Staff Directory

Georgi Dimov

Georgi DimovGeorgi Nikolov Dimov

Scientific degree and current position:
Doctor of Philosophy, Assistant Professor

Areas of academic interest:
Medieval Balkan History; History of Byzantium and the Mediterranean; medieval numismatics and sigilography; material culture and art in the Middle Ages; economic and social history of the Middle Ages: cities, infrastructure, long-distance trade and communications in the so-called Great Mediterranean.

Education and fellowships:

Education
2010–2014 Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of History, full-time PhD Student
2000–2010 Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of History: first specialty - Archaeology (Profile Medieval Archeology); second specialty History - (Profile Medieval History)

Specializations
2014–2015 Scholarly specialization in Athens, Greece
2011 Scholarly specialization at Swansea University, England

Fellowships
Program for Supporting Young Scientists at the Bulgarian Academy of Sciences on "Main Arteries of Communication in Southern Bulgaria and Belomorie: Tool for Integrating Bulgarian Lands in the Mediterranean (end of 7th - beginning of 13th Centuries)" under Contract № ДФНП-118/11.05.2016 2016

Fellowship granted by AIEB and Serbian National Committee Grants for Younger Scholars for the purpose of participating at the 23rd International Congress of Byzantine Studies in Belgrade

Fellowship under project: Тhessaloniki, Philippopolis and Adrianople in the 11th and 12th Centuries: Commercial Topography and Realated Infrastructure. ARCS “Robert and Nellie Gipson” Fellow, Athens, 01.11.2014-01.02.2015

2013 Fellowship for participation in the Third International Congress of Bulgarian Studies (23-26 May 2013), Faculty of History, Sofia University "St. Kliment Ohridski"

2012 Fellowship under Operational Program: "Integrated program for training and support of PhD students in social sciences and humanities at Sofia University "St. Kliment Ohridski" under Operational Programme Human Resources Development 2007-2013

2011 Fellowship for participation in the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, Grants for younger scholars ARCS

2011 Fellowship at Swansea University (England) "Urban Research: Interdisciplinary studies for young scientists", Sofia University "St. Kliment Ohridski", on "The Byzantine city in the Balkans and Southern Italy in the 11th - 12th Centuries"

2010 Fellowship under "Collegium Historicum" Program for enhancing the scientific capacity of PhD students, postdoctoral students and young scientists at the Faculty of History at Sofia University “St. Kliment Ohridski" under Operational Programme Human Resources Development (2007-2013), co-financed by the European Social Fund

Participation in scholarly projects:

"Voices and images of the Medieval Balkans", joint project between the IBSCT-BAS and the Institute of Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

"The Medieval Balkans talking about itself: the voice of the natives", joint project between the IBSCT-BAS and the Department of Humanities, Montenegrin Academy of Sciences and Arts

Program for Supporting Young Scientists at the Bulgarian Academy of Sciences on "Main Arteries of Communication in Southern Bulgaria and Belomorie: Tool for Integrating Bulgarian Lands in the Mediterranean (end of 7th - beginning of 13th Centuries)" under Contract № ДФНП-118/11.05.2016 2016

2015-2017 "The Greater Mediterranean: an insiders’ and outsiders’ view", funded by internal sources

2014-2016 "The Balkans as a world crossroads: contacts and exchange", joint project between IBSCT-BAS and the Institute of Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts

2013 "Ethno-confessional Relations in the Balkans: View from the inside and outside" - project funded by the Bulgarian Science Fund and implemented by Sofia University "St. Kliment Ohridski"

2012 "The multicultural space of the Balkan city along Lower Danube and Via Diagonalis" - project funded by the Bulgarian Science Fund and implemented by Sofia University "St. Kliment Ohridski"

2011 "The multicultural space of the Balkan city in the transition from the Middle Ages to Modernity" - project funded by the Bulgarian Science Fund and implemented by Sofia University "St. Kliment Ohridski"

2011 "Urban Research: Interdisciplinary studies for young scientists" - project funded by the Bulgarian Science Fund and implemented by Sofia University "St. Kliment Ohridski"

2010 "The Balkan city through the eyes of the Western travelers, 11th - 15th Centuries. Typologization of the Western way of thinking" - - project funded by the Bulgarian Science Fund and implemented by Sofia University "St. Kliment Ohridski"

 

Selected publications:

Димов, Г. Монетосеченето в Южна Италия XI-XII век. – В: Нумизматичен бюлетин, 1, София, 2011, 3-21.

