІ-ХХІ век. ИК „Гутенберг”. София, 2009. 483-493.

Миндова, Л. La danse folklorique et la culture socialiste dans le romans de Milan Kundera. – In: Traditionnel, identité, modernité dans les cultures du Sud-est européen : la littérature, les arts et la vie intellectuelle au XXe siècle. Actes du colloque international Bulgare – Français 1er – 2 octobre 2004. Sofia, Arras. Editions de l’Institut d’Etudes Balkaniques, Artois Presses Université, 2007. 333-338.

Миндова, Л. Алкохол и интелектуален дебат в хърватските романи от началото на ХХ век. – В: Кафене Европа. София. Дамян Яков, 2007. 142-148.

Миндова, Л. Епосът в дубровнишко-далматинската литература. – В: Под знака на европейските културни диалози. Сборник от научна конференция в памет на проф. Боян Ничев (декември, 2004 г.). София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007. 168-175.

Миндова, Л. Холографирането на Дубровник или за цивилизационния избор на Илиризма. – В: Българи и хървати в югоизточна Европа. Материали от научна конференция. Институт по Балканистика при БАН, София, 2006. с. 135-144.

Миндова, Л. Хърватски барокови визии за славянството. – В: Славистика и общество. Материали от VІІ Национални славистични четения, организирани от Факултета по славянски филологии в СУ “Св. Климент Охридски”. София, 22-24. 04. 2004. София, 2006. с. 288-292.

Миндова, Л. Паметта на епитафията в дубровнишко-далматинската литература. – В: Реторики на паметта. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2004. с. 37-46.

Contacts:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search