Димов, Г. Солид на българския владетел Аспарух. – В: АНАМНЕЗА, год. VI, 2011, кн. 3-4, 132-148.

Димов, Г. Провалите и фалшификациите във византийската монетна политика през X век. Появата на тетартерон и диотетартетон номизма. – В: Mediaevalia, 3, 2011, 237-245.

Димов, Г. Преосмисляне ролята на средновековния град в българските земи през XI-XII век (под византийско владичество) – В: ХVІІІ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ 2011 г., съставител: Владимир Станев, Кюстендил-София, 2011, 41-57.

Димов, Г. Западнобалканският град по времето на норманските нашествия и походи XI–XII век - В: Collegium Historicum, 2, съставители: Драгомир Драганов, Тодор Попнеделев. София, 2012, 367-380.

Димов, Г. Паричните и търговски отношения между Южна Италия, Византия и Изтока през XI–XII век. – В: Стандарти на всекидневието през средновековието и новото време. Велико Търново, 2012, 375-389.

Димов, Г. Проблеми на византийското сребърно монетосечене. Причините за появата на василикона при Андроник II Палеолог (1282 – 1328). – В: История, 1, София, 2012, 25-37.

Димов, Г. Познатите и непознати граници на "Нова Англия" през Средните векове. – В: АНАМНЕЗА, год. VII, 2012, кн. 3-4, 16-63.

Димов, Г. Културните и политически взаимоотношения между Византийската империя и кралство Англия през XI-XII век. – В: История, год. XX, кн. 5, 2012, 395-408.

Димов, Г. The Notion of the Byzantine City in the Balkans and in Southern Italy – XI-XIIth centuries. – В: Mediaevalia, 4, 2012, 83-99.

Димов, Г. Никополското съкровище - опит за интерпретация. – В: Mediaevalia, 5, 2012, 33-41

Димов, Г. Средновековните Балкани в контекста на евразийското пространство. Дихотомията на балканските земи като периферия или център на идеи и култура за Евразия. – В: История, год. XXI, кн. 3, 2012, 207-218.

Димов, Г. Проблемът за латинските квартали на Балканите през XI-XII век. - В: България в световното културно наследство. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, 668-675.

Димов, Г. Предполагаемото средновековно присъствие на англо-сакси по Долния Дунав – В: VІІ национална научна конференция, посветена на Поломието, ИМ Попово, В. Търново, 2016, 189-206.

Димов, Г. Българите в Южна Италия през Средните векове (от VI-XI век). – В: Mediaevalia. Специално издание, Quad Deus Vault. Сборник в чест на професор дин Красимира Гагова, съставители: Ивайла Попова, Александър Николов, Никола Дюлгеров. София, 2013, 98-120.

Димов, Г. Еврейскте общности в Южна Италия през Средните векове. Еврейското присъствие в Апулия VIII-XII век – В: История, кн. 22, бр. 4, 2014, 369-377.

Димов, Г. Еврейското присъствие в Апулия (Южна Италия) през XI-XII век – В: Mediaevalia, 7, 2014, 9-15.

Димов, Г. Ранновизантийско сребърно блюдо от Североизточна България – В: История, кн. 22, бр. 6, 2014, 598-610.

Димов, Г. Войната в италийските земи през късното Средновековие: кондотиерите –В: сп. Алманах, I, 2015, 30-43

Dimov, G. The Notion of the Byzantine City in
the Balkans and in Southern Italy - 11th and 12th Centuries - В: Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60 годишнината на професор Христо Матанов. София, 2014.

Димов, Г. Ранновизантийско сребърно блюдо от с. Светлен (Поповско) - В: Сборник с доклади от VIII национална научна конференция на тема "Поломието – находки, събития и личности" ИМ Попово, В. Търново, 2016, 741-760.

Димов, Г. Норманската отбранителна система в Южна Италия I част - В: сп. Mediaevalia. Електр. адрес: mediaevalia.eu, ISSN: 1314-2775 (38 с., под печат).
Димов, Г. Българите в Южна Италия през Средните векове (6.-11. век). - В: Историческо бъдеще, 1-2, София, 2012, 89-105.

Димов, Г. Солид на българския владетел Аспарух – В: сп. История, кн. 6, София, 2011, 5-14.

Димов, Г. Норманската отбранителна система в Южна Италия – В: сп. Алманах, II, 2015, 18-53.

Димов, Г. Монтана и Регио Монтанезиум през късната Античност и ранното Средновековие - тенденции и промени  В: Сборник от конференция „Oт Montana до Mонтана: един град между древността и настоящето“

Димов, Г. Балканската политика на император Мануил I Комнин през 50-те и 60-те години на XII век – В: Л. Симеонова, Л. Тасева (съст., ред.) Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмен [Studia balcanica 32]. София: „Тендрил“, 2017, с. 109-128. ISBN 978-954-92809-6-8

Димов, Г. Между земното и сакралното: катедрали, мощи и духовни водачи в градския живот на Южна Италия през XIXII в.  В: История 6, 2016, 587582

Димов, Г. Ранновизантийско сребърно блюдо от с. Светлен (Поповско)  В: „Поломието – находки, събития и личности“, В. Търново, 2015, 741760

Димов, Г. Предполагаемото средновековно присъствие на англо-сакси по Долния Дунав  В: „Поломието – находки, събития и личности“, В. Търново, 2015, 189– 206

Димов, Г. Южноиталианските civitates между градската независимост и ерозията на норманската власт (1085–1130) – В: Алманах 4, 2016, 16– 40

Димов, Г. Икономика, търговия и градски живот в лангобардска и византийска Южна Италия – X–XI в. – В: История 1, 2016, 833

Димов, Г. Норманската отбранителна система в Южна Италия. – В: Алманах 2, 2016, 30– 43

Димов, Г. Преосмисляне ролята на средновековния град в българските земи през ХІ–ХІІ век. – В: Mediaevalia 8, 2016, 5375

Димов, Г. Войната в италийските земи през късното Средновековие: кондотиерите – В: Mediaevalia 8, 2016, 3046

Dimov, G. The Cities of Southern Italy in between the East and the West (11th–12th centuries – In: Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future. Proceedings of the Humboldt-Kolleg, Sofia, November 26 – 28, 2015. Ed. I. Pajeva, R. Argirova, K. Bacvarov, D. Boteva, N. Burneva. Sofia: Faber, 2016, 124129

Димов, Г. Между земното и сакралното: катедрали, мощи и духовни водачи в градския живот на Южна Италия през XIXII в.  В: Conservative Quarterly, 34, 2016/2017, 8295. ISSN 2367-6981

Dimov, G. Economic Relations between the Norman Kingdom of Siciliy and the Byzantine Empire (1130–1194)  In: Etudes balkaniques, 1, 2017, 147162. ISNN 2534-8574

Dimov, G. Duklija, the Normans of Sicily and Byzantium in the 11th and 12th century/ Duklija, Normani sa Sicilije i Vizantija u 11. i 12. vijeku. – In: G. Borozan (ed.), The 1000th Anniversary of St. Jovan Vladimir. Proceedings from the Scientific Conference Oct. 21, 2016 [MASA- Naučni skupovi 142], (Podgorica, 2017), 21–29. Няма ISBN

Димов, Г. Монети и монетно обръщение в Южна Италия 10.14. век.  В: Алманах, 7. 2017, 20–32. ISNN 2367-802X 

Contacts:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mailing address: Moskovska Street No. 45, 1000 Sofia

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